/6545-0001.djvu

			u 
co 

 
_
"f' 


Wierzyciele 
mobilizują się 


Kolejny wierzyciel- Zarząd Mia- 
sta Słupska - chce odzyskać swoje 
pieniądze od senatora Mieczysława 
Włodyki. Właśnie wystąpił do są- 
du o wydanie nakazu zapłaty zaleg- 
łego czynszu. Chodzi o co najmniej 
300 milionów złotych. 
Zaległość pochodzi z lat 1992 i 
1993. Wtedy przez 11 miesięcy Za- 
rząd Miasta wynajmował pomieszcze- 
nia po starej mleczarni przy ul. 
Orzeszkowej w Słupsku dwóm fir- 
mom - spółce "Agro" i finnie ,'poJ- 
Eksport" (właścicielem drugiej jest se- 
nator Włodyka). Dzierżawiły je 
wspólnie. Prowadzony przez nie in- 
teres upadł i obydwie firmy opuściły 
njmowane pomies7czenia. 


Mimo wielokrotnych ponagleń, do 
tej pory do kasy miejskiej nie wpły- 
nął zaległy czynsz - ponad 600 mi- 
lionów złotych. Zarząd Miasta posta- 
nowił wystąpić do sądu o wydanie na- 
kazu egzekucyjnego. Domaga się za- 
płaty zaległej kwoty wraz z odsetka- 
mi. Wystąpienie dotyczy obu najem- 
ców. Wnioskodawca może zażądać 
zapłaty całości wierzytelności od jed- 
nego z nich, a wewnętrzne rozlicze- 
nie pozostawić im samym. 
Urząd Miasta dysponuje również 
zaocznym, ale uprawomocnionym 
wyrokiem nakazującym senatorowi 
uiszczenie należności za użytkowanie 
kiosku warzywnego na ul. Starzyń- 
skiego. W tym wypadku chodzi o nie- 
całe 22 miliony złotych. (maz) 


PAMIĘTAJ 
O ZAPRENUMEROWANIU 
GŁ.OSU POM'OftZA 
na 11=

ał ""''ił 


PRENUMETARTĘ ZAKłADOWĄ ,:

=,=
i;lt:,<::
J 


na terenie miejskim: miesięczną i kwartalną 
przyjmują wszystkie jednostki kolportażowe 
"Ruch" SA na terenie województwa koszalińskiego 
i słupskiego w terminie do 20 listopada br. 


PRENUMEtlRTĘ WIEJSKĄ o'. . ,,'
-'O""'M"h: o'. ,.... "....'.,'
., . o.. .' 
._..... .00:"''6:> .
.__._;.:;......_..,._.,.:_.........
:!,".:.:_ ".....
_._..........."'_...:. ._..._.v.: ...........:_. 


 


.ł....


:..

:
:::::.
 . :::
:..
.
 ;":':
'
' 

 
:"
 
..:/?-ł. ::....
 .
::
 


miesięczną i kwartalną przyjmują wszystkie 
urzędy pocztowe oraz doręczyciele pocztowi 
na terenie województwa koszalińskiego 
i słupskiego w terminie do 20 listopada br. 


UWAGA 
WSRDO ClYTELNIKDW, 
którzy zaprenumerują gazet, na I kwartal1995 r. 
za pośrednictwem poczty, rozlosowane 
zostaną nagrody rzeczowe 
- 6 radio- 
magneto- 
fonów 


'ZYTELN'/(fJ ,i'CtIL_ "th""'t)
tCt n
f"f" 
""''' )łA" 
'
4'f f' "'f M 'A,tllłhf"hA tftILAIIł
, t",i'fth"
 (tIL tk,t 


!

 
_ 220 
łImd IUllla6sq J,18L 41-33-17 
TV-SAT - RATY 
· VlDEOCRYPT II (Film NET 
po polsku, Discowery i inne) 
I · · I I 


BLACHA SZWEDZKA 
DACHÓWKOPODOBNA 
177.600 zl/m 2 
(+ 7% VAT) 
THU "MAR PA" 
Szczecin TEL. 52 33 31. 
ul. 26 KWIETNIA 81 FAX 52 


T/ 


Atrakcyjne ceny 
Zadzwoń 41-33-87 
Jesteśmy na terenie całego 
wojew6dztwa (również słupskiego) 
0-3629-0 


s 


II:. 


i (J . 1. 9 52. r. o' k \1 


, \ '" 
......
 "-' -. 
-, , 

 


. ";::-::-.'-
-:::=='---."""_V_" 
I 
 )

:: ._-,,
 

 f ===":=-,L ":.;._ 


.. 


s 


lic: 
.:. 


Czekają na ministra 


.. 


W sobotę, 12 bm. w życie wchodzi Ustawa o najmie lokali mieszkal- 
nych i dodatkach mieszkaniowych. Szczególnie dodatki interesują słup- 
szczan. 


Nie ma jeszcze rozporządzeń Ra- 
dy Ministrów regulujących szczegó- 
łowo naliczanie i przyznawanie dodat- 
ków, nie ma także wzorów wniosków 
o ich przyznanie i deklaracji o docho- 
dach. Minister Barbara Blida obie- 
cuje co prawda, iż urzędy gmin, które 
dodatki będą wypłacać, otrzymają 
wszystko przed poniedziałkiem, 14 
bm., ale... 
Co wiadomo z samej ustawy? Nie 
będzie już czynszów urzędowych 
(obecnie w ,,komunalce") tylko regu- 
lowane (mieszkania komunalne, spół- 
dzielcze, Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, i skarbu państwa, np. 
wojskowe) i wolne (prywatne kamie- 
nice, mieszkania wynajmowane w 
drodze przetargu lub w inny sposób 


wolnorynkowy). Wysokość czynszu 
strony (np. ZBK w imieniu właściciela 
gminy i najemca) określać będą w 
umowie. W budynkach komunalnych 
stawka czynszu zależeć będzie od: sta- 
nu technicznego mieszkań, ich stan- 
dardu (piece, c.o., zimna, ciepła wo- 
da), położenia domu (centrum, pery- 
ferie) i mieszkania (piętro), wartości 
użytkowej. Czynsz regulowany nie 
może przekraczać rocznie 3 procent 
wartości odtworzeniowej lokalu. 
- Na dniach wojewoda ogłosi war- 
to.f{ wskaźnika przeliczeniowego na 
jeden metr kwadratowy (cenę jedne- 
go metra kw. w nowych budynkach 
w województwie - dop. red.) - mówi 
Andrzej Adamski, dyrektor Wydzia- 
łu Budownictwa i Komunikacji Urzę- 


du Wojewódzkiego w Słupsku. - Na 
tej podstawie za17ądzający budynka- 
mi będą mogli określić waność odtwo- 
17eniową posiadanych lokali mieszkal- 
nych. 
Gminy nie są jeszcze przygotowane 
do uchwalenia nowych stawek czyn- 
szów. Bez rozporządzeń Rady Mini- 
strów nie mogą też wypłacać dopłat. 
Przysługują zaś one najemcom (np. 
lokali komunalnych i spółdzielczych), 
o ile dochód z ostatnich trzech miesię- 
cy na członka rodziny nie przekracza 
150 procent (w gospodarstwach jedno- 
osobowych) i 100 procent (wielooso- 
bowych) naj niższej emerytury. Nie 
przysługują najemcom lokali socjal- 
nych, podatnikom podatku rolnego, 
osobom prowadzącym w mieszkaniach 
działalność gospodarczą i płacącym 
czynsz wolny. Liczy się nie tylko do- 
chód, ale i metraż. 


ANNA CZERNY-MARECKA 


,
.. 

 


"'.....t...;. 


, 


Była mieszkanka Maszewa (gmi- 
na Cewice) Zofia Krzyżaniak, mie- 
szkająca obecnie w Hiszpanii, co ja- 
kiś czas przysyła do Nadleśnictwa w 
Cewicach pióra ptaków różnych ga- 
tunków, między innymi flamingów o- 
raz okazy szyszek, wśród których naj- 
ciekawsza jest szyszka sosny środzie- 
mnomorskiej. Nie wysuszona może 
ważyć nawet pół kilograma. Nadleś- 
niczy Józef Popiel ma już sporo eg- 
zotycznych oka7ów i zastanawia się 
nad zorganizowaniem stałej wystawy. 
Na zdjęciu: J. Popiel prezentuje 
szyszkę sosny środziemnomorskiej. 
(wb) 
Fot. Jan Maziejuk 


Marek Gorczyca 
nie ulDarł na serce 
" 


Prokuratura Rejonowa w Słup- 
sku otrzymała wstępne wyniki sek- 
cji zwłok Marka Gorczycy, przepro- 
wadzonej w gdańskiej Akademii 
Medycznej. Biegli lekarze sądowi 
ustalili, że bezpośrednią przyczyną 

mierci badanego było "zapalenie 
hłony śluzowej jelita grubego z na- 
stępowym odwodnieniem organi- 
lmu, zaburzeniami gospodarki 
wodno-elektrolitowej". 
Polscy eksperci nie wydali osta- 
tecznej opinii co do mechanizmu, któ- 
ry doprowadził do zgonu. W tej kwe- 
...tii będą mogli wypowiedzieć się do- 
piero po przeprowadzeniu badań hi- 
stopatologicznych i toksykologicz- 


TOM 


[QJ 


kupuje 


ZŁOM 
I Wl6RY 


Najwyższe ceny 
w regionie 
Szczecin ul.Lipowa 16 
lel.(091) 33-62-13. 
34-79-43 A.Q10 f' 


-- 
J 
. 


DOMY TOWAROWE 
CENTRUM S.A. 
1 
'}
iJ;'{ ,'<',,,",,, ;.....;, ",0 '!'! ,.. "* 
l 
:.@ ,8J

"< 1"'
'1* Ak JlrJ! Jd 
<
4IiJJ
' 
WSZYSTKO 01) A 1)0 2 


nych wycinków zabezpieczonych 
podczas sekcji. Przed sformułowa- 
niem pełnej diagnozy muszą również 
zapoznać się z wynikami badań lekar- 
skich bądź hospitalizacji szpitalnej - 
jeśli to miało miejsce - oraz z doku- 
mentacją sekcji zwłok - wykonany- 
mi na Ukrainie. O te materiały upom- 
ni się prokurator, który wszczął śledz- 
two w sprawie faktycznych przyczyn 
nagłego zgonu więzionego w Kijowie 
słupszczanina. Wstępne orzeczenie 
wskazuje na chorobowe tego źródło, 
nie ujawniono żadnych śladów ura- 
zów kości, mięśni czy organów. 
Co jednak istotne, a też zagadkowe, 
biegli lekarze z Akademii Medycznej 
 
A

 

r
 


....') 


w Gdańsku nie doszukali się w sercu 
Marka Gorczycy żadnych schorzeń. 
Tymczasem - wedle oficjalnych ko- 
munikatów sędziego śledczego i me- 
dyków z Ukrainy - one sprowadziły 
śmierć. Początkowo sędzia Centralne- 
go Sądu Wojskowego AleksanderŻu- 
rawiel doniósł Ministerstwu Sprawied- 
liwości w Warszawie i Wydziałowi 
Spraw Obywatelskich Urzędu Woje- 
wódzkiego w Słupsku, iż "obywatel 
polski Marek Gorczyca zmarł na nie- 
wydolność serca". W akcie zgonu na- 
tomiast, jako przyczyna jego zgonu, 
widnieje: "przewlekłe zapalenie mięś- 
nia sercowego". 


(dokończenie na str. 2) 


Rodzinne zakupy również w poniedziałek 31 XI 


I 
DRZWI 
FASADY 
__ HOLENDERSKIE 
REYNOLDS 

" profile aluminiowe  
 :' "t" 
 
 Sl'
 ': 
....i:
 
 .. . t 


 
flj 
 ::.. 
I 

c; 

e:; 
G '
RA
".: 

 
 n
 !'>..
.
s:. 
O w .
 
v Ił 

 
o\
. 

 'fl 
,'\
' 
 
ołtJ."
 


 ft
 
O-łv *,-oC:> \.
. 
 
NIEMIECKIE profile PCV K K 


, 


NR 259 (13108) 
ł/I) 
SRODA 


9 listopada 1994 r.  DZIENNIKARZ 
......... WYSŁUCHA 
Od godziny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 
red. Jerzy Dąbrowa-Januszewski 
tel. 224-56 
Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami, 
miły Czytelniku, to zadzwoń! 
 
............. 


POGODA 


II 


Ursyna, 
Teodora 


Zachmurzenie duże. Nadal podhmumo 
i deszczowo. Wiatr umiarkowany, półno- 
cno-zachodni. 
Wschód słońca: Słupsk - 7.09, 
Koszalin - 7.12 
Zachód słońca: Słupsk - 16.02, 
Koszalin - 16.06 
"Któż nie chciałby stać się przez szczę- 
ście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez 
szkodę". 


(c. K. Norwid) 


.
 KURSY WALUT 
Sł-,UPSK 
dolar USA: 22950/23200 
ma
a RFN: 15080/15310 
funt bryt.: 36890/37170 
Notowania według PKO BP w Słups- 
ku 8 listopada 1994 r. 
Tabelę kursów walut i wyniki sesji Gie- 
łdy Papierów Warto
ciowych w Warsza- 
wie zamieszczamy na str. 6. 


.
 W KOSZALIŃSKIEM 
BUDŻET Koszalińskiego wzbo- 
gaci się niebawem o dodatkowe 4 
miliardy złotych. Pieniądze mają 
być przeznaczone na załoienie sie- 
ci komputerowej w pięciu ZOZ-ach. 
DŁUG BOBOLIC codziennie 
rośnie o 2,2 miliona złotych. W cią- 
gu roku jest to 800 milionów. Spra- 
wa narastania długu ma ciekawą i 
pouczającą przeszłość. Czy gmina 
Bobolice zbankrutuje? 
PO KOSZALINIE miał kurso- 
wać niskopodłogowy autobus DAB. 
przeznaczony dla osób niepełnosp- 
rawnych. Okazało się jednak. że ko- 
szaliński MZK będzie musiał zapła- 
cić za autobus w formie podatku 
V A T 44 procent wartości pojazdu. 
Krążą pisma, tymczasem autobus 
stoi zaplombowany. (ces) 


I 
I TAXI Głos Pomorza 

44 44 43 


.UJ 1.!11, I l'il. ff 
Jako Jedyne stowanysunle utnymato 
wafność kart stałego klienta. 
TARYFA I /dnlmboc7.e w -łz..22) 
- za wynajęcie t 5 tys zł, 
- za każdy km 5 tys zł, 
- za godzinę postoju 100 tys zł, 
T ARYl" A \I Idnl robocze od 
22 do 6 oraz.. dni iwilOlecZM rafa dobe) 
- za wynajęcie 15 tys zł, 
- za każdy km 7.500 zł, 
- za godz. postoju 100 tys zł, 
Dla klientów na telefon - 10% zniżkI 
NA KARTĘ STALEGO KLIENTA 
- 20% zniżki 


, '::} 
..f; 
 j 
 \ \ 
). " :J 
. ." 
,\ 
 r .: 
 l..i . .
 ,
 

. " 
, 
 t'. 


Ił "ai 
IJT
I 
KOSZALIN 


CAt_!
 DOI
		

/6545-0002.djvu

			2 


strona 


Minął dzień r
J 
KRAJ 


USTALONY PRZEZ Prezydium 
Sejmu porządek dzienny sejmowego 
posiedzenia, kt6re rozpoczyna się 16 
bm. przewiduje m.in. pierwsze czyta- 
nie projektu ustawy budżetowej na 
1995 r. oraz projekt założeń polityki 
społecznej. 
ZA UDZIAŁEM POLSKI w spot- 
kaniach gł6w państw i szef6w Unii 
Europejski
j opowiedział się przewo- 
dniczący grupy Francja-Polska we fra- 
ncuskim senacie Maurice Schumann, 
kt6ry przebywa z wizytą w naszym K. 
kraju. Schumann poparł kalendarz sto- 
pniowego przystępowania Polski do U- 1 _, 
nii Europejskiej, zaproponowany przez -. 
Andneja Olechowskiego. Powiedział I 
też, że Polska powinna stać się szybko 0 
składnikiem europejskiego systemu I 
bezpieczeństwa. I 
DO 17 LISTOPADA posłowie ma- 
 
ją złożyć marszałkowi Sejmu informa- 
 
cje, czy są lub nie, członkami zarząd6w I 
spółek prawa handlowego z udziałem m 
skarbu państwa. O taką informację I 
zwrócił się marszał
kJózefOleksy. U- . 
stawa antykorupcyjna sprzed 2 lat prze- m. 
widuje, że członkowie i senatorowie I 
nie mogą być członkami rad nadzor- i1 
czych lub komisji rewizyjnych sp6łek &! 
prawa handlowego z udziałem skarbu a 
państwa. 11 
PREZES NBP Hanna Gronkie- I 
wicz-Waltz zawiesiła działalno
ć Ag- M 
ro-Banku w Warszawie. Jednocze
nie !ił 
do sądu skierowano wniosek o ogłosze- . 
nie jego upadłości ze względu na utra- l: 
tę płynności finansowej. Rzecznik I 
NBP powiedziała, że w minionych la- m 
tach Agro-Bank udzielił szeregu złych I 
kredytów. kt6r
ch kwota znacznie 00 
przekraczała kapttał banku. jj 
W MON TRWAJĄ rozmowy poI- I -. 
sko-amerykańskiej grupy roboczej do '1 
spraw wsp6łpracy wojskowej. Dotyczą , 
one tzw. poprawki Browna, kt6ra umo- 
żliwi Polsce, Czechom, Słowacji i Wę- 
grom dostęp do amerykańskiego sprzę- 
tu bojowego. W czasie dwudniowych 
rozmów ma być przygotowany pro- 
gram, kt6ry określi fonnę amerykańs- 
kiej pomocy wojskowej i organizacyj- 
nej oraz przyszłoroczny udział Polski 
w programie "Partnerstwo dla pokoju". 
" 
,,Polska i USA zgodnie tmktują ten pro- 
gram jako sposób doprowadzający ;I 
nasz kraj do pełnego członkostwa w m 
NATO" - powiedział Jeny Milews- :w. 
ki, sekretarz stanu w MON po sesji roz- 
m6w polsko-amerykańskich. (ika) 


ŚWIAT 


PREMIER Waldemar Pawlak i 
John Major spotkali się w Londynie. 
Największym sukcesem, jaki udało się 
: 
osiągnąć stronie polskiej podczas tego .- 
spotkania, jest rozszerzenie brytyjskich - 
gwarancji kredytowych dla Polski. .. 
Brytyjczycy zapewnili także polską de- -, 
legację o poparciu naszych starań o 
mier Wielkiej Brytanii podkreślił jed- 
nak, że obecnie najważniejszym zada- :- 
niem jest rozwijanie wsp6łpracy gos- . 
podarczej między obydwoma krajami-: 
i dostosowywanie struktury prawnej I 
naszego kraju do wymog6w UE. . 
POLSKA przekazała do Rady Euro- ;,: 
py dokumenty ratyfikujące konwencję l _ 
o przekazywaniu os6b skazanych. Jes- - 
teśmy 26 krajem, kt6ry przystąpił do I 
tej konwencji. Dokument Rady Euro- 
py jest pierwszym wielostronnym ukła- I 
 
dem, przewidującym przekazywanie 0- ". 
s6b skazanych za granicą do ich kra- Li-. 
j6w w celu odbycia tam kary. Intencją' 
p
mysło
awc6.w tego. d
kumentu je S! I n:
. 
między mnyml ułatwtenIe społecznej -; 
reedukacji os6b, które weszły w konf-::
 
likt z prawem. , 
AMERYKANIE wybierali wczoraj I 
wszystkich członk6w Izby Reprezen- I 
tantów, jedną tr7£cią składu Senatu 0- 
 
raz 36 gubernator6w. Obserwatorzy a- ł
i 
merykańskiej sceny politycznej prze- 
 
widują, że opozycja republikańska naj- {}j 
prawdopodobniej zwiększy liczbę:M 
swoich reprezentantów w obu izbach R1 
Kongresu. M6wi się nawet o tym, że 

; 
może uzyskać przewagę nad obecnie I 
rządzącymi demokratami. Prezydent 1ł 
Bill Clinton niemalże do ostatniego @ 
momentu prowadził w wielu stanach I 
kampanię wyborczą, popierając kandy- fJ 
dat6w demokratycznych. I 
PREMIER Haiti Smarck Michel 
 
. . f
 
został zaprzYSlęzony przez parlament ¥ 
tego kraju. Oficjalne urzędowanie no- ii 
wego gabinetu rozpocznie się we wto- m. 
rek. Waszyngton zapewnił, że 6 tysię- n 
cy stacjonujących na tej wyspie żołnie- 
 
rzy powróci do kraju przed l grudnia. @. 
Pozostali Boże Narodzenie też będą I 
spędzać w domu - twierdzą Amery- 
 
kanie. (ces) I 
Redaktor wydania: I 
Jolanta Stempowska I 


.. ,- 
 .D;. ' 
 -.. 
 ::. a
 ' : ' : 


[::;

 . 


: . mllt
1I!I(mT- . !:;m'>I!% .
, ::I: -_. ! _ ::![ - m:1 GŁOS Po MORZA r
 
__
if. 

,!!5f.: _ 


. . :
i
a: J. 


. Środa I 9 listopada 1994 r, 


Marek Gorczyca 
nie umarł na serce 


(dokończenie ze str. l) 
W świetle pozyskanych opinii pol- 
skich lekarzy, dotychczasowe spekula- 
cje nabierają wymiaru podejrzeń o prze- 
stępcze działanie osób trzecich. Zary- 
zykuję w związku z tym ujawnienie 
wiadomości, jaką mi przekazał mężczy- 
zna parający się radiestezją i zjawiska- 
mi parapsychologicznymi. Z jego ba- 
dań wynika, iż Marek Gorczyca był sy- 
stematycznie "szpikowany" insuliną. 
"To stara roska metoda - powiedział 
jasnowidz - wykańczania ludzi". 
Wprowadza się bowiem środek, kt6ry 
jest naturalnym produktem organizmu, 
nie będący przecież sztuc mą trucizną. 
Działa on jednak z r6wną szkodliwo- 
ścią. Potwierdził to lekarz specjalista 
chorób cukrzycy. W organizmie danej 
osoby powstaje stan głębokiego niedo- 
cukrzenia, co prowadzi w konsekwenc- 
ji do niedotlenienia m6zgu i zaburzeń 
gospodarki wodno-elektrolitowej. Ob- 
jawy zewnętrzne są identyczne z tymi, 
jakie prezentował Marek Gorczyca. 
Człowiek wówczas - oświadczył le- 
karz - zachowuje się nielogicznie: mó- 
wi od rzeczy, jest apatyczny, sprawia 
wrażenie nieprzytomnego, bywa także 
nadmiernie pobudzony. Wystarczy po- 
dać glukozę, aby odzyskał równowagę 
do chwili ponownego spadku poziomu 
cukru. Zwykle skutki nadmiaru insuli- 
ny odbijają się najdotkliwiej w mózgu. 
Motywem takiego postępowania wobec 
jednego z trzech uwięzionych Polaków 
miał być fakt - oznajmił mój rozmó- 
wca - posiadania przez niego w chwi- 
li zatrzymania 30 tys
ęcy dolar6w, któ- 
re nie trafiły do depozytu, lecz do kie- 


szeni zatrzymujących. Ten wątek zga- 
dzałby się z zeznaniami m.in. Adama 
Bączkowskiego, przekonanego o tym, 
że doszło do kontrabandy. W dyspozy- 
cji sądu wojskowego było także sześć 
taśm magnetofonowych z relacją Mar- 
ka Gorczycy. Nagrania ponoć powstały 
podczas libacji alkoholowej w Iwano- 
Frankowsku. w obecności i z inspiracji 
wojskowych i pułkowników bezpieki, 
zamieszanych w aferę. Tyle, że całość 
stanowiła dziewięć taśm - trzy gdzieś 
"po drodze" zaginęły. Matka Marka 
Gorczycy nie ukrywa, co zresztą po- 
twierdzają inne zainteresowane osoby, 
że nad sprawą ph. "czerwona rtęć" za- 
ciążyły osobiste porachunki między Ni- 
kołajem Stiepanowiczem, wysokiej ra- 
ngi oficerem tamtejszych służb, później 
podsądnym i Litwakiem, kt6ry począt- 
kowo prowadził śledztwo
 a w między- 
czasie awansował na pełniącego obo- 
wiązki prokuratora generalnego Ukrai- 


ny. Od niego prawdopodobnie - co po- 
kazały wydarzenia końcowe - zależa- 
ła ostateczna decyzja o uwolnieniu Ma- 
rka Gorczycy. 
Informacją od radiestety, zasłyszaną 
jeszcze kiedy zmarły przebywał w Ki- 
jowie. podzieliłam się z rodziną Marka 
Gorczycy, żeby uprzedzono biegłych z 
Gdańska. Wczoraj dowiedziałam się od 
pani Leopoldy Gorczycowej, że otrzy- 
mała telefoniczne pogr6żki. Męski głos 
w słuchawce radził jej, aby przestała 
"zajmować się pułkownikami KGB i 
zaniechała kontakt6w z prasą". Po opu- 
blikowaniu w sobotnio-niedzielnym 
wydaniu "Głosu Pomorza" tekstu "U- 
klękłam przed sędzią i błagałam o sy- 
na", w redakcji na drzwiach zastaliśmy 
zapis na zdartej z tablicy ogłoszeniowej 
kartce: "Gorczyca z KGB się Państwu 
kłania!" 


MIROSŁAWA MIRECKA 


Poseł J. Król 
wesprze rybaków 


Grupa usteckich rybaków zaintereso- 
wała posła Jana Króla problemami ry- 
boł6wstwa. Parlamentarzysta Unii 
Wolności przygotowuje interpelację w 
sprawie zasad określania limit6w poło- 
wu dorszy. 
-Przez błrdne prognozy Morskiego 
Instytutu Rybackiego, który twierdził, że 
stada dorszy nie odbudują sir aż do 
2000 roku,firmy państwowe wyzbyły sir 


Bal niepodległościowy 


"Balem niepodległościowym" , zor- 
ganizowanym przez "Solidarność" i 
Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej przy 
współudziale wojewody i Zarządu 
Miasta Koszalina, uczci się w Kosza- 
linie 76. rocznicę odzyskania niepod- 
ległości. 
Bal na Rynku Staromiejskim w Ko- 
szalinie ma być ..próbą przełamania do- 
tychczasowych schematów i tradycji ob- 
chodów świąt narodowych". Impreza 


rozpocznie się 11 listopada o godzinie 
19 widowiskiem "Misterium patrioty- 
cme" (muzyka, teatr, pokaz sztucznych 
ogni), a zakończy wspólną, trwającą do 
północy zabawą. Organizatorzy zapo- 
wiadają sprzedaż piwa "Brok" oraz go- 
rących posiłków w punktach "małej ga- 
stronomii". Za naszym pośrednictwem 
przepraszają mieszkańców okolicznych 
budynk6w za zakł6canie spokoju. 
(kpn) 


ZDARZENI. 
 
 
i wypadki 
 
 


Ofiary reklamy 
We wtorek o godzinie 10, nie opodal sta- 
cji CPN przy ul. Szczecińskiej w Koszali- 
nie, wydarzył się wypadek drogowy. Kobie- 
ta, kierująca renaultem II. skręcając w stro- 
nę stacji straciła panowanie nad pojazdem i 
uderzyła w stojącą przy drod7£ reklamę. E- 
fektem uderzenia są obrażenia u dwóch pa- 
sażerek samochodu, które przebywają w ko- 
szalińskim szpitalu. 
Pechowa "Zorza" 
Ubiegłej nocy, tuż po godzinie 24. polic- 
janci zatrzymali wewnątrz restauracji "Zo- 
rza" w Koszalinie 26-letniego mieszkańca 
. 


Białogardu. Przygotował już sobie artykuły 
spożywcze i radiomagnetofon. gdy w trak- 
cie gromadzenia "fantów" zastali go polic- 
janci . 


Warsztaty i samochody 
Po zerwaniu kłódek z drzwi warsztatu 
samochodowego w Dmwsku Pomorskim 
pny ul. Gdyńskiej skradziono akcesoria 
samochodowe i części zamienne o wartości 
47.5 mln zł. Z kolei w Polanowie okradzio- 
no opla corsę. który był zaparkowany przy 
placu 40-lecia. Po wybiciu szyby zniknęły z 
samochodu: aparat fotograficzny. kamera 
wideo. noktowizor i radioodtwarzacz. Właś- 
ciciel ocenił swoje starty na 8 l ,8 mln zł. 
Skradzione samochody 
Kołobneg - żuk, KOlI 59-74. zielony. 
(ces) 


Syndyk 
Słupskiego Przedsiębiorstwa 
Ceramiki Budowlanej "w upadłości.. 
84-300 Lębork ul. Gdańska 104/105 
oglasza pisemny przetarg ofertowy 
w sprawie sprzedaży: 


budynku trzykondygnacyjnego mieszkalno-biurowego o całkowitej powierz- 
chni użytkowej 576 m. kw położonego w Lęborku ul. Gdańska 104/105 wraz z 
gruntem w użytkowaniu wieczystym stanowiącym działkę nr 75n obr. 4 o po- 
wierzchni 881 m kw. Budynek w części stanowią mieszkania zakładowe (jedna 
kondygnacja - 163,8 m. kw) 
Cena wywoławcza: 800 000 000 zł. 
Pisemne oferty należy składać pod adresem przedsiębiorstwa najp6:tniej do 14 
dnia od chwili ukazania się ogłoszenia. 
Koszty związane z notarialnym przeniesieniem prawa własności 
budynk6w i prawa wieczystego użytkowania grunt6w ponosi nabywca. 
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert 
Zainteresowanym udzielamy bliższych informacji pod numerami telefon6w w 
Lęborku 621-519 lub 623-6łł. 


G-31161 


floty i teraz padają. W usteckim "Kora- 
biu" jest zarząd komisaryczny! - mó- 
wili rybacy. Ich zdaniem, MIR - oba- 
wiając się kompromitacji - wciąż pod- 
trzymuje tę fIkcję, mimo że dorszy w 
Bałtyku jest w bród. Duńczycy i Szwe- 
dzi już w tym roku chcieli podnieść do- 
rszowe limity, ale polski MIR na to się 
nie zgodził. 
Poseł zainteresował się problemem. 
Zamierza interpelować w Sejmie. Udo- 
stępnił także rybakom projekt ustawy o 
rybołówstwie morskim, wcześniej im 
nie znany oraz zaproponował udział w 
pracach komisji sejmowej. 
- To bardzo profesjonalna ustawa 
- stwierdził, dodając, że większość po- 
sł6w w og6le nie będzie rozumiała za- 
wartej w dokumencie specjalistycznej 
terminologii, np. pojęć "net", "kabel" i 
dlatego rybacy przydaliby się jako eks- 
perci. (mb) 


Z Olszewskim 
o konstytucji 


W debacie konstytucyjnej 7..aplano- 
wanej na najbliższy czwartek w Lice- 
um Ogólnokształcącym im. Dubois w 
Koszalinie weźmie udział były pre- 
mier Jan Olszewski. 
Przyjedzie on na zaproszenie Zarzą- 
du Regionu NSZZ "Solidarność". Jako 
jeden ze współtw6rc6w obywatelskie- 
go projektu konstytucji będzie honoro- 
wym gościem debaty, zorganizowanej 
z okazji 76. rocznicy odzyskania nie- 
podległości. Spotkanie rozpocznie się o 
godzinie 11. Natomiast o godzinie 17 
Jan Olszewski będzie rozmawiał na te- 
mat konstytucji z mieszkańcami Kosza- 
lina w gmachu Wojewódzkiej Bibliote- 
ki Publicznej przy ul. Kościuszki 24. 
(kpn) 


Doktorowi Kosna, 
Pani Pielęgniarce 
Elwirze 
z Poradni Bólu, 
Doktor Kalinowskiej 
oraz wszystkim, 
kt6rzy okazali pomoc 
i wsp6łczucie 
oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze 
ŚP. 
Edmunda 
Galińskiego 
serdeczne podzięRowania 
składa 
Żona z Rodziną 


G-31163 


...-. .- 
.:....:: :":-:.::. ::".:.:":::::. ::..:-: :.
:::': . 


g OSzetlla 
ekspreso\"e  


 


:: .. . L: .. 
 ... ... . : .. r 


. ' !
:mcr:] . ;:n L!. :
 


"r .... 
:::..;;;:::; 
...... .::;.. ...-:'::..- '::::

:': -. 


125p (1986 grudzień). Słupsk, 43-68- 
87. 
FIAT uno 1,1 (1993). Słupsk, Hubal- 
czyk6w 12 Bn5 po 16. do 15 tel. 220-85 
wew. 741. 
FIAT tipo 1,9 TD (1992) uszkodzony 
tył. Lębork, 627-593. 
FSO 1500 (1990) silnik poloneza 5- 
bieg. Połczyn-Zdr6j, tel. 62-060. 


ROLNICZA Sp6łdzielnia Pro- 
dukcyjna w Kowalewicach gm. Dar- 
łowo sprzeda samochód A wię, cena 
wywoławcza 56 mln + V AT. Sprze- 
daż nastąpi w dniu 14 XI 1994, godz. 
lO, w Sp6łdzielni. Wadium należy 
wpłacić w kasie Sp6łdzielni. 


SPRZEDAM lub wydzierżawię warsz- 
tat samochodowy. Nysę sprzedam. Sław- 
no, 22-67. 
SPRZEDAM ł6żko piętrowe. Sławno, 
39-26. 
DOBERMANY. Słupsk, 43-21-17. 
I
 
SAMOCHÓD w cenie około 
60 000 000 najchętniej diesel. Białogard, 
46-85. 
BARAKOWÓZ. Słupsk, tel. 432-745. 
T ARCICĘ dębową sezonowaną. 
Gdańsk, (O-58) 32-94-25. 
I
 TOWARZYSKIE 


KUPNO 


ALEXIS. Słupsk, 43-69-64. 
I
 
SZUKAM mieszkania 4-pokojowego 
lubinałego domku w \, U'śtce
 I !UiStka, 
146-299 lub ul. Dąbrowszczak6w 3n71ub 
po 20 Grunwaldzka Klub ,Joker". \ 
I
 
- 


LOKALE 


USŁUGI 


NAPRA W A, polerowanie szyb samo- 
chodowych. Kobylnica ul. Wodna 12, tel. 
297-22. 


-, 


I
 SPRZEDAZ 


RENAULT 5 (1989190) 1,4 benzyna. 
Słupsk,297-32. 
MAZDA 323 F. Lębork, 62-61-74. 
OPEL omega 2,0 i (1990) po wypad- 
ku. Koszalin, 45-48-04, Szczecinek. 
461-41. 
OPEL kadett 1,6 D combi blaszak 
(1986). Słupsk, 240-93. 
OPEL kadett 1,6 i (rok 1989) stan ide- 
alny. Cena do uzgodnienia. Infonnacja: 
Sławno, 74-66. 
AUDI 80 (1987) 165 milion6w. Słupsk, 
44-01-19. 
AUDI 200 (1986), poj. 2,2 wersja luk- 
susowa, stan idealny 160 mln. Słupsk, tel. 
44-28-20, po 16. 
FORD sierra CLX i (199 l) 1,6 stan ba- 
rdzo dobry. Słupsk, 230-78. 
PILNIE sprzedam forda oriona (1993). 
Będzino, 162-289. 
GOLF III z kontygeritu 1994 roku, 
przebieg 8 000 km na gwarancji. Byt6w,. 
telefon 40-18, po 15. 
GOLF 1600 wtrysk 52 000 000. Słupsk, 
278-58. 
MERCEDES 210, dostawczy 2,3 die- 
sel (1979 r.) 85 000 000. Słupsk, 430-111. 
MERCEDES 200 D stan idealny. Lę- 
bork, 62-71-79 
SKODA 105 S (1982). Koszalin, 
410-683. 
VOLKSWAGEN jetta 1,6 diesel 
(1991). Sławno, 23-27. 
POLONEZ (1991). Słupsk, tel. 
11-14-85. 
POLONEZ (1989. sierpień). Słupsk, 
436-887. 
126 (1984). Koszalin, 161-319. 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
w dniu 5 listopada 1994 r. zmarł 


ZYGMUNT MICHAŁOWSKI 


długoletni były pracownik O/ZUS Słupsk, człowiek 
skromny, bezinteresowny, życzliwy ludziom. 
Wystawienie zwłok o godz. 13.40 a wyprowadzenie 
o godz. 14.20 w dniu 9 listopada 1994 r. z kaplicy 
cmentarnej przy ul. Kaszubskiej. 
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie oraz Bliskim 
składają: 
Dyrekcja, Związki Zawodowe, Pracownicy 
K-1735 Oddziału ZUS w Słupsku. 


Wszystkim, którzy okazali pomoc 
i współczucie oraz uczestniczyli 
w ostatniej drodze naszego 
Ukochanego Syna, Męża i Tatusia 
ŚP. 
Marka Gorczycy 
serdeczne podziękowania składa 
Rodzina 


G-31162 


Dyrekcji oraz Współpracownikom 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Drawsku Pomorskim 
za przekazane nam wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 
Ojca 
serdeczne podziękowania 
składają 


Halina Teodorska 
i Mariusz Motyl 


G-311511 


redaktor naczelny: 
ELŻBIETA SZWACZKO 


,
 

, 

 


teleron 42-51-40 
telex 0532275 telefax 42.33-09 


ADRES REDAKCJI: ul. Zwycięstwa 137-139,75-604 Koszalin. centrala tele- 
foniczna 42-44-75; redaktor naczelny - 42-51-40, zastępca redaktora naczelnego 
Mirosław Węglewlcz - 42-42-08, sekretarze redakcji: Roman WoJcleszak - 
42-42-08, Leszek Figas - 42-5q4; dział depeszowy - 42-44-75; dział 
reporterski, kierownik Mirosław Słodzlńskl - 42-24-95,42-44-10; dział publi- 
cystyczny 42-42-08; redaktor sportowy - 42-51-14. 
DZIAŁ ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI, Gratyna Thomas przyjmuje in- 
teresantów (z obu województw) w godz. 9.30-16 w siedzibie redakcji (parter, pok. 
I), także telefonicznie pod numerem 42-50-05. 
PRA WNIK udziela porad w czwartki od godz. 13-16 w redakcji (pokój 003, 


piętro techniczne) - wyłącznie osobiście. W oddziale redakcji w Słupsku - w ponie- 
działki i czwartki, godz. 15-17 (p. 107, l piętro). Porady udzielane są bezpłatnie. 
ODDZIAŁ REDAKCJI W SŁUPSKU: al. Sienkiewicza 20, 76-201 Słupsk. zastę- 
pca redaktora naczelnego, kierownik oddziału Zbigniew MaJerowskl - 251-95, sek- 
retarz redakcji Ireneusz WoJtklewlcz - 251-95; dziennikarze: 224-56, 251-95, 243- 
81,275-91,239-12; telex - 582213, telefax 251-95. 
ODDZIAŁ REDAKCJI W BYTOWIE: ul. Kochanowskiego 8-10, Jeny Jobczyk. 
ODDZIAŁ REDAKCJI W KOŁOBRZEGU: ul. Ratuszowa I, pok. 12.78-100 
Kołobrzeg, Piotr Paslkowskl- 278-55, lub centrala 240-21 w. 260 (w godz. 9-16). 
ODDZIAŁ REDAKCJI W LĘBORKU: ul. Annii Krajowej 16. Wiesław Baniak 
- tel./fax 625-588. 


ODDZIAŁ REDAKCJI W MIASTKU: ul. Dworcowa 29, Konrad Remelskl - 
35-72 
ODDZIAŁ REDAKCJI W SZCZECINKU: ul. Wyszyńskiego 36, (hol PZU), Ro- 
bert Małolepszy, łel./fax - 403-11 (9-16). 
WYDA WCA: Koncern Wydawniczy "Forum" Spółka z 0.0., ul. Zwycięstwa 137- 
139.75-604 Koszalin, dyrektor Zdzisław Stadnik, tel. 42-51-40, centrala telefoniczna 
42-79-21. telex 0532275, telefax 42-33-09. 
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. Lampego 
18/20, dyrektor Ryszard Mateckl. 
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo 
skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych.
		

/6545-0003.djvu

			. Środa I 9 listopada 1994 r,  J.r2f2' 
 
 1 . 
 'rrW T 
 
r ...  '>? : 
 :E:: 
 : 


Słucham, 
tu redakcja 


Miał być uśpiony I 
a jednak żyje 


- Mam młodego psa, który po- 
ważnie zachorował. Przez dłuższy 
czas odpłatnie był leczony w lecz- 
nicy zwierząt przy ulicy Findera w 
Słupsku. Zdaniem specjalisty. po 
kilku dniach leczenie było bezsku- 
teczne, a więc zaproponował u
pie- 
nie jako najbardziej humanitarny 
sposób pozbycia się pupila. 
Nie wzbogacę się i nie zuboże- 
ję, a ten szczeniak chce żyć - po- 
wiedziała lekarz weterynarii w le- 
cznicy przy ulicy Grunwaldzkiej w 
Słupsku. Przez dziesięć dni 
z- 
płatnie podawała lekarstwa i robi- 
ła opatrunki mojemu psu skazane- 
mu na u
pienie. Nawet w sobotę i 
niedzielę nie zaniechała tej opieki. 
Dzisiaj mój pies ma już apetyt, ba- 
wi się i będzie żył. 
Dziękuję za fachową opiekę i 
wielkie serce - stwierdziła Czy- 
telniczka ze Słupska (nazwisko 
znane redakcji). (tg) 
Plucie na ulicę 
- Kiedy
 moja babcia opowia- 
dała, że dawniej na ulicach i na 
dworcach były tak zwane spluwa- 
czki. Teraz czego
 takiego nie ma 
i dobrze, bo to wstrętne. Ludzie 
kulturalni używają chusteczek. 
Zdarza się jednak, że na chodniku 
lub w parku widzimy plwociny. 
Wiem, że jest to temat obrzydliwy, 
ale istotny. Przede mną idzie star- 
szy mężczyzna. nagle staje. kasz- 
le, a następnie pluje na chodnik. 
W niedzielę wybrałam się na ko- 
szalińską giełdę. Wiadomo, że pa- 
. nuje tam straszny tłok. Nagle zau- 
ważyłam, że przechodzący chło- 
piec w wieku około dwunastu lat 
pluje obok mego rękawa. Zwróci- 
łam uwagę: "Co ty robisz?" On 
beztrosko odpowiedział: "Pluję". 
Na moje pytanie. czy to odpowied- 
nie miejsce - zareagował bezcze- 
lnym 
miechem. 
Plucie na chodnik stało się jaką
 
dziwną modą, bo nawet gdy idzie 
grupa młodzieży, często w towa- 
rzystwie dziewcząt, nagle który
 z 
młodzieńców pluje na odległo
ć. 
Wiele bardzo osobistych czyn- 
no
ci ukrywamy. załatwiamy je w 
miejscach do tego celu przeznaczo- 
nych. dlaczego więc plucie staje się 
sprawą publiczną? - zastanawia 
się Czytelniczka z Koszalina (na- 
zwisko znane redakcji). (tg) 


Płacimy 
za czystq wodę 
- w sobotę (5 bm.) po połud- 
niu włączyłam pranie. Po pewnym 
czasie zauważyłam, że woda pły- 
nąca z kranu przypomina kawę. 
Szybko odwirowałam bieliznę, ale 
wypłukać jej już nie miałam w 
czym. W tym stanie bielizna leża- 
ła do południa w niedzielę. Po ca- 
łej dobie wreszcie popłynęła czys- 
ta woda. Niedzielne popołudnie, 
zamiast przeznaczyć na wypoczy- 
nek, po
więciłam na pranie i zmy- 
wanie. Chociaż użyłam dobrego 
proszku, niestety nie doprałam bia- 
łej bielizny i nie wiem, czy kiedy- 
kolwiek będzie ona już biała. 
Telefonowałam do kilku znajo- 
mych i wiem, że tak duże zanie- 
czyszczenie wody było w całym 
mie
cie. Prawdopodobnie była to 
awaria wodociągów. 
Płacimy wysokie podatki, płaci- 
my też za wodę, ale czystą, mamy 
więc prawo domagać się, by raz na 
zawsze zlikwidowano przyczyny 
tak częstych awarii. Nam nikt nie 
zwróci pieniędzy za zniszczone 
pralki i zażółconą bieliznę - po- 
wiedziała zdenerwowana Czytel- 
niczka z Koszalina. (tg) 


:., c:. _.
 lU ..i Im, wc.


::

«%-.-<»'''''.W.
."''':K" GLOS 


P 
 strona 3 
O M O RZA 
 M
:";':""";1><:"'-;::""':""'":"<'"o=lf.:=_::""="""'=:_"';::.'*""'''.<: ,*:_:
""",:_x....:"":-:'>:__:w:,,,,,,,,::,,,,,,:___::,::::"
::::::,,.,_:':::%:::::_:='::_":''''''''._-:'*
-' 


5 LAT TEMU W BERLINIE 


Tak pękał betonowy mur wokół Ber- 
lina Zachodniego - symbol podziału 
Niemiec, Europy i 
wiata. Taka była 
noc z 9 na 10 listopada 1989 roku. 
Niemcy szaleli ze szczę
cia. Berlin 
Zachodni stanął otworem przed mie- 
szkańcami Berlina Wschodniego. Nie 
płacili za bilety metra, dyskoteki były 
bezpłatne, a w lokalach serwowano 
darmowe piwo. Ludzie padali sobie w 
objęcia, a młodzież enerdowska za- 
pchała Berlin Zachodni swoimi traban- 
tami i wartburgami. Zaczął się także 
napór na siedziby banków, które wy- 
płacały wszystkim obywatelom NRD 
100 marek. W ciągu czterech dni od 
otwarcia granicy w samym tylko Ber- 
linie banki wypłaciły na "powitanie" 
135 milionów marek. 
Tekst i zdjęcia: 
JERZY PATAN c
, 
I.f
 
 


. 


h.

 


Będą prostować dzi
ci 


Coraz więcej dzieci rozpoczynają- 
cych naukę w podstawówkach ma wa- 
dy postawy. Ich liczbę ocenia się na- 
wet na 80 procent wszystkich siedmio- 
latków. 
O gimnastyce korekcyjnej. z której 
będą mogli korzystać wszyscy ucznio- 
wie podstawówek. debatowali wczoraj 
w Koszalinie radni. przedstawiciele pla- 
cówek służby zdrowia i dyrektorzy 
szkół. Nie było wątpliwości, że młodzi 
koszalinianie potrzebują fachowej po- 
mocy; większość zebranych widziała 
nawet potrzebę - wobec skali zjawis- 
ka - całkowitego przekształcenia lek- 
cji wychowania fizycznego w zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej. Niestety wię- 


kszość szkół nie ma sal odpowiednich 
do prowadzenia takich zajęć. Przedsta- 
wiciel Ogniska Sportu i Rehabilitacji 
Niepcłnosprawnych ..Start" zapropono- 
wał, by uczniowie tych szkół korzystali 
z pomieszczeń w budynku dawnego ki- 
na ..Muza" przy ulicy Morskiej. Radni 
i naczelnik Wydziału Kultury i Oświa- 
ty Urzędu Miejskiego Mikołaj Kobus, 
obiecali, że dołożą starań, aby w bud- 
żecie miasta znalazły się pieniądze na 
masową gimnastykę korekcyjną. Dyre- 
ktor koszalińskiego Zespołu Podstawo- 
wej Opieki Zdrowotnej Ewa Rajca wy- 
stąpiła z pomysłem. aby w budynku przy 
ulicy Morskiej zorganizować poradnię 
wad postawy. (kpn) 


Agronotowania 


Specjaliści z Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Strzelinie przygotowali 
listę z aktualnymi cenami płodów ro- 
lnych i środków produkcji w woje- 
wództwie słupskim. 
Mleko (przy 3.5 proc. tłuszczu w 
I kl.): za 11- dla udziałowców od 2 
160 (OSM Lębork) do 3 234 (SMM 
Słupsk); dla pozostałych dostawców 
od 2 250 (OSM Człuchów) do 2 450 
(OSM Bytów). 
Żywiec (w tys. zł za 1 kg): tuczniki 
kI. 1 - od 27 (GS Czarne, Masarnia 
Objazda, Masarnia Starkowo, ZM 
Gdynia w Krępie) do 29 (1. Nowak- 
Olszanowo ); młode bydło opasowe kI. 
A - od 19 (Ubojnia - Masarnia w 
Strzelinku) do 22 (Lipiński-Konarzy- 
ny, Nowak-Olszanowo, Rzeźnia - 
Sławno); krowy - od 15 (Jędryczko- 
Miastko, Perensztejn - Dębnica 
Kaszubska) do 16.5 (AGA - Bytów). 
Pasze (w tys. zł za 100 kg): miesza- 
nka L - od 340 (CN-Słupsk) do 460 
(GS-Sławno); mieszanka PW - od 
370 (Piankowski - Jamno) do 50<) 
(GS-Sławno); mieszanka OK - od 
420 (Baranowski - Kębłowo) do 570 
(Raiffpol - Słupsk); mieszanka T - 
od 330 (Lecznica Zwierząt - Bytów. 
Piankowski - Jamno, Czarnkowska 
- Lipnica) do 350 (HIKORA-Miast- 
ko, GS Słupsk); prowit LP - od 620 
(GS Borzytuchom, Piankowski - 
Jamno) do 700 (GS Postomino); pol- 
famix P (za l kg): od 43,5 (GS De- 
brzno) do 62,5 (Agro-Service Czarna 


Dąbrówka); lizawka (za 10 kg) - 25 
(GS Człuchów) do 38 (Agro-Service 
Czarna Dąbrówka); otręby pszenne - 
od 100 (Piankowski - Jamno) do 240 
(GS Czarne). 
Nawozy (w tys. zł za 100 kg): sale- 
tra amonowa - od 245 (Rychter - 
Bytów, AR-DU Czarna Dąbrówka) do 
270 w (GS Postomino), superfosfat po- 
trójnie granulowany - od 440 (GS 
Debrzno) do 486 (GS Słupsk); polifo 
ska (8 24 24) - od 460 (Rychter- 
Bytów, Adamczyk - Lipnica, Kuci' 
kowski - Nakla, AR-DU Cz. DąbrÓ 
wka, GS Rzeczenica. GS Lębork 
POLCOoP Lębork) do 484 (GS 
Słupsk). 
Ceny na targowiskach (w tys. zł za 
100 kg) ziemniaki od 250 (Lębork) dl I 
300 (Człuchów, Słupsk, Sławno); pro 
sięta (za parę) - od I 100 (Sławno 
do 1300 (Słupsk). (Oprac. pu) 


Z reporterskiego 
dyżuru 


- Mieszkam pod Połczynem. Dzisiaj 
moja żona, która jest w siódmym miesiq- 
cu ciqi.y,jui o szóstej rano pojechała do 
dentysty do prz.ychodni w Połczynie-Zdro- 
ju przy ulicy Wojska Polskiego. Na miej- 
scu okazało się, ie jest ósma w kolejce. O 
7.45 rozpoczęto rejestrację i moja żona 
nie dostała numerka. Pani pielęgniarka 
oświadczyła jej, że lekarzprz.yjmuje dzie- 
sięciu pacjentów dziennie, ale trzy numer- 
ki są zarezerwowane dla pracowników 
służby zdrowia. Na moją telefoniczną in- 
terwencję pielęgniarka odłoi.yła słucha- 
wkę. Co pani na to? - zapytał Czytel- 
nik, który zastrzegł swoje personalia do 
wiadomości redakcji. 
Wyjaśnienie tej sprawy zaczęłam od u- 
stalenia, jaką liczbę pacjentów powinien 
dziennie przyjąć stomatolog. Lekarz wo- 
jewódzki Seweryn Jurgielaniec powie- 
dział mi, że nie ma i nie było nonn. są tyl- 
ko średnie przyjmowania pacjentów w cią- 
gu godziny. Na przykład lekarz ogólny po- 
winien przez godzinę przyjąć pięciu - 
sześciu pacjentów, stomatolog - od 1,2 
- 3,2 pacjenta. Jeśli dentysta wykonuje 
zabiegi przez sześć godzin. w ciągu dnia 
powinien teoretycznie obsłużyć około 
dWlln:\',11I chorych R"l!llh n;,' fila 


Raz, dwa, trzy, 
do dentysty 
trafisz ty! 


wszystko zależy od rodzaju zabiegu. Za to 
po raz pierwszy spotykam się z praktyką 
rezerwowania numerków dla pracowników 
służby zdrowia. Zaleceń odgórnych w tej 
sprawie nie ma, wszystko zależy od leka- 
rza. Ma palli rację, trzeba wrócić do sto- 
sowania zasady, iż pacjentki w ciąży są 
przyjmowane poza kolejnością - dodał le- 
karz wojewódzki. 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Połczynie-Zdroju Mariusz Kaczmarski 
twierdzi. że w podległych mu placówkach 
nie stosuje się żadnej rezerwacji ..numer- 
kowej" dla pracowników służby zdrowia. 
Do gabinetu stomatologicznego zarejest- 
rowano wczoraj dziesięciu czy dwunastu 
pacjentów, tylko jeden był pracownikiem 
resortu. Niestety. pan dyrektor nie potra- 
fił mi wvtłurnaC7vć. jak to <;i
 ..tało. 7C ó- 


sma osoba w kolejce nie została zarejest- 
rowana. - Tam zwykle bywa hamlider, 
może pacjentka źle zrozumiała pielęgnia- 
rkę - domyślał się dyrektor. Wzajemnie 
przedkładaliśmy sobie argumenty. Ani ja, . 
ani dyrektor nie zmienili
my swojego sta- 
nowiska. Ustaliliśmy dwie rzeczy: w poł- 
czyńskiej przychodni kombatanci i cięża- 
rne nadal są przyjmowane poza kolejnoś- 
cią, nawet wtedy, gdy nie ma stosownych 
wywieszek, poza tym - w takich przy- 
padkach jak wczorajszy - należy udać się 
do gabinetu dyrektora ZOZ z pro
bą o in- 
terwencję. - Zamiast do "Głosu" mąż pa- 
cjentki powinien zadzwonić do mnie. Spra- 
wę wyjaśn!libyśmy na miejscu, pacjentka 
na pewno zostałaby przyjęta przez dentys- 
tę - zapewnił dyrektor Kaczmarski. 
JOLANTA STEMPOWSKA 


o 

M:ir 


SAMOCHÓD W sy
temie konsorcjum 
DLA KAZDEGO 

 

If7 Gl!)
 


. Dysponujemy samochodami krajowymi oraz samochodami 
Fiat, Opel, Skoda, Nissan, Daewoo, Seat, ciągnikami Ursus 
. Pierwsza wpłata 3 % wartości + jednorazowa opłata administracyjna. 
Cała należność rozłożona jest na 36 lub 46 nie oprocentowanych rat. 
Obowiązuje cena samochodu w dniu odbioru. 
. Już po wpłacie pierwszej raty masz szansę wylosować samochód. 
Dodatkową możliwość stwarza licytacja. 
. Jeśli masz gotówkę - wpłać ją do banku, a uzyskane odsetki ułatwią Ci spłatę rat. 
Za trzy lata będziesz miał samochód i kapitał! 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ I UMOWĘ PODPISZESZ 
W NASZYCH JEDNOSTKACH 
Koszalin, ul. Kaszubska 2,'U'42-27-80 
 CZłuch6w, ul. Jerzego z Dąbrowy 1,'U'268 
Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 9. 'U'22-646 L ę bork, ul. I Armii WP 11. 'U'22-829 
Drawsko Pomorskie, ul. Pocztowa 1. 'U'32-395 {
} Miastko, ul. Fabryczna 9. 'U'23-89 
Słupsk, ul. Zielona 1, 'U'24-440 ..

,
' Sławno, ul. Armii Krajowej 15, 'U'30-87 
Zabezpieczenie zawartych umów gwarantujemy wlasnym majątkiem trwałym oraz 40-letnią tradycją PlM
		

/6545-0004.djvu

			Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym 

 -. 
 
samochodu marki Polonez Truck 1,6 
Cena wywolawcza · 50 000 000 zl 


Oferty z podaniem ceny należy składać pod adresem PHSR 
"Agrom
", ul. Toruńska 6 Lębork w ciągu 14 dni od daty ukazania się 
ogłoszema. 
Otwarcie ofert nastąpi 16-go dnia od daty ukazania się ogłoszenia w 
siedzibie przedsiębiorstwa. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej. 
Zastrzega się prawo wyboru oferty oraz odstąpienie od przetargu 
bez podania przyczyn. 
0-38
7 


Najnows za technologia USA · GLAS WELD · SYSTEM 
I .<
.t
'" NAPRAWA USZKODZONYCH 
! '.,,', SZYB SAMOCHODOWYCH 
" ._ .. -. . GWIAZDKI, OCZKA itp, ŚWIEŻE PĘKNIĘCIA SZYB 
_ "H .'c...,...'.... '.c" "'.;.
) SZYBY ZMATOWANE, USZKODZONE LAMPY 9 
I: , _ . 
':':.:.") . 
 ,= ' 
g SAMOCHODOWEIREFlEKTORY 
 
J: . " '. H.'"'' AulorFowany Dealer (!) 

 ' .. GLAS. WELD SYSTEM Inc. USA 
..1
1"41\ 
'. CREATIVE SERVICE - KOSZALIN 

 
,/ czynne b Zakład usługowy: 
= t 9 _-11 7 so ot y ul. Sianowska 40, tel. 40-59-09 
l. 9-13 Biuro: 41-54-61, tel.lfax 43-43-21 


. INNY SEX 
. 
 : 0/0-599-661 9 

. .. ! ZASMAKUJ 
.'
;." ,',. CZEGOŚ 
;'., INNEGO 


Makro · Hurt 
Słupsk ul. E. Orzeszkowej 2 tel.lfax 439-285 
'. \"I'''''>r-- 
OPIRUJIMYl . j 
 
 ,;. ., > RODUCINTA 
I . "'.' '..J.ih'..,J 
Za " o ' w ", "
l:'.'. #

. 
'I .. ,,-/,(,,.r 
'

(
:Ilr ,."c,;" 
dekoracyJrtł....,..........". .... 
specjal i.i lOC;lI i WLS 
samoc-ł ;' 
mI

.rowerowe) 
l,!:' !';I'
I";:"II: PHILIPS . 
ŚWIIłI6wkI: 
, mltlfte I Inne 
_
 latarki PHIUPS 
proiń
 podCZ8lWlenl (kwoki) 
Konyatne WllUlJki ; terminy platnoki. 
MożliwoŚĆ negocjacji ClIJ. 
Zapewniamy bezpłatny trcInsport. 
lAPRASUMY SKLIPY l HURTOWNIE 
CODZIENNIE OD 8 · 160.3783.0 


DOM GRZECHU 
0/0-599-671 6 
MOJE SEKRETNE. NAGRANIA 
0/0-599-6624 
KOBIECE SWAWOLE 
0/0-599-6627 
Dozwolone od 18181. TIN,V. Antyl.: 62.500 zł za 1 mln.
 VAT t
. 


'1 m
I

 "\ 
(/ffi)m
m	
			

/6545-0005.djvu

			. Środa, 9 listopada 1994 fi 


strona 


5 


ZłOM STALOWY 
W-1 


SKUPUJEMY 
NAJWYŻSZE CENY 
Płatność natychmiastowa 
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych 
i Podwodnych Sp. z 0.0. 


Gdańsk, ul. Przetoczna 68 
tel. 37 39 33, 37 38 81 do 86 w. 240, fax 37 37 45 


A-927-O 


'1_. 
\
  


ZĄBKOWICE 
SLĄSKIE 


li 


,,BYCHOWO" 


GOSTYNIN , 


{() /1:,.: 

 -' I.!!:JF 

 _ .._....... . ;..
 "1 

ff. to
__i, ....
.
{{ff;1
 '" 


."':; 


.:-:... 
 


w=-. ,

 
 %1 ,w 

=t.ą
.... 
$ "»?"
l?..

--s.,..)-
...

..-:-:

<-"":I:'=;.
" 


H 
..

::: 
 
:

:;a  
BROWAR SZCZECIN S.A. UL. CHMIELEWSKIEGO 16 DZIAŁ ZBYTU TEL 091 - 82 25 10,82 13 72 FAX 82 1201 


Reklama 
lo sukces! 


_ FIRANY 
_TKANINY 
- zasłonowe 
- obiciowe 
- sukienkowe 
(głównie czarne i białe) atłas, tiul, podszewki. 
_ GALANTERIA POŚCIELOWA 
_ KOCE, NARZUTY 
_ SERWETY, OBRUSY 
_ inne dekoracyjne 
 
mle8zkd C') 
_ MERKURY _ 6 
KOSZAUN,
. PltsUDSKIEGO 12, łtł. 42.73.89. 
lopraszomywgodz.lo-18 


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"MISCELLANEA" 
Centrom Edukacyjne 
w Koszalinie 
ul. Piastowska 3 
Prowadzi kursy: 
- języków obcych 
- obsługi komput,r6w 
-bhp 
- spawalnicz' 
- pnyucząjqce do zawodu 
- pedagogiczn, dla instruktor6w 
praktycznej nauki zawodu 
- agent6w marketingu i reklamy 
- makler6w giełdy towarowej 
- agent6w marketingu i reklamy 
- nowoczesnych sekretarek- 
asystentek dyrektora 
- finanse, rachunkowołć, 
ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw 
- inne wg potrz,b instytucji, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych 
Zajęcia dydaktyczne prowadzi 
wysoko kwalifikowana kadra w 
uparciu o najnowsl.e metody i 
techniki nauczania. 
Ceny promocyjne po kosztach 
własnych. 
Zgłoszenia telefoniczne i pise- 
mne Koszalin ul. Hibnera 79 
tel. 430-360, 430-021, 430-022 
G-3822-O 


, ł.) 
BRc-
K 


Koszalińskie Zakłady 
Piwowarskie "BROK" SA 
w Koszalinie 


poszukują kandydata na stanowisko 
asystenta głównego księgowego 
(zastępcę głównego księgowego) 


Wymagane kwalifikacje: 
- wykształcenie wyższe ekonomiczne 
- znajomo
ć aktualnych przepisów dotyczących rachunkowo
ci 
oraz systemów finansowego i podatkowego 
- znajomo
ć systemu rachunkowo
ci zachodnioeuropejskiej 
- do
wiadczenie w obsłudze księgowych systemów komputerowych. 
Kandydaci spełniający powyższe kryteria proszeni są o złożenie pisemnej ofe- 
rty w tenninie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: 
KZP "BROK" SA, ul. Spółdzielcza 8 
75-950 Koszalin 


K-I724 


" 


" 
t 

 


... 
\ 


>, J 


..
....«-:o.".......ł..'> 


! 


TOREBKI I CENA 


HANDLOWCU 


, 
. 


Pozwolisz, by Twoi klienci na próżno py- 
tali Cię o cukierki WICK... i odchodzili 
z chrypką? 
Zamów przebój sezonu: cukierki WICK! 
Teraz także w małych opakowaniach! 
Kto pierwszy, ten zarobi więcej! 


Twoja korzyść: 
.. dodatkowy obrót i zysk! 
.. zadowoleni klienci! 
.. dobra opinia o sklepie! 
.. szeroko reklamowany 
produkt w Twoim sklepie! 


Małe torebki 3 O-gram owe, w Twoim sklepie po 12,000 zł, to pomysł w sam raz 
na kieszeń Twoją i Twoich Klientów. Polecamy 4 rodzaje: miętowe Blau, eukaliptu- 
sowo-miętowe Atemfrei, cytrynowe Zitrone Plus, ziotowo-miodowe Naturmild. 


Zamów jeszcze dziś! 
WICK - produk
 najwyższej jakości firmy Procter & Gambie 
Dystrybutorzy: 

 ABCO Gdynia, ul. Bolesława Krzywoustego 8, 
te!. (O 58) 23 1040 , 234767 

 Libra Słupsk, ul. Mickiewicza 14a , tel.lfax: (O 59) 26 207 

 Także w Twojej najbliższej hurtowni farmaceutycznej. 


WICK. Od razu lepiej 
. . . w interesach 


A-929-O 


:!iIL 


ADRESY BIUR OGŁOSZEŃ 


l. KO!Izalln, ul. Zwycięstwa 137/139, tel/faj( 42.22-91, centnla 42-79.21 
wew. 260, tlJ( 0532275, w godz. 8 -17 
- "Corinfo" ul. Władysława IV 58/32, teVfax 45-29-33 całodobowe B.O. na 
telefon i fu 45.29.33 
- "Nor-Kar" tel. 43-38-96 godz. 8 - 10 
- "Ekolam" J. Zieliński, tel. 42-28-03 do godz. 9 i pc 18 
- Agencja "Bemat" tel. 45-75-37 do r odz. 11. 
1. Kołobrzeg, ul. Ratuszowa l, pok. 2, tel. 178-55 lub 240.21 wew. 260, w aodz. 
9-16 
- "Khan" ul. Sienkiewicza 17, pck. 9 tel. 271-64 
3. Szczecinek, ul. Kardynała Wyszyńskiego 36 tel/fax 403.11 (hol PZU) 


4. Słupsk, al. Sienkiewicza 20, tel. 266-08. tlJ( 582213, fu 151-95, godz. 9-16 
- Biuro O
łoszeń i Promocji "Polipress" ul. Wojska Polskiego 29A 
(dawny biurowiec PKP, teVfox 289-54, tlx 582419, tel. 436-436 (cała dobł:). 
5. Białogard: Dom Kultury ul. 1 MOJa 15, tel. 23-34 (do godz. 15) 
6. BobolIce: Bazo OS nr l, ul. Pocztowa, tel. 49S 
7. Bytów: TUIR "Warta" ul. Kochanowskiego 3, tel. 22-80, godz. 8-16 
8. Człuchów: "Ruch" SA ul. Zamkowa 5. tel. 739, tlx 0533163 
9. Darłowo: PPZ "Awimex" Biuro Usług Turystycznych ul. Hotelowa 8 - os. Cztery Klity, 
tel. 29-33, godz. 9- 1 7 
10. Dnwsko Pomonkle: OKZ ul. Sikonkiego 4, tel, 327-21, 
- ul. Moniuszki 912, teVfax 331-31 (całll dobł:) 


- ul. Pocztowa 1 (PZMot. 7 - 15) 
II. Lębork: ul. Annji Krajowej 16, tel./fax 625-588 
12. Miastko: Biuro "Warty" ul. Dworcowa 29, tel. 53-08 
13. Połczyn.ZdróJ: Zakład Usługowo-Handlowy "Dukat" ul. Onmwald7.ko 4 
14. Sławno, ul. Rapackiego 2, tel. 70-12 
15. Stargard: Agencja Reklamowa "Kwiatkowski" ul. Chopina 21, teVfax (0-92) 73-26-35. 
16. Świdwin: Biuro Ubezpieczeń, ul. Krzywoustego 1, teVfax S26-24 
17. Ustka: PHUPiT "Bałtyk" ul. Zeromskiego 9 godz. 8 -16.
		

/6545-0006.djvu

			6 strona 
!
;;::!:::::!1i::: . \\


ii!:!;,t::j,.:!:1::((:;-I:.n:!:::::!;:£

 

*<.


"%-""""
.,, 


OGI-,OSZf:NIA 

 
DROBNE .. 

 
[
 SPRZEDAZ 


POLONEZ 1500 (rok 1986) 5-bie- 
gowy garażowany. Koszalin, 43-41-46. 
GAZ 53 (diesel). Słupsk,43-9O-80. 
SKODA 105S (1982) poj. 1,0, stan 
dobry. Przebieg 31000 km. Biesowice 
31A, tel. 78-77, po 15. 
FSO 1500 po remoncie. Słupsk, 
43-22-75. 
VOLKSWAGEN passat 1600 com- 
bi, czerwony, szyberdach, 5 biegów. 
Drzonowo 87-555. 
ROBURA izotermę, silnik diesel. 
Słupsk, tel. 116-549. 
TOYOTA corolla 1800 diesel. Trze- 
biatów, tel. 72-605. 
126P bis (1988). Słupsk, 432-216. 
GOLF GTI 1600 (1980). Słupsk, tel. 
431-860. 
GOLF 1979, poj. 1100 do remontu. 
Sąborze 16. 
FIAT regata 1,7 diesel (1984). Ko- 
szalin, 45-71-42. 
FIAT 126p (1990). Darłowo, 30-74. 
OPEL kadett (1982) -18 000 000 zł, 
golf 80 -15 000 000 na czę
ci, rejestro- 
wane w Polsce. Słupsk, 253-83. 
AUTO Złom skup, sprzedaż. Sarzy- 
no 34 koło Koszalina, tel. 411-080. 
AUTO-Handel-Banasik - do 36 rat 
- PrS, komis-zamiana, leasing, wszy- 
stkie opłaty na miejscu, osobowe, do- 
stawcze, ciężarowe. Samochodowy lo- 
mbard. Koszalin, Gnieźnieńska 38, tel. 
42-24-64, czynny 7 dni. 
AUTO- Handel- Komis Mokrze- 
cki, Etc Koszalin, ul. Władysława IV 
teVfax 43-47-93. Bogata oferta, leasing, 
wymiana, raty 36, PTS. Formalności 
kredytowe na miejscu 
AUTO - Handel- Victoria - ko- 
mis samochodów, sprzedaż, zamiana. 
Lombard samochodowy, raty PrS In- 
vest Bank. Wynajem przyczep. Części 
na zamówienie, Słupsk, Szczecińska 57, 
teL/fax 432-860. 
AK UM ULA TORY - produkcja, 
sprzedaż, naprawa, regeneracja, łado- 
wanie. Hurt-detal. Firma "Bogar", 
Słupsk, Wiśniowa 15. 
AUTOPOŚREDNICTWO. Lębork, 
612-846. 
SPRZEDAM silnik do stara 200 po 
kapitalnym remoncie. Szczecinek, ul. 
Bukowa 30. 
SKLEP AUTO -CZĘŚCI zachodnie. 
Zaprasza. Koszalin, ZWM tel. 414-550. 
SPRZEDAM ciągnik C-36O. Miast- 
ko 77 -200 ul. Koszalińska 13A 
SILNIK + skrzynia biegów BMW 
poj. 1.8 stan bardzo dobry. Czaplinek 
tel. 542-50, po 19. 
PRZYCZEPĘ samochodową 4 tony 
D46 Ustronie Morskie, 15-712. 
WSZYSTKIE części, jawa 350 lek- 
ko uszkodzona. Szczecinek, 425-81. 
AUTO - pośrednictwo. Słupsk, tel. 
438-786. 
DOM jednorodzinny. Bytów, ul. 
l Maja 23B, tel. 32-24. 
PUNKT handlowy targowisko Wol- 
ności. Słupsk, 11-27-86. 
GARAŻE metalowe. Słupsk, 
287-24; 213-48. 
TANIO garaż w Jezierzycach. 
Słupsk, tel. 435-345. 
DZIAŁKA 5000 m kw. pod dowol- 
ną zabudowę, możliwość podziału na 
mniejsze. Koszalin, tel. 40-57-31. 
DZIAŁKĘ budowlaną 1,5 ha 300 m 
od morza. Gąski 33, Nadolny. 


OKNA i drzwi plastikowe 
aluminiowe, drewniane -raty. 
BOAZERIA PCV sufity pod- 
wieszane. BRAMY garażowe, 
rolety, markizy Koszalin, 
42-40-72, 8 -. 16 


INDYWIDUALNE bezobsługowe 
oczyszczalnie ścieków dla domków 
jednorodzinnych. Koszalin, 41-03-26. 
ANTYWŁAMANIOWE rolety ze- 
wnętrzne. Koszalin 41-03-26. 
WORKI foliowe różne -produkcja. 
Słupsk, Sportowa 61, 430-564. 
ZABA WKI w szerokim asortymen- 
cie Dom Handlowy MERKURY. 
Słupsk, Filmowa l. 


POSADZKI, schody, płytki, 
parapety z kolorowego LASTRI- 
KO. Koszalin, Kamieniarska 8, 
42-22-63. 


NOWOŚĆ! - nawilżacze powietrza 
+zegarek gratis. Hurtownia DAK Ko- 
szalin, Połczyńska;JIA, 411-440 w. 34. 
Również detal. 


HURTOWNIA Odzieży 
U żywanej zaprasza na nową do- 
stawę atrakcyjnej odzieży z Nie- 
miec. Kępice ul. Składowa 5, tel. 
60-26 dom 63-96. 


NarańSZe 
zac odnie 
Amortyzatory 
Record 
Hurt - Detal 
2 lata gwarancji. 
Regionalny Dystrybutor 
"Auto Express" 
Koszalin ul. Powstańców Wlkp. 19a 
teJ. 42-78-51 wew. 259. G-3838-Q 


KOŁDRY - 290 tys. Po- 
duszki - 40 tys. Wyroby anty- 
alergiczne. Producent "ANDRA" 
Koszalin, Mieszka I 24, tel. 
42-62-15,41-05-00. 


GLAZURA, terakota włoska, 
hiszpańska. Bezpłatny transport. 
Raty. WEREX, Kołobrzeg, Bu- 
dowlana 41,282-50. 


PUDELKI miniaturowe srebrne z ro- 
dowodem. Słupsk, tel. 436-168. 
SIA TKI ogrodzeniowe powlekane 
PCV Rabitza. Transport bezpłatny. 
Słupsk, 278-42. 
SPRZEDAM 3 knury Pbz z licencją. 
Grabusiński Zdzisław, Ostropole 17, 
gm. Barwice. 
MASZYNY stolarskie sprzedam. 
Słupsk, tel. do 15, 436-362, po 15, 
430-021. 
. SZLIFIERKĘ taśmową, stół 2 m (19 
mln). Bierkowo 57, tel. (059) 11-21-44. 
SPRZEDAM lub wydzierżawię o- 
biekt wolno stojący 270 m kw. słupsk, 
tel. 246-94. 
PŁ YT A wiórowa surowa 18. Słupsk, 
433-522 wew. 232, godz. 7 -15. 


CERAMTRANS s.c. Kra- 
ków. Bezpośredni importer da- 
chówki ceramicznej z Czech: va- 
ria, marsylka, brnenka, holland, 
portusal. Wiadomość i wystawa 
Sławno ul. Chełmońskiego 20, 
tel. 37-49. 


KARTONY 26Ox180xl00. Słupsk, 
tel. 253-62. 


KUPNO 


I
 


125 - 6P, ładę, pojoneza, zagrani- 
czny, również po wypadku. Koszalin, 
415-479. 
126 do remontu lub po wypadku. Ko- 
szaJin, 161-319. 
AUTO-BAZAR Bierkowo koło 
Słpska, 112-150 skupuje i sprzedaje 
samochody, części oraz komis. Skupu- 
jemy również samochody na części. 
Sprowadzanie części używanych na za- 
mówienie w ciągu tygodnia. 
KUPIMY MIESZKANIA, DOMY, 
DZIAŁKI. Słupsk, 229-24. 
KUPIMY PILNIE MIESZKANIA, 
FART, Słupsk, 276-25 
MIESZKANIE dwupokojowe. Ali- 
cja Brusanowska, Koszalin, 277-81 
wew. 388. 
CZTEROPOKOJOWE 70m, trzy- 
pokojowe 60 m. WEK Nieruchomości 
Słupsk,437-903. 
DZIAŁKĘ uzbrojoną, Kołobrzeg 
222-29. 
KUPIĘ długi PŻB. 78-100 Koło- 
brzeg BOX 269. 
EURO-PELZ Leon Nowak - skup 
SKÓR SUROWYCH LISÓW hodow- 
lanych. Koszalin, tel. 426-908, Gnieź- 
nieńska 24A 
SZAFĘ chłodniczą o szerokości ko- 
mory chłodniczej 60 cm. Mielno, 
189-427. 


ZAMIANY 


I
 


KAWALERKĘ zamienię na więk- 
sze. Słupsk, ul. Ostroroga 9/69. 


LOKALE 


I
 


AGENCJA Nieruchomości 
"LEOMAR " - kupno, sprzedaż. 
Słupsk, Sienkiewicza 20, 229-24. 
AGENCJA MM Pośrednictwo Mie- 
szkaniowe. Kupno-Sprzedaż- Wy- 
najem - Zamiany. Słupsk, 240-71, 
wew. 690. Poszukujemy mieszkań. 
DELTA - Nieruchomości sprzedaż, 
kupno mieszkań, domów, działek. Za- 
pewniamy kompleksową fachową ob- 
sługę transakcji. Słupsk, Filmowa 2, 
234-00. 
FACTORIA - Koszalińska Giełda 
Nieruchomości i Praw. Koszalin, Las- 
konogiego (przy Katedrze), tel/fax 
41-07-69. Kupimy 2-pokojowe. Prowi- 
zja 1,5 %. 
FART - Nieruchomości kupno- 
sprzedaż. Gwarantowana fachowość, 
bezpieczeństwo transakcji. Sprzedaż 
mieszkań bez prowizji. Słupsk, Grodz- 
ka 8, 276-25. 


........" GłJOS POMORZA 

m
'.'.. 


· Środa, 9/istopada 1994 r. 


:::::


"%

::r...-::.<:.
mx:.::;::


r::?-W:$::::::":
""*:?;,=t.m:-.:":.:

:::.

":x:

*
a:
4-**":::-

m
::m:"$ 
:-&


£
:}m<..


....\"*
 *

,: ." i]:::
 


ZAWORY KULOWE 


gwintowane do instalacji wodociągowych 
i centralnego ogrzewania 
(także z wbudowanymi zaworami zwrotnymi 
i filtrami siatkowymi) 
firm: 


FRATELU PETTInAROLI Lp.A. @ 
befulco armatur ab _" 


-S:: 


" 


.... 


. . '" 
.. Ol;'" 


L 


.. 


'4'" 
. 


\- 
\\ 


\
 <1 
._. 
łs.y80
 - -- 
11##" 1I'8/r£ ## ,,

 
YC.L e c 08," - 

'II],' ell co 
OQ6. 
##81\ 'Jt" 

6,. 0łs.y 


-.--..,.,. 


.
 


." 
, 


. 
 ,. _, ł , 
. ...., , 
ł:, 


· niezawodne 
· superszczelne 
· spełniające wymagania normy ISO 9002 


--=MEa
 
-- -;;;;o., - - 
- -_!Ii 


Przedsiębiorstwo Techniki Instalacyjnej "MEGATECH" s-ka z 0.0. 
ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 Koszalin 
tel. 42-49-33, 42-79-21 wew. 159 lub 160, fax 42-49-33 


B()łL\ I () :\1L'lllLllllllllhll. LlIL' 
ropokojowe 70 m kw. ul. Zygmuntow- 
ska, Kołobrzeg, Słowińców l, tel. 
242-22. 
LOKUM - Nieruchomości. Kupno 
- sprzedaż - zamiana - dzierżawa. 
Słupsk, ul. Piekiełko 12, 23-103. 
"ANKAM" - Nieruchomości. Ko- 
szalin, Zwycięstwa 109, 42-26-19. 
Jednopokojowe 36 m kw., Lelewela- 
210 000 000. 
WANDOM -Nieruchomości, Kosza- 
lin, 45-30-51 wew. 277, Piłsudskiego 
56. Dom z warsztatem - Słupsk, 
600 000 000. 
NOR D -Nieruchomości. Złocieniec, 
ul. Nowa, budynek mieszkalny 300 m 
kw., budynki gospodarcze 132 m kw., 
działka 1008 m kw., 900 000 000. Ko- 
szalin, Zwycięstwa 137, tel/fax 
425-039,427-921 wew. 176. 
POSZUKUJĘ mieszkania do wyna- 
jecia. Słupsk, 260-37. 
EFEKT - NIERUCHOMOŚCI Ko- 
walska 1 Słupsk,26O-37. 
DO wynajęcia powierzchnie handlo- 
we na I piętrze. Dom Handlowy MER- 
KUR Y Słupsk, ul. Filmowa l, tel. 
283-58. 
SPÓŁKA polsko - szwecka poszu- 
kuje pomieszczeń magazynowo biuro- 
wych na terenie miasta Słupsk, tel. 
438-949. 
SPRZEDAM mieszkanie 78 m. Ko- 
szalin, tel. 45-06-58. 
WEZMĘ w dzierżawę lokal do pro- 
dukcji, pow. 200 m kw. z kanalizacją, 
siłą w Kołobrzegu lub okolicy, względ- 
nie kupię małe gospodarstwo rolne. O- 
ferty Biuro Ogłoszeń Kołobrzeg, Ratu- 
szowa l, nr 1970. 
KA WALERKA do wynajęcia. 
Słupsk, 439-080. 
KA WALERKĘ do 190000 000 ku- 
pię. Koszalin, tel. 43-44-93. 
KA WALERKĘ w Białogardzie 29 
m zamienię na Kołobrzeg, lub sprze- 
dam. Kołobrzeg, tel. 206- 71. 


POSZUKUJĘ lokalu w Ko- 
łobrzegu na chłodnię, powierz- 
chnia 100- 140 m kw. Gole- 
niów, tel. 18-0521. 


DWUPOKOJOWE wynajmę. 
Słupsk, ul. Z Augusta 20/110 wieczo- 
rem. 
SKLEP oddam w dzierżawę -śród- 
mieście. Koszalin, ul. Lechicka 9/1, po 
godz. 13. 


I
 
GIEŁDA długów - "Info-Business" 
Koszalin, 41-17-96 
WYWIADOWNIA Gospodarcza 
INFO - BUSINESS Usługi Detekty- 
wistyczne, Koszalin, Gnieźnieńska 7, 
teL/fax 41-17-96. Bank 700 000 firm, 
filie w 19 województwach, obsługa pra- 
wna, windykacja długów, sprawdzanie 
wiarygodności. (polska, Niemcy). 
BIURO Rachunkowe EWA ryczałt, 
księgi, V AT, PIT -y. Koszalin, Piłsuds- 
kiego 12/1, tel. 42-73-89. 
TELEWIDEONAPRA W A. Słupsk, 
43-45-63 


USŁUGI 


TVNAPRA W A solidnie w domu. 
Słupsk, 430-264. 
VIDEOFILMOW ANIE. Słupsk, 
257-39. 
PRALKONAPRA WY domowe 
Opar, Słupsk, 436-083, 


I' I{..\ L h. (f\.-\ I' HA \\ \ . .)łup..k. 
432-810. 
TANIE żaluzje. Słupsk, 44-39-20. 
ŻALUZJE, verticale, tapicerka 
drzwi. Słupsk, 44-05-36. 
ŻALUZJE Słupsk, 235-34. 
ŻALUZJE Słupsk, 261-30. 
ŻALUZJE, stoisko Rolniczy Dom 
Towarowy. Słupsk, tel. 284-49. 
ŻALUZJE, verticale. Koszalin, 
45-34-42. 
ŻALUZJE. Słupsk, 44-35-81. 
ŻALUZJE, okna PCV, rolety anty- 
włamaniowe. Kołobrzeg, 234-35, 
206-39, Brokat. 
ŻALUZJE, verticale, VAT. Kosza- 
lin, 41-41-49. 
CYKLINOW ANIE, układanie 
parkietów. Słupsk. 43-43-20. Kalisze- 
wski. 
CYKLINOWANIE. Słupsk, 233-87. 
DODATKOWE drzwi. Słupsk, 
44-39-20. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów tapicerek. Słupsk, 44-32-34. 
CZYSZCZENIE dywanów. Słupsk, 
tel. 44-33-63. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki. Najtaniej. Słupsk, 
444-042. 
MALOW ANIE, tapetowanie, cykli- 
nowanie. Słupsk, 435-563. 
A TUT układanie glazury malowanie 
i tapetowanie. Słupsk, 44-35-44. 
MALOWANIE, tapetowanie. 
Słupsk,441-992. 
UKŁADANIE glazury, podłogi, cy- 
klinowanie. Słupsk, 433-432. 


TAPETO W ANIE natrysko- 
we. Koszalin, tel. 433- ł 23. 


PODCIŚNIENIOWE dywanopra- 
nie. Słupsk, 432-810. 
AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze. Raty. 
"ELSAM" Słupsk, 21-621. 
AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze, telefony ko- 
mórkowe. Profesjonalny montaż AUTO 
- PLUS. Koszalin, tereny podożynko- 
we 452-500, Słupsk, Zielona 439-145. 
DOMOFONY DOMOFONY 
-montaż, naprawa, wymiana. Słupsk, 
263-50. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów. 
Koszalin, Gnieźnieńska 38, 42-24-64. 
AUTOSZYBY Kołobrzeg, 282-81. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki. Impregnowanie. 
Słupsk,440-745. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, tapicerki meblowej, samo- 
chodowej. NAJSOLIDNIEJ! Słupsk, 
442-372 
CZYSZCZENIE dywanów -najsku- 
teczniej. Dojazd gratis. Ustka, Słupsk, 
14-64-08. 
PRZEPROW ADZKI -komplekso- 
wo, cały kraj. (094) 40-50-16. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów. 
Ustka 144-579. 


[
 


PRYWATNE CENTRUM 
EDUKACYJNE 
LOGICZNE MYŚLENIE. Ko- 
szalin, Piłsudskiego 28, 
42-48-20. 


.:-:-:':-:-:':-::':::::=::::.
::::.::::'::::
:::.:::
::;:';:.:::.:-:;:::::- ....... ...... "'-, "'.. .... u .. ............ 
....... ... .Kurs
..::.waliit.;:
!.!.:.I.I:ii,i!!li:::I,::!!:,::'!;:lij:!;,:;ii::i;i!j!
1'lirłii:ii
il


II:1 
. .. . ... .." .-.: "\::::..:,."::::'f,.:;::...:"""".,.::.)\:f::rt@:@iWii::tlltM'tt!if@im:):Mt 
.. - - ":::;:;:.:-;"::::- ;::: :::"::::::::;-;:: :-::::l::::'::::::::::
::?::"
::::::':::;::
:::- 


8 XI 1994 dolar zmiana marka zmiana 
USA RFN 
PKO kupno 22 780 +30 15100 +20 
Koszalin sprzedaż 23 180 -20 15 330 +30 
PKO kupno 22 950 - 15080 +30 
Słupsk sprzedaż 23 200 - 15310 +30 
Kantor kupno 23 000 - 15180 +10 
ul. Zwycięstwa 44A sprzedaż 23 200 - 15250 - 
Koszalin 
Kantor "Miami" kupno 22 900 - 15230 +30 
Słupsk sprzedaż 23 100 - 15350 +30 
NBP kupno 22 880 +57 15110 +53 
sprzedaż - 23814 +59 15 726 +55 


«.. c fc
I""
.Plermy),_ 
Wyniki sesji giełdowej z 8 XI 1994 r. 
Nazwa spółki 


bieżący 
AG ROS 264.000 
BIG... n n 75.000 
BRE 330.000 
BSK .. .1.200.000 
ELEKTRIM 990.000 
ESPEBEPE.n 190.000 ....,.,. 
EXBUD . 135.000 nn 
..'IRENA..n 246.000 . 
JELFA 246.000 
.. KABELBFK :: 140.000 
KABLE 305.000 
KREDYT B. ... 90.000 " :." 
.


¥

EXP .. ,.,,
:g:ggg i::)) f.} W AFłn iMs:g:ggg."::,:,.,,.n 
OKOCIM2 Z 
n O PTIMUS\'2&5.000 
OPTIMUS 2 278.000 
POUFARBC. ..105.000 
POLlFARBW . 37.000 
PRABANK . 495.ooo....[?"'. 
PRÓCHNIK 301.000 .. 
.AAFAKO . . 142.000" 
ROLlMPEX 255.000 
SOKOł.ÓW. n 23.000 /.. . 
5T ALEX ... 
57 .QOO ..... . 
. STALEX2 291 
ooo....n. 
SWARZĘDZ. . ,. . ' . .. . ' 19Q.000 . . ,. . . , ..... 
TONSIL .. . "" 206.000 :':,:, 
UNIVERSAL 110.000 
VISTULAn ..,.., 135.000 .. 
WBK .łł1.dóó 

g


ANKA"
:= ..n. 
tVWIEC ..2.080.000":' 
WIG 7'848,1 
. .WJG20160,3 .... ... 
AKCJE - RYNEK ROWNOLEGl Y 
AMERBANK 220.000 
DOMPLAST 185.000 
DROSED 219.000 
EFEKT 175.000 
INDYKPOL 148.000 
KRAKCHEM 53.000 
MOST ALZAB 50.000 
PROCHEM 463.000 


PRYW A TNE Centrum Edukacyjne 
Koszalin, Piłsudskiego 28, 42-48-20; 
organizuje kursy: obsługa wózków wi- 
dłowych, bhp, wychowawców kolonii i 
obozów, kosmetyczek, masażu, pedago- 
giczny, palaczy. obsługi biura i księgo- 
wości, komputerowe, języków obcych. 
KOREPETYCJE z matematyki, fi- 
zyki, chemii. Ustka, Słupska 15/18. 
LIM - Komputerowe Systemy In- 
fonnacyjne najlepsze kursy komputero- 
we ul. Gustawa Morcinka 21 Słupsk, tel. 
443-261,437-892. 
MA TE MA TYKA Koszalin, 
45-24-00. 
CRU PRO PRAXIS Kołobrzeg, tel. 
217 -08, od 8 do 14, zapisy na kurs kom- 
puterowy. 
CHEMIA. Słupsk, 44-23-95. 
POMORSKIE Centrum Edukacji 
Komputerowej icMax -kursy. Koszalin, 
Kościuszki 24, tel. 41-42-44. 


[
 .MEDY(jZNE 


TESTY uczuleniowe mgr biologii le- 
karz med. Małgorzata Wiśniewska Ko- 
łobrzeg: II; IV sobota miesiąca 10.30- 
13, ul. Katedralna, internat ZSZ, Draw- 
sko: środy 16 - 18 Przychodnia ReJo- 
nowa. Wyniki po 15 minutach. 


ELIZABETH. Słupsk, 286-63. 
TITINA. 
TITINA. 
TITINA najlepsza. Kołobrzeg, 
22-555. 
EROTIC Club KAMELIA striptiz, 
nowe dziewczyny. Kołobrzeg, 284-10, 
Perłowa 39. 
ELI ZA. Słupsk, 243-93. 
IDA Słupsk, 224-53. 
VIOLETTA Kołobrzeg, tel. 271-70. 
EXCLUSIV własny lokal, Słupsk, 
tel. 434-290. 
EXTRADZIEWCZYNY. Koło- 
brzeg, 272-39. 
SARA 213-85 Kołobn;eg. 
ROXANA extra zadzwoń. Koło- 
brzeg, 237-91 


Zmiana w % 
.'ii!!im!Ei:lHfi3

gfmif 
?::!:f:t:::@M:::::;
!
:::Wi:.:mt: 

o: 
':;I:::i::m:
::::
I:
:!Hifi:O 
3: 
:JE 
fg'

 
-..-0"0;' 
. ......(::F?tii()

,.rw,.: 


230.000 
182.000. 
:219.000 . 
116
OOOn 
149.000 
. 53.000 n 
50.000 
455
0()0 ... 


-4,3 
+1,6:" -=,." 
....wO,O 
\:'\.',-0,6.' 
n -0,7 
"
"
o"
. 0;0 "",.
":",,, 
,.,.. 0,0 ;.,.,.,.,.,.. . 
:':;i:t 1,1/'::" 


PRACA 


(
 


J AK zarobić 2 mln tygodniowo? 
-oto jest pytanie. Koszalin, 450-320. 
ATRAKCYJNA praca!!! Wysokie 
wynagrodzenie!!!. Słupsk, 431-291 
wew. 75. 
ZA TR UDNIĘ sekretarkę. Słupsk, 
431-291 w 75. 
JEŚLI posiadasz samochód osobo- 
wy, czujesz się młodo i szukasz cieka- 
wej pracy -zadzwoń! Słupsk 25-261, 
Koszalin 422-421 wew. 46. 
PRZEDSTAWICIELSTWO Com- 
mercial Union w Gdyni, ul. Portowa 8 
poszukuje kandydatów na doradców u- 
bezpieczeniowych z terenu woj. słups- 
kiego. Gdynia (O-59) 29-76-08 lub Lę- 
bork, 62-42-86 (po 15) 
ELEKTRYKÓW zatrudnię - bu- 
dowa. Koszalin, Ruszczyca 16. 
POTRZEBNA opiekunka do 8 mie- 
sięcznego dziecka z donoszeniem - 
najchętniej z rejonu ulicyy Gdyńskiej. 
Słupsk, 219-56. 


.. 


I
 


ROZNE 


LOMBARD - pożyczki pod za- 
staw. Słupsk, Buczka l, (stara przycho- 
dnia) 24-111. 
PRZYJMĘ wspólnika lub wydzier- 
żawię warsztat. Słupsk, 43-88-13. 
LOMBARD "Lend" Koszalin, 
Piłsudskiego 56 (Miastoprojekt), 
45-30-51 wew. 226. 
POSZUKUJĘ na umowę -samochód 
dostawczy izoterma lub blaszak przy- 
stosowany do przewozu mięsa. Wiado- 
mość: Słupsk, tel. 434-668, po 17. 


ZGUBY 


I
 
UNIEW AŻNIA się pieczątkę o tre- 
ści: V -ce Prezes dis handlowych mgr Je- 
rzy Pawliszcze. 
KSIĄŻECZKĘ świadczeń lekars- 
kich służby więziennej. Robert Balińs- 
ki ul. Polna 106C/5 Szczecinek.
		

/6545-0007.djvu

			· Środa, 9 listopada 1994 r. 


S 
 strona ? 
. : [ J . :
 Ł UPS K 

 -
-='


"%-'I<',
_
_"'=
::W@:'
'


"':=-$t.m;;%»;;%::N.%3
s%
m;*,"""!-."mi$:<1m
,m;=..m:,m
;;
:,:::
;;:':";='
;,'m:;,;
"",,;;::",
,:m=%,*--;:::!.»>.
:$; 


m!"!$;, ' I:!ss:m"::ilm!!im 


. ii!i!:::i 


iUHI::: 


r::m 


I: ;jl [::::::::J:m:::Ii::S:'::::jj:::;y"'li:l

lmi:"rceKi :1::: , 


, 
Na Swięto Niepodległości 


*..."':-:-....:-:---x-........:.:. '.'-:-:-:
: :-»".,-:: :-:-»»"..»M.....=-:....
... :.......Y.-:-: :.;--..:-"- - :-"«."-:-"-: :-"."-: :--;---:-)"-: "-:-:-:w:-:-..»:->:- 
:
.-:-:-:«*:-:-:-:M:-:-:-»X-:-:...:-:-.:-:-:-:-:«-:-:-.-:-:«-»:-:....:::......:-:-.-»»X-:-:-:.::-:---::-:«:»::-:-x-:-::.":-:.:...:.:.:-:.:..;-::- 


Akademicki Związek Sportowy. 
Fundusze na sport są niewielkie, do 
tego rozproszone, efektów działalno
- 
ci na miarę oczekiwań też nie widać, 
w związku z tym organizację sportu 
wyczynowego w mie
cie zamierza się 
uporządkować. Na dofinansowanie 
klubów międzyszkolnych proponuje 
się przeznaczyć 30 proc. wszystkich 
funduszy przewidzianych w budżecie 
miejskim na sport. Pozostałe 70 proc. 
miałoby być dzielone według zasady: 
10 proc. na dofinansowanie startów 
najlepszych zawodników, 5 proc. na 
stypendia, 10 proc. na zakup sprzętu 
sportowego, 25 proc. na utrzymanie 
O
rodka Sportu i Rekreacji oraz op- 
łacenie basenu na zajęcia z pływania 
dla klas czwartych szkół podstawo- 
wych, 10 proc. na turystykę młodzie- 
żową i 10 proc. pozostawić jako re- 
zerwę na nieprzewidziane wydatki. 
W 
rodę (9 bm.) o godz. 16 w Szko- 
le Podstawowej nr 14 w Słupsku od- 
będzie się spotkanie, na którym zo- 
staną przedstawione działaczom do 
dyskusji nowe zasady organizacji 
sportu w mie
cie w
ród dzieci i mło- 
dzieży, zaproponowane przez miejską 
komisję. (z) 


W słupskim sporcie 


Mało pieniędzy 
. . . 
 
I oSlągnlęc 


.-p
'} . 
....
-' ;,
... 
. _ ":EW 


Koncert w Zamku 
Ciekawie zapowiada się dzisiejszy (9 bm) koncert zorganizowany przez Słup- 
skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne z okazji Święta Niepodległo
ci. 
W Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich o godz. 18.30 wystąpi młody 
pianista, Rafał Luszczewski, laureat tegorocznej "Estrady Młodych" FPP w 
Słupsku, uczeń słynnego na całym 
wiecie profesora Andrzeja Jasińskiego. 
Rafał Luszczewski z pierwszymi koncertami zagranicznymi wystąpił ma- 
jąc 12 lat (Meksyk). W 1990,91 i 93 roku występował i nagrywał płyty kom- 
paktowe w Japonii. Zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie w 
Ettlingen (Niemcy - 1988), II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie w 
Vina deI Mar (Chile - 1992) oraz III nagrodę na Międzynarodowym Konkur- 
sie w Barcelonie (Hiszpania). 
W programie słupskiego koncertu usłyszymy utwory F. Chopina. 
Koncert sponsorowany jest przez Bank Handlowy w Słupsku. (a) 
"Polonia Restituta" 
Pod takim tytułem Polskie Towarzystwo Numizmatyczne zorganizowało w 
filii Klubu Garnizonowego w Słupsku (ul. Bora-Komorowskiego 7) wystawę 
zbiorów po
więconych odrodzeniu Rzeczypospolitej oraz działalno
ci Józefa 
Piłsudskiego. Po raz pierwszy kolekcjonerzy prezentują genealogię odznacze- 
nia "Polonia Restituta". Cenne numizmaty (orły i ordery, medale, odznaki i 
wyróżniki wojny 1920 r.) udostępnili na wystawę: Eugeniusz Brzóska, Zdzi- 
sław Dróbka, Jerzy Henke, Jan Klonowicz, Jan Kopeć, Czesław Obrębski. 
Wystawa zostanie otwarta 11 bm. o godz. 11. Goj) 


Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Unędu Miejskiego 
w Słupsku zbilansowała wydatki na sport wyczynowy w mieście. Oka- 
zuje się, że z funduszy Unędu Wojewódzkiego i Unędu Miejskiego 
wydano na ten cel w tym roku ponad 3 miliardy złotych. Kluby i orga- 
nizacje sportowe domagają się na działalność w pnyszłym roku pra- 
wie 7 miliardów. 


I
 TELEFONY 
Słupsk. POGOTOWIA: Energetyczne: 
991; Gazownicze: 992; Ciepłownicze: 
993; Wodnokanalizacyjne: 994; Ratunko- 
we: 999, (podstacja przy ul. Banacha: 
43-13-71); Weterynaryjne: 226-31; 
Policja: 997; Straż Pożarna: 998; Biuro 
Numerów: 913; INFORMACJA: Pa- 
szportowa: 955; Kolejowa - pociągi przy- 
jeżdżające do Słupska: 933, pociągi odjeż- 
dżające ze Słupska: 934; Komunikacja 
MZK w Słupsku: 240-60; INFORMA- 
CJA o AIDS: 958; TELEFON ZAUF A- 
NIA: (czynny w g. 15-20); ALKOHOLO- 
WY telefon zaufania: 242-78 (czynny w 
godz. 16-20, wtorki i czwartki); PUNKT 
KONSULTACYJNY dla NARKOMA- 
NÓW: 274-32 (czynny poniedziałki, wtor- 
ki i czwartki, 10-16); ALKOHOLOWY 
telefon zaufania: 439-850 (klub "Aqua Vi- 
tae" czynny codziennie, oprócz niedziel, 
16-21); PSYCHO-TELEFON ZAUFA- 
NIA: 257-18, czynny w dni powsz, 11-13 


W ponad 100-tysięcznym mie
cie 
działa pięć międzyszkolnych klubów 
sportowych. Trenują one młodzież w 
piłce ręcznej, badmintonie, piłce siat- 
kowej, piłce nożnej i szachach. 
Międzyzakładowy Związkowy Klub 
Sportowy "Czarni" o pięknych trady- 
cjach i niegdy
 ogromnych osiągnię- 
ciach dzi
 pracuje bez większych efek- 
tów. Sekcja bokserska, kiedy
 "ocz- 
ko w głowie" działaczy klubowych, 
istnieje już tylko w formie szczątko- 
wej, podobnie jak sekcja siatkówki. 


"Gryf', prowadzący sekcję piłki 
nożnej, lekkoatletyki, judo, strzelec- 
twa i aikido, dysponujący ogromną 
bazą, może pochwalić się grupą za- 
wodników, którzy zakwalifikowali się 
do kadry narodowej. 
"Piast" prowadzi sekcję badminto- 
na, nie posiada żadnej własnej bazy, 
a ma wcale nie mniejsze osiągnięcia. 
W mie
cie działają jeszcze: Selez- 
jańska Organizacja Sportowa "Salos" 
(dla młodzieży katolickiej), Miejskie 
Towarzystwo Pływackie "Marlin" i 


Forum Unii 


Dzisiaj słupscy unici zamierzają powołaĆ Słupskie Forum Demoktatycz-:' 
:: ne Unii WolnOści. Jego celem ma być wypracowanie now
go programu 
:: partii. z myślą o całym społeczeństwie. 
. To zamierzenie jest konsekwencją powołania miesiąc temu w Warsza- 
, wie ForomDemokratycznego Unii Wolności
 które upoważniło siedmiu swo- . 
:! ich pełnomocników do tworzenia terenowego forum w różnych regionach 
:; kraju. Jednym z nich została Anna Bogucka..Skowrońska. 
Zdaniem pani mecenas, przyjęcie do Unii liberałów spowodowało "skriy- 
-' wienie w prawo" i pomijanie problemów ludzi najbiedriiejszych. Założy
 . 
:: ciele Forum chcą się tej tendencji przeciwstawić i wypracować progratn dla 
': wszystkich. 
Ludzi, którzy my
lą podobnie, unici zapraszają dzisiaj na godz. 17 do 
".. swej siedziby przy al. Sienkiewicza 7. (maz) 


Odświętna nuda 
Niebawem 11 Listopada. Święto Niepodległo
ci. Chociaż zmienił się 
ustrój i daty 
wiąt narodowych, to sposób ich obchodzenia pozostał ten 
sam. Jest może jeszcze bardziej oficjalny i nadęty. Od kilu lat 11 Listopa- 
da jest 
więtem smutnym, jakby czcił zniewolenie, upadek, a nie odzy- 
skanie państwowej niepodległo
ci. W większo
ci miast odbędą się msze 

więte, będą kwiaty pod pomnikami i obeliskami, akademie, wiece, a 
gdzieniegdzie nawet apele poległych. W szkołach dzieci recytować będą 
wiersze, 
piewać dumne pie
ni. Telewizja z pewno
cią zanudzi kolejną 
powtórką nieudanego filmu "Polonia Restituta" oraz programami histo- 
rycznymi robionymi jak zwykle "na kolanach" - na poły historycznie, na 
poły literacko, ale na pewno z bogoojczyźnianym namaszczeniem. 
Czy 11 Listopada ma być powtórką Wszystkich Świętych? Czy nie 
można temu 
więtu nadać bardziej radosnego charakteru? Wprawdzie je- 
sienna aura nie sprzyja festynom, konkursom i zabawom na 
wieżym po- 
wietrzu, liczymy jednak, że tu i ówdzie takie zostaną zorganizowane. Pro- 
simy organizatorów o informacje na ten temat. Czekamy na propozycje, 
jak wyrwać się z pęt oficjalno
ci. Wiemy, że niektóre samorządy powoła- 
ły swego czasu komitety do spraw obchodów rocznic i 
wiąt państwo- 
wych. Może one mająjużjakie
 pomysły? Czy ich działalno
ć kończy się 
tylko na ustalaniu kolejno
ci wystąpień dostojnych mówców na akade- 
mii? Czekamy też na opinie Czytelników. 


I
 
TELEVIDEONAPRA W A - autoryzo- 
wany serwis. "VIDEOSONIK", Słupsk, ul. 
Dmowskiego 1 O, tel. 434-563 
"ALARMY" - Leleniewski&Szanel. 
Alanny włamania, pożaru. Słupsk, Norwi- 
da 20/33. 441-444, 218-34 
NAPRAWA PRALEK AUTOMA- 
TYCZNYCH w domu klienta, Słupsk, tel. 
44-22-46 
POMOC DROGOWA CALODOBO- 
W A, blacharstwo samochodowe, autona- 
prawy, Słupsk, Bałtycka 9,240-93 
NAPRAWA LODÓWEK, ZAMRA- 
ŻAREK. Tadeusz Piotrowski, Słupsk, ul. 
Chrobrego 24, tel. 433-731 
POGOTOWIE POGRZEBOWE ZIE- 
LENI, całodobowe, Słupsk, 230-42 (7.30- 
15.30), 272-31 (15.30-7.30) 
USŁUGI POGRZEBOWE "HER- 
MES", Słupsk, Tuwima 3, tel. 284-95, 
443-083 (całą dobę) 
POGRZEBOWE "HADES", całą dobę. 
,Słupsk, ,uJ. Kopernika 15, teJ. 298-91 i 
436-449 
, POGRZEBOWE "KALLA", Słupsk, 
Annii Krajowej 15,281-96,212-85 (całą 
dobę) 
1
JmiDl\W 
SŁUPSK: "AL FARM", ul. Norwida 
35. tel. 438-000 
USTKA: ,JANTAR", ul. Grunwaldzka, 
tel. 144-672 


USŁUGI 


Mniej tlenków i szamb 


Zamiast spodziewanych i zapisanych w budżecie 230 mln zł, Słupsk otrzy- 
ma od wojewody na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- 
darki Wodnej 600 mln zł. Po prostu wyższe, niż przewidywano, okazały się 
wpływy z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na 
ostatniej sesji radni zatwierdzili więc nowy podział pieniędzy na wydatki zwią- 
zane z ochroną 
rodowiska. Na ograniczenie emisji tlenków siarki i azotu (lik- 
widację kotłowni węglowych, m.in. w przychodniach przy pl. Zwycięstwa, al. 
Sienkiewicza i ul. Szczecińskiej) pójdzie 250 mln zł. Na zalesienie 2,5 ha w 
lasach komunalnych miasto przeznaczy 170 mln. Reszta - 180 mln zł - wyda- 
na zostanie na likwidację szamb. (mara) 


WIESŁAW BANIAK 


Pracowałem, 
nie zarobiłem 


Pomorze 


- W firmie "Interbau-Nord" za- 
trudniony byłem od 1988 roku do 
końca lipca tego roku. W czerwcu o- 
trzymałem miesięczne wypowiedzenie 
z przyczyn leżących po stronie zakła- 
du pracy. Nie otrzymałem wypłaty za 
lipiec. Dyrektor, do którego kilka ra- 
zy chodziłem w tej sprawie, mówi, że 
nie ma pieniędzy. To ponad 2,5 mi- 
liona złotych, nie licząc odprawy. W 
takiej samej sytuacji jest wielu pra- 
cowników "Interbau-Nordu" - po- 
wiedział nam pan Dariusz R. z miej- 
scowo
ci Gac. 
W Państwowej Inspekcji Pracy w 
Słupsku powiedziano nam, że sprawa 
"Interbaud-Nordu" jest tam znana. 
Rozpatrywana jest nawet możliwość 
skierowania do prokuratury zgłosze- 
nia o rażącym naruszeniu uprawnień 
pracowniczych. Nasz Czytelnik powi- 
nien, zdaniem PIP, wnie
ć pozew do 
Sądu Pracy w Słupsku. 
Chcieliśmy się też dowiedzieć, czy 
pracownicy firmy "Interbau-Nord" 
mogliby otrzymać zaległe wypłaty z 
Funduszu Gwarantowanych Swiad- 
czeń, istniejącego przy Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy. 
-Był u nas jeden pracownik z"ln- 


terbau-Nordu", ale bez dokumenta- 
cji nie mogę udzielić dokładnej od- 
powiedzi - powiedziała nam Mariola 
Radke z WUP w Słupsku. - Warunki 
udzielania pomocy są bowiem ściśle 
określone. Być może mogłoby wcho- 
dzić w raclrubęjednorazowe wypła- 
cenie miesięcznych świadczeń z tytu- 
łu przej.{ciowych trudno.
ci zakładu. 
Z tym, że takie przypadki rozpatruje 
minister, a my tylko pośredniczymy. 
Fundusz wspiera zakłady niewy- 
płacalne, a jest to okre
lenic ograni- 
czone do kilku przypadków (np. og- 
łoszenie upadłości), wypłacając 
świadczenia (pensje, wynagrodzenia 
z tytułu przestojów. zasiłki chorobo- 
we, odszkodowania z tytułu wypad- 
ków przy pracy lub śmierci) za okres 
3 miesięcy licząc wstecz od daty wy- 
stąpienia niewypłacalności. Od kwiet- 
nia br. (wtedy zaczął działać) wypła- 
cił świadczenia dwóm pracownikom 
(likwidatorowi i głównej księgowej) 
Przedsiębiorstwa Usług Technicz- 
nych w Biesowicach. Na rozpatrzenie 
czekają wnioski "Runotransu" z By- 
towa i Spółdzielni Pracy "Zjednocze- 
nie" z Nowej Wsi Lęborskiej. Kilka 
wniosków odrzucono. (mara) 


Aktualna tabela po 14 kolejkach roz- 
grywek makroregionu "Pomorze" w pił- 
ce nożnej juniorów młodszych. 
l. Lechia Gdańsk 24 82-12 
2. Zawisza Bydgoszcz 24 31-8 
3. Elana Toruń 22 42-13 
4. Bałtyk Gdynia 21 46-17 
5. Polonia Elbląg 19 43-11 
6. Wierzyca Starogard Gd. 17 37-29 
7. Chemik Bydgoszcz 16 29-25 
8. Gedania Gdańsk 15 37-18 
9. Polonia Gdańsk 13 27-27 
10. Arka Gdynia 13 20-27 
11. Wisła Tczew 13 22-31 
12. Pomezania Malbork 8 19-44 
13. MRKS Gdańsk 7 14-89 
14. Jantar Ustka 5 13-49 
15. Orzeł Famed Chełmno 4 14-50 
16. Gryf Wejherowo 3 9-35 
(fen) 


I
 WYSTAWY 
SŁUPSK: MUZEUM POMORZA 
ŚRODKOWEGO czynne 10-16, Zamek 
Ksiąiąt Pomorskich: "Skarby książąt po- 
morskich", "Sztuka dawna Pomorza od 
XIV do XVIII w.", "S1. I. Witkiewicz- 
finna portretowa"; ML YN ZAMKOWY 
- .Dawna i współczesna sztuka ludowa na 
Pomorzu Środkowym"; BASZTA CZA- 
ROWNIC: Janusz Żurkiewicz - "Modele 
okrętów"; GALERIA KAMERALNA - 
ul. Partyzantów 31A, czynna 10-18: 
Peńonnance Kees'a Mora MCK: KA- 
WIARNIA, czynna 16-20: Wystawa pla- 
katu filmowego 
USTKA: BAŁTYCKA GALERIA 
SZTUKI - Wacław Szpakowski - 
,,Nieskońcwność linii" 
KLUKI: SKANSEN, czynny 9-18, 
"Kultura i sztuka ludowa Słowińców" 
I
 
SŁUPSK: MILENIUM (tel. 251-91)- 
Sala "A" - ,,Prawdziwe kłamstwa" (USA 
1.15) g. 17.30 i 20; Sala "B" - nieczynna 


/' [' 
,. ........,.(
 
. -ol 


- 
-. ......"...,.... 


 7.@
' . 


f <_ 
.I "."4:"-- ł  


:4 


..
. ...... .-' 


'.' .....:3

'" 


Taformaposłuży usteckim stoczniowcom do produkcji kilkunastu kutrów 
patrolowych Z laminatu, zamówionych przez syryjską straż graniczną. Formę 
przywieziono spod Hamburga. (mb) 


Fot. Jan Maziejuk 


Akademia 
Sztuki... 


Zaproszenie 
na rajd 
Automobilklub Słupski zaprasza w 
piątek, 11 bm. na rajd samochodowy 
pod hasłem ,Jesień 94" z cyklu "Czte- 
ry pory roku". 
Początek i zapisy chętnych, w dniu 
imprezy o godz. 10 w siedzibie Auto- 
mobilklubu przy ul. Kopernika 18. Bę- 
dą konkursy, jazda sprawno
ciowa i 
sporo atrakcji. (a) 


...Biuro Wystaw Artystycznych w 
Słupsku zaprasza 10 bm. (czwartek) o 
godz. 17. na wykład krytyka sztuki 
Huberta Bilewicza (UMK Toruń- WSP 
Słupsk) pl. ,,0 niezrozumiało
ci sztuki 
współczesnej". (joj) 


Konkurs na wyniki 


Zapraszamy do udziału w konkursie piłkarskim. Zasady są proste - należy 
podać wyniki meczów III ligi "Pomorze" drużyn z województwa słupskiego. 
Trafne odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagród-niespodzianek. Wypeł- 
nione kupony przyjmujemy dzisiaj i jutro (decyduje data stempla pocztowe- 
go). Można też wrzucać je do skrzynki redakcyjnej. Nasz adres: "Głos Pomo- 
rza", 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20 (z dopiskiem "Konkurs na wyniki"). 
W poprzedniej edycji otrzyma1i
my 95 kuponów. Wynik meczu Pogoń Lę- 
bork - Gryf Wejherowo (1:1) trafiło l I osób. Najwięcej szczę
cia podczas 
losowania miał Stanisław Mazuro (zam. Słupsk, ul. Małachowskiego 5/1), który 
w nagrodę otrzymuje koszulkę sportową (odbiór w redakcji, pokój 105, w godz. 
9 - 16). Gratulujemy. (fen) 
r--------
------------, 
I Gryf Słupsk - Wda Swiecie. · · · · · · · · · · · · · · . · · · . · . · .1 
I Polonia Elbląg - Pogoń Lębork. · · · · · . · · · · .. ....... 1 
I Bytovia Bytów - Chemik Bydgoszcz. . . . . . . . . . . . . . .. 1 
I Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 
1 Adres: ......................................... I 
L_____________________
 


Solenizant abstynent 


w Częstochowie. Obecnie należy do 
niego 26 członków zwyczajnych i 26 
członków wspomagających, a sympa- 
tyzuje z "Aqua Vitae" około 200 osób. 
Na zdjęciu: przy urodzinowym tor- 
cie (od prawej) prezes klubu - soleni- 
zant Zbigniew Wójtowicz, wielolet- 
nia abstynentka z "Krokusa" pani Ma- 
ria, pan Jan, sekretarz klubu "Aqua 
vitae". 


. . . 


o wszelkich zmianach prosimy informo- 
wać telefonicznie: Słupsk, tel. 251-95 lub 
pod adresem al. Sienkiewicza 20, pok. 
106. (teb) 


wia Psychicznego, szkołami i, co 
oczywiste, z drugim Klubem Absty- 
nenckim ,.Krokus", działającym w 
starej czę
ci miasta. 
Ma na swym koncie sympatyczne 
imprezy, m.in. Dzień Wagarowicza i 
udział w Kongresie Trzeźwościowym 


-Jak większość członków tego klu- 
bu, sięgnąłem dna, ale odbiłem się i 
trzeci rokjestem abstynentem. Nie pi- 
jemy alkoholu, bo nie chcemy, bo 
umiemy spędzać miło czas bez kielisz- 
ka. Wielu z nas zapłaciło za picie wy- 
soką cenę - utraciło rodziny, pracę. 
Ja straciłem zdrowie - mówi Zbig- 
niew Wójtowicz, na wpół ociemnia- 
ły prezes Klubu Abstynenta "Aqua vi- 
tae" . 
Klub, pierwszy tego typu w Słup- 
sku, zarejestrowany został w listopa- 
dzie ub. roku. W sobotę 5 bm. obcho- 
dził rok istnienia. Dzięki przychyl- .' ','-' 
no
ci władz Spółdzielni Mieszkanio- , . .z\1l { '. 
wej "Czyn" dosyć szybko otrzymał 
 ' ;.
 \"\'ł\ 
siedzibę - przy al. 3 Maja 80 - w któ- <., . 1 ' t 
Ą 
.. . . '<' ¥
 
rej orgamzowane są spotkania I dy- .;, ,",
 ". 
żury dla osób mających problem al- ._ n'.. ...," 
koholowy. Współpracuje z Tereno- 
 '<:<'" '.> .,

;d,t<> 
s


s
}?i
;?-1 {,

' J ::
' 
 
mów akoholowych, Miejskim O
rod- 
 
:<'9b:.:/-. . 
kiem Pomocy Społecznej, Klubem ...: ,
":?i' 
Osiedlowym "Emka", Poradnią Zdro- fi. 


Vil
' .
- 
 

.
.. 
TELEFON INTERWENCYJNY 439-927 
(czynny całą dobę). Serwisy informa- 
cyjne: od 6.15 do 22.15 - co godz.; Ser- 
wisy skrócone: od 6.45 do 21.45 - co 
godz.; Radio kierowców: 8.30, 12.30, 
16.30; Ogł. drobne: 8.50, 10.50, 12.50, 
16.50; Inf. kulturalne: 11.45, 14.45; Ser- 
wisy lokalne: 10.15, 17.15, 20.15; Her- 
batka z Radiem Vigor - 17.00-17.15; 
Kursy walut: 9.50, 11.50 
3.00-6.00 - Muz. z "Vigorem"; 6.00- 
12.00 - Blok muz. M.Brokosa; 7.00 - 
Konkurs z "Vigorem"; 7.30- Giełda pra- 
cy; 8.35 - Przegląd prasy; 10.30 - Kron. 
wypadków; 12.00-18.00 - Blok muz. A. 
Mięczewskiego; 18.00-23.00 - Blok muz. 
R. Skoczypca; 18.00-22.00 - Lista prze- 
bojów dyskoteki "MIAMI NICE"; 23.00- 
3.00 - Blok muz. M. Brokosa. 


(film sensacyjny) - powtórki, 18. - 
Serwis słupski (m.in. relacja z wybo- 
rów Miss Miami Nice). 
BTI-T SA i TK "Vectra" w Słup- 
sku i Ustce: 18.30- Talizman (z cyk- 
lu "Poza prawem"), 19.25 - Cafe 
Americain (serial komediowy), 19.45 
- Muzyka, 20. - Parasol (komedia), 
21.40 - MCM, 22.05 - Nocny jeździec 
(film sensacyjny). 


TV kablowa 
Dzi
 (9 bm.) w programie A TV dla 
sieci kablowej BIT -T SA. w Słupsku: 
godz. 9.05 - A to Dodo, 9.10- TouU, 
Porwanie Serafina, Budyniowe gaje 
(filmy animowane), 9.35 - Kimba - 
biały lew, 10.05 - Santa Barbara, 
10.55 - Lista przebojów "Tylko rock", 
11.35 - Przejażdżka (film obyczajo- 
wy), 13.05 - Sprawiedliwo
ć Cole'a 


(Teb) 


(fen)
		

/6545-0008.djvu

			8 


on
, 


Tru.dny 
rywal 
Gwardii 


g 


W sobotę 12 bm. piłkarze ręczni Gwa- 
rdii Koszalin rozegrają kolejny pojedynek 
o mistrzowskie punkty. W 7. serii spot- 
kań zmierzą się oni na wyjeździe z wice- 
liderem rozgrywek - Ostrovią Ostrów 
Wlkp. 
N a pewno faworytem meczu są szczy- 
piorniści Ostrovii, ale ostatnie zwycięst- 
wo gwardzistów nad Chrobrym Głogów 
udowodniło, że drużyna trenowana przez 
Jana Stasiuka może być groina dla naj- 
lepszych. W dotychczasowych spotka- 
niach we własnej hali rywale koszalinian 
nie stracili jeszcze punktu i wygrywali zde- 
cydowanie ze swoimi przeciwnikami. 
Gwardię, która zajmuje 4. miejsce w ta- 
beli, czeka więc niezwykle trudne zada- 
nie. Warto jednak wreszcie wygrać na wy- 
jetdzie i tym samym przełamać dobrą pa- 
ssę ostrowian. Jeżeli gwardziści zademo- 
nstrują wszystkie swoje umiejętności i nie 
zawiedzie ich skuteczność strzelecka, a 
bramkarze będą w takiej formie, jak w o- 
statnim meczu, to na pewno są w stanie 
postarać się o niespodziankę i zwyciężyć. 
W pozostałych pojedynkach zmierzą 
się: Chrobry Głogów - Energet!k Gry- 
fino, Spójnia Gdańsk - Elmot Swidni- 
ca, Polonia Elbląg - Wisła Tczew, Nie- 
Iba Wągrowiec - Miedź Legnica. 
(mars) 


Słupia 
gości 
akademiczki  
p 


W 7. kolejce mistrzostw II ligi w pił- 
ce ręcznej kobiet Słupia Słupsk gościć 
będzie AZS A WF Poznań. Siły obyd- 
wu drużyn są wyrównane, a kto będzie 
lepszy zadecyduje dyspozycja dnia. My 
liczymy na Słupię. Mecz rozegrany zo- 
stanie w słupskiej hali "Gryfia" przy ul. 
Szczecińskiej 99, w sobotę o godz. 16. 
Pozostałe pary: WKPR Włocławek 
- AZS AWF W-wa, CHKS Łódź- 
Stań Gdańsk, Karkonosze Jelenia 
Góra - Chrobry Kłodzko, Varsovia 
W-wa - Famar Kielce. (fen) 


c
. r 
o 


limA GLOS POMORZA 
 --- 


- 
--
.- 


Bardzo interesująco zapowiada się w Lęborku mecz w tenisie stołowym mężczyzn z 
c
klu 
ozgrywek o Puchar Europy 17 Inter-Cup. Miejscowa Pogoń gościć będzie nie- 
miecki zespół lTC MennighUffen Lohne. Po ostatnim wyjazdowym sukcesie nad KSV 
FU!8t

walde 
y
nie wzrosły 

tyty lęborczan na awans do głównego turnieju euro- 
pejskieJ rywalizacJI. Mamy nadZieję, ze Pogoń B.M. Wenta wykorzysta niepowtarzal- 
ną okazję, by znaleić się w stawce najlepszych. 
Jak nas poinfonnował sZKoleniowiec lęborskiej drużyny - Zygmunt Lisiecki, jego 
podopieczni starannie przygotowują się do tej konfrontacji. Na pewno zagra Piotr Na- 
p!órkowski. Kt? wrstąpi o
k n.iego - d
cyzję podejmą bezpośrednio przed spotka- 
m
m. W s
adzle n!emleckiej ekipy figurują: Polak - Jarosław Kośmider (były zawo- 
dnik Brom Radom I Motoru Lubhn), który od kilku lat mieszka i gra w Niemczech oraz 
Kla?s HeUmann, Alan Aetcher i Peter Heyer. Liczymy na komplet widzów i gorący 
dopmg. Zapraszamy w sobotę o godz. 17 do auli Zespołu Szkół Mechanicznych przy 
ul. Marcinkowskiego l. (fen) 


Siarka 
na Grottgera 


u 


. 


ki. Sobotni mecz w Słupsku rozpocznie się o 
godz. 18, a rewanż w niedzielę o godz. II. 
Inne spotkania V kolejki: Gwardia Wro- 
cław - AZS A WF W-wa, Gedania 
Gdańsk - Polonia Świdnica, Augusto Ka- 
lisz - Stal Nowa Dęba. (fen) 
* * * 


Jedyną drużyną w I lidze "B" siatkówki 
kobiet bez zwycięstwa i z zerowym kontem 
wygranych setów są Czarni Słupsk. Nic więc 
nie wskazuje na to, że w najbliższy weekend 
słupskie siatkarki poprawią ten smutny bi- 
lans. Do hali przy ul. Grottgera 18 zawita Sia- 
rka Tarnobrzeg, w której barwach występu- 
je była zawodniczka Czarnych - Ewa Cię- 
ciel. W niezwykle trudnej sytuacji jest trener 
słupszczanek Jerzy Komorowski. Nie dość. 
że ma "szczątkowy" zespół, to w dodatku ko- 
ntuzje prześladują podstawowe zawodnicz-  


12 bm. (sobota) o godz. 17.30 i 13 bm. 
(niedziela) o godz. II rozegrane zostaną 
przełożone mecze siatkarek drugoligowego 
AZS WSP Słupsk ze Startem Łódź. Miejs- 
cem rywalizacji będzie słupska hala Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej przy ul. Arciszewskie- 
go 22. 
PS. Szkoda, że słupskie kluby nie doszły 
do porozumienia i wyznaczyły mecze o tej 
samej porze. Czyżby już naprawdę żadnej ze 
stron nie zależało na kibicach. (fen) 


III LIGA 


Wielkopolska 


Dobiegają końca trzecioligowe rozgry- 
wki piłkarskie w makroregionie wielko- 
polskim w rundzie jesiennej sezonu 1994/ 
95. Wiadomo już, że mistrzem jesieni zo- 
stała Polonia Chodzież, której jednak os- 
tatnio źle się wiodło (zdobyła tylko dwa 
punkty w czterech meczach). Rywale 
zmniejszyli więc dystans. 
W najbliższy piątek (II bm.) w ostat- 
niej kolejce jesieni Polonia spotka się w 
Policach z Chemikiem. Drużyny z woje- 
wództwa koszalińskiego, które znajdują 
się w czołówce trzecioligowej tabeli mają 
szanse na kolejne punkty. Kołobrzeska 
Kotwica podejmować będzie Polonię-Co- 
ndor Nowy Tomyśl. Przeciwnik kołobrze- 
żan ostatnio przechodzi kryzys. Razem z 
prezesem sekcji zespół ten opuściło kilku 
graczy. Piłkarze z Kołobrzegu powinni 
więc wykorzystać obniżkę fonny rywali. 
Początek meczu o godz. 14 na stadionie 
przy ul. Śliwińskiego. 
Koszalińska Gwardia rozegra wyjazdo- 
we spotkanie w Gryfinie z tamtejszym E- 
nergetykiem. Jeżeli piłkarze Gwardii nie 
poprawią znacznie skuteczności, to w Gry- 
finie nie będzie im łatwo wywalczyć pun- 
któw w ostatnim meczu rundy jesiennej. 
W pozostałych spotkaniach zmierzą się: 
Pogoń II Szczecin - Celuloza Kostrzyn, 
Orzeł Biały Wałcz - Warta Śrem, Lu- 
buszanin Drezdenko - Luboński KS, 
Flota Świnoujście - Olimpia II Poznań, 
Błękitni Stargard Szczeciński - Polo. 
nia Jastrowie, Polonia Środa Wlkp. - 
Ina Goleniów. (suw) 


Pomorze 


W poprzedniej serii trzecioligowych 


pojedynków piłkarze zdobyli 29 bramek, 
co daje 3,22 gola na mecz. O jedno celne 
trafienie powiększył swoje konto Andrzej 
Borowski (Chojniczanka Chojnice) i z do- 
robkiem 14 bramek przewodzi stawce naj- 
lepszych strzelców. 
A co czeka kibiców w najbliższej, 16 
kolejce spotkań. 
W Słupsku Gryf spotka się z Wdą Świe- 
cie (sobota. godz. 12, stadion przy ul. Zie- 
lonej). Po pechowej ostatnio porażce w 
Chełmży gryfici staną przed szansą reha- 
bilitacji. W poprzednim sezonie słupscy 
piłkarze dwukrotnie wykazali wyższość 
nad Wdą, na wyjeździe 3: I i u siebie 2:0. 
Bytowska Bytovia na stadionie MOSiR 
przy ul. Mickiewicza podejmować będzie 
Chemika Bydgoszcz, który w trzech osta- 
tnich meczach jesiennej rundy legitymuje 
się zwycięstwami. Ciężko bedzie druży- 
nie Z. Zaborowskiego ale najważniejsze, 
żeby bytowi anie zagrali z pasją. Początek 
meczu w niedzielę o godz. 12. 
Może trzynasty dzień listopada będzie 
szczęśliwy dla tegorocznego beniaminka. 
Oby! Lęborską Pogoń czeka trudna próba 
w Elblągu z Polonią (3 miejsce w tabeli). 
Do walki futboliści przystąpią w sobotę o 
godz. 12. 
Jesienią 1993 roku pogoniści odnieśli 
na elbląskim stadionie zwycięstwo l :0, a 
wiosną 1994 r. przed własną publicznoś- 
cią zremisowali I: I. Na skutek ubytków 
kadrowych i kontuzji niektórych lębors- 
kich zawodników, remis byłby sukcesem 
Pogoni. 
Pozostałe zestawienie par (w nawiasach 
rezultaty z sezonu 1993/94): Elana To- 
ruń - Goplania Inowrocław, Gedania 
Gdańsk - Polonia Gdańsk, Błękitni 0- 
meta - Lechia II Gdańsk, Sparta Bro. 
dnica - Wisła Tczew, Chojniczanka 
Chojnice - Wierzyca Starogard Gda- 
ński, Gryf Wejherowo - Legia Chełm- 
ża (2:2 na wyjeździe, 1:0 u siebie) (fen) 


· Środa, 9 listopada 1994 r. 


"m _ .I:", ;c _- !" _ - __ _ . =iI!n,
! --- i!" -:--- , :t<>-_ -- ;-_ e: --- : -- -_
_ 


. 

::-
Tr:r .. . ...
.J
 -." 


: 1 _ - 
_,,= _ 
-m _ I :;;;;m;i
ołobrzegU 
 


, 


W najbliższą sobotę (12 bm.) w Koło- 
brzegu dojdzie do pojedynku derbowego 
województwa koszalińskiego w II lidze 
koszykówki mężczyzn. Tamtejsza Kotwi- 
ca podejmować będzie wicelidera rozgry- 
wek A TS-Szabel Koszalin. Zapowiada się 
ciekawe i emocjonujące widowisko. 
Koszykarze obu zespołów sumiennie 
przygotowują się do tego meczu. Trudno 
przewidzieć kto zejdzie z parkietu jako 
zwycięzca. 
Kołobrzeżanie to solidny zespół, który 
w tym sezonie nie przegrał jeszcze we wła- 
snej hali. Podopieczni trenera Jerzego O- 
lejniczaka na pewno będą chcieli podtrzy- 
mać pasmo zwycięstw na własnym parkie- 
cie. Czy koszalinianom uda się przełamać 
tę passę. Zobaczymy. Na pewno drużyna 
A TS-Szabel 
ystąpi w najsilniejszym 
składzie i nie jest na straconej pozycji. 
Dla trenera J. Olejniczaka będzie to ró- 
wnież pojedynek ze swoimi byłymi koszy- 


karzami, bowiem wielu zawodników, któ- 
rzy grają obecnie w A TS-Szabel wycho- 
wywało się na parkiecie pod jego okiem. 
Wychowankowie z Leszkiem Dolińskim 
na czele na pewno nie zastosują taryfy u- 
19owej i będą chcieli zademonstrować by- 
łemu trenerowi wszystkie swoje umiejęt- 
ności. Warto więc będzie wybrać się do 
hali przy ul. Wąskiej I w Kołobrzegu. a- 
by oglądać popisy koszykarzy obu drużyn. 
Początek spotkania o godz. 18. 


Wyjeżdżają do Bydgoszczy 


Koszykarze AZS-ZAGAZ Koszalin 
wyjeżdżają do Bydgoszczy, gdzie zmie- 
rzą się z tamtejszą Astorią. Czeka ich więc 
trudna przeprawa, ale koszalinianie poka- 
zali już, że mimo młodego wieku i jesz- 
cze niedużego doświadczenia potrafią wa- 
lczyć z teoretycznie lepszymi zespołami. 
Obie drużyny wygrały dotychczas w 


rozgrywkach po cztery mecze i sąsiadują 
ze sobą w tabeli. Wynik spotkania jest 
więc sprawą otwartą. Za bydgoszczanami 
przemawia atut własnego parkietu i doping 
publiczności. Mamy jednak nadzieję, że 
koszalińscy akademicy postarają się o miłą 
niespodziankę. 
W pozostałych meczach zmierzą się: 
Spartakus Jelenia Góra - AZS-Elana 
Toruń, Instal Białystok - Noteć Inow- 
rocław, Pogoń Szczecin - OKSiW RO- 
ASZ Pleszew. 


Jadą do outsidera 


Koszykarki koszalińskiego AZS tym ra- 
zem zmierzą się na wyjefdzie z drużyną 
Truso Elbląg, która jak do tej pory spisuje 
się w rozgrywkach słabo i zajmuje ostat- 
nie miejsce w tabeli. 
Koszaliniaoki "pozbierały się" już chy. 
ba po ostatniej dość pechowej porażce z 
zespołem Berg Gdańsk i w Elblągu będą 
chciały powiększyć swoje konto o dwa ko- 
lejne punkty. Liczymy na to. 
W pozostałych meczach grają: Łącz- 
ność Olsztyn - Start Gdańsk; Berg 
Gdańsk - TSK Olsztyn. Pauzuje Unia 
Tczew. (suw) 


Stawali 
na podium 


Ogólnopolski Turniej im. Wł. Miazia w 
zapasach w stylu klasycznym na matach 
Radomia zgromadził 198 zawodników z 
29 klubów. Swoją przynależność do czo- 
łówki krajowej potwierdził i zapaśnicy Sta- 
rtu Miastko, wychowankowie Kazimierza 
Wanke. Na najwyższym stopniu podium 
stawali: Przemysław Korpacki (do 37 kg) 
i Daniel Połowyszczak (60 kg). 
Finałową walkę przegrał Radosław 
Domżal (66 kg) i zajął drugie miejsce. Na 
piątych pozycjach sklasyfikowani zosta- 
li: Jarosław Marcula (50 kg) i Piotr Ba- 
biarz (60 kg). W klasyfikacji drużynowej 
kolejność była następująca: l. Orzeł Wie- 
rzbica - 48 pkt., 2. Celuloza Kostrzyn 
- 40 pkt., 3. Siła Mysłowice - 37 pkt., 
4. Start Miastko - 34 pkt. (fen) 


ITJYrrn 


6.00 Kawa czy herbata? 
8.00 "Moda na sukces" - serial 
prod. USA 
8.30 Dla dzieci: Muzyczna skakanka 
z Gwiazdą - Jerzy Kryszak 
8.45 Gimnastyka 
8.50 "Reksio" - serial anim. dla 
dzieci 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach 
9.55 Muzzy Comes Back 
10.00 "Słoneczny patrol" - serial 
prod. USA 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Od niemowlaka do przedszko- 
laka 
11.30 Nasze państwo - magazyn 
11.55 Nasze państwo - aktualności 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
TELEWIZJA EDUKACYJNA 
12.15 Magazyn Notowań: 12.40 En- 
glish and Arts: Sztuka gotowania (1); 
12.50 Wszystko jest muzyką - wczes- 
ny klasycyzm; 13.25 Skamandryci: 
Młodość winna być nagła i ostra jak kli- 
nga; 13.50 Historia Polskiego Radia 
(12); 14.10 Muzyka XX wieku: "Sono- 
rystyka"; 14.25 "Filozof na każdy czas: 
Jeszajau Lejbowicz" - film dok. prod. 
holendersko-izraelskiej 
14.55 Program dnia 
15.00 Drgawy - magazyn 
15.30 Raj - magazyn 


r)r 
r, 
- 
_
::_':-._._o:?'OOO
-o-o,o,o 
Europa w Lęborku 


15.55 Muzyczna Jedynka - Gorąca 
Dziesiątka 
16.00 "Moda na sukces" - serial 
prod. USA 
16.25 Dla dzieci: "Rządy dzieci, czyli 
pajdokracja" 
17.00 Teleexpress 
17.15 Studio XIX FPFF Gdynia '94 
17.30 Miliard w rozumie - teletur- 
niej 
18.05 "Słoneczny patrol" - serial 
prod. USA 
19.00 Wieczorynka: "Pinokio" (5) 
19.30 Wiadomości 
20.10 "Kingsajz" - komedia prod. 
polskiej (1988); reż. Juliusz Machuiski 
22.00 Puls dnia 
22.20 Wywiad miesiąca 
23.00 Wiadomości 
23.15 Studio XIX FPFF Gdynia '94 
23.30 "Ucieczka do nowego świa- 
ta"; "Osadnicy" (2) - serial prod. 
USA 
1.05 - 2.10 "Powrót Artaud le Mo- 
mo" (2) - mm dok. prod. franc. 

 


,- ,
 


7.00 Panorama 
7.10 Sport - telegram 
7.20 Poranny gość Dwójki 
7.30 Naukajęz. angielskiego - kurs 
BBC 
7.40 Dwójka o poranku 
8.00 Programy lokalne 
8.30 "Przygody pana Michała" 
(10): "Smak zemsty" - serial TVP 
9.00 Świat kobiet 


9.30 Najpiękniejsze zakątki Europy: 
"Wulkany" - serial dok. prod. franc. 
10.00 "Kacper i jego przyjaciele"- 
serial anim. prod. USA 
10.30 "Szukając ducha" - reportaż 
11.00 Dozwolone od lat 40 
12.00 "Narodowe biegi przełajowe" 
- film dok. 
13.00 Panorama 
13.20 "Dwaj spryciarze z Antalyi" 
- serial prod. niem. 
14.10 Clipol- magazyn 
14.55 Powitanie 
15.00 "Kacper i jego przyjaciele" - 
serial anim. prod. USA 
15.30 Studio Sport: Sportowe hobby 
16.00 Zwierzęta wokół nas: Podaj ła- 
pę 
16.30 "Komuno wróć..." - "Kino z 
drugiej ręki" 
16.45 Cienie życia: Ojcowie - sto- 
warzyszenie obrońców praw ojca 
16.55 Biografie "Żywot Pythonów" 
- film dok. prod. ang. 
17.55 Losowanie gier liczbowych To- 
talizatora Sportowego 
18.00 Panorama 
18.10 Programy lokalne 
19.00 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 Wzrockowa lista przebojów 
20.00 Komentarz polityczny 
21.00 Panorama 
21.35 Ekspres reporterów 
22.15 Rewelacja miesiąca: Richard 
Wagner "Tristan i Izolda" - przenie- 
sienie ze sceny Teatru Wagnerowskie- 
go w Bayreuth 
23.50 Sport - telegram 
24.00 Panorama 
0.05 - 2.55 Rewelacja miesiąca (cd.) 


Radio 
Koszalin 


Wiadomości; 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00,10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00, 
21.00, 22.00, 24.00. 
Skrót wiadomości: 7.30,8.30,9.30, 
11.30, 16.30, 17.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 
Pogoda na morzu: 9.05, 13.05, 
19.05,21.05 
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w rum: 5.45 
Kronika policyjna; 6.20 Prognoza po- 
gody dla regionu środkowopomorskie- 
go; 6.45 Prognoza pogody dla ryba- 
ków i inf. o ruchu polskich statków; 
7.45 Wiadomości sportowe; 8.50 Pro- 
pozycje kulturalne; 9.00-13.00 Studio 
Kontakt, w nim: 9.50 English Step 
by Step - język angielskj dla począ- 
tkujących - l. 85; 11.10 Przegląd 
prasy ogólnopolskiej; 12.15 Radio-Ru 
leta; 13.05 Muzyczne wędrówki; 
14.00-17.00 Popołudnie z nami, w nim- 
14.30 IMPULSY - aud. dla niewido
 
mych i słabo widzących; 15.30 Ką
 
cik melomana; 16.30 Magazyn katoli- 
cki; 16.45 English Step by Step - 
powt.l. 85; 17.00-18.00 ATUT -pro- 
gram reporterów, w nim: 17.30 Wiado- 
mości sportowe; 18.05 Od rocka do 
rocka - aud. P. Mroczka; 20.05 Wie- 
czorne spotkania; 21.05 Ze sceny i 
estrady; 22.00 BBC; 23.00-3.00 Radio 
Koszalin nocą; 3.00-5.00 Muzyka nocą 


Kadra piłkarzy 
na mecz z Francją 


Za tydzień (I
 bm.) w Zabrzu dojdzie do kolejnego meczu eliminacyjnego ME '94 
w grupie l z udziałem piłkarskiej reprezentacji Polski. Przeciwnikiem "biało-czerwo- 
nych" na stadionie zabrzańskiego Górnika będzie narodowa ,Jedenastka" Francji. 
S.elekcjoner polskiej drużyny reprezentacyjnej, Henryk Apostel powołał na to spot- 
kanie 17 -osobową kadrę. 
W I!0równaniu ze składem na pop

ni m
z z Azerbejdżanem wśród wybrańców 
selekCj
nera zabr
o Krzysztofa Maciejewskiego z GKS Katowice, Ryszarda Czerw- 
ca z Widzewa Łódź I Adama Fedoruka z Legii Wąrszawa. Znaleźli się w niej natomiast 
obrońcy Krzysztof Ratajczyk z Legii i Marek Swierczewski z GKS Katowice oraz 
piętnastu piłkarzy z kadry na Azerbejdżan. Oto oni: 

ramkarze - Józef Wandzik (Panathinaikos Ateny - Grecja), Andrzej Woźniak 
(Widzew Łódź); 
obrońcy 
 Ja
ek 
ąk (Lech Poznań), Tomasz Wałdoch (VfL Bochum - Niemcy), 
Tomasz Łapmskl (WIdzew), Waldemar Jaskulski (Pogoń Szczecin); 
pom
nicy i.napastni
y - Jerzy 
rzączek, Henryk Bałuszy.ński (ob
j Górnik
- 
bł;ze), Piotr SWlercz
wski (AS Sto Etlenne --'-- FranCja), Andrzej Juskowlak (Sportmg 
I.:lzbona - Portugalia), Roman Kosecki (Atletico Madryt - Hiszpania), Dariusz Gę- 
sior (Ruch Ch
rz
w), Marek Koźmiński (Udinese CaIcio - Włochy), Krzysztof Wa- 
rzycha (Panathmaikos Ateny), Sylwester Czereszewski (Stomil Olsztyn). (suw) 


Piłkarska 
klasa "A" 


Koszalin 


Zakończyły się rozgrywki w rundzie je- 
siennej sezonu 1994/95 w dwóch kolejnych 
grupach piłkarskiej klasy "A" województwa 
koszalińskiego. Oto rezultaty ostatniej kole- 
jki: 
Grupa 1- Rossa Rosnowo - Hubertus 
Biały Bór 2: l, Wiekowianka Wiekowo - 
Leśnik Manowo 3:3. Wicher Mierzym - Pa- 
ssat Bukowo Morskie 4: I, Start Mokre - 
Mechanik II Dinozaury Bobolice 2:0, Zefir 
Wyszewo - Błękitni Stary Jarosław 3: l, 
Płomień Jeżyczki - Grot Bonin 5:3. Wynik 
meczu z 23.10. br. Wicher - Błękitni 3:0 
v.o. 
Tabela 
1. Zefir 11 16 30-15 
2. Leśnik 11 16 32-1B 
3. Wicher 11 14 24-16 
4. Rossa 11 14 21-19 
5. Wiekowianka 11 12 2B-36 
6. Passat 11 11 37-29 
7. Start 11 11 31-26 
B. Hubertus 11 10 1 B-36 
9. Grot 11 9 24-23 
10. Błękitni 11 B 2B-31 
11. Płomień 11 7 2B-40 
12. Dinozaury 11 4 12-26 
Grupa III - Sokół Suliszewo - Orzeł 
Łubowo I: l, Wiarus Żółtnica - Orzeł Gu- 
dowo 3:2, Spójnia II Świdwin - Olimpia 
Brzeźno o: I, Błękitni Trzesieka - Kolejarz 
Wierzchowo Złocienieckie 2:0, Wicher Rą- 
bino - Calisia Calisz Pom. l :2. Pauzowali 
Błękitni Ostrowice. 
Tabela 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 
9. 
10. 
11. 


Calisia 
Wiarus 
Orzeł l. 
Wicher 
Błękitni T. 
Sokół 
Spójnia Ił 
Orzeł G. 
Błękitni O. 
Olimpia 
Kolejarz 


17 
15 
14 
12 
11 
9 
B 
B 
7 
6 
3 


2B-7 
21-11 
22-9 
19-12 
20-19 
11-16 
20-20 
17-23 
1 B-33 
11-24 
10-23 
(suw) 


Słupsk 
Wyniki 9. kolejki (w nawiasach rezultaty 
juniorów starszych): 


Grupa "Północ": Sokół Szczypkowice 
- Błekitni Główczyce 2: I (I :8), Jantaria Po- 
błocie - Szansa Siemianice 4:0 (8:3), Tę- 
cza Nowa Wieś Lęborska - Orkan Ceceno- 
wo 3: l (8:2), Rowokół Smołdzino - Bistal 
Machowino 1:0 (l: l), Piast Wrzeście - Kr0- 
kusy Górzyno 5:1 (4:2). 
Tabela 
1. Bistal 9 14 33-6 
2. Jantaria 9 13 33-17 
3. Tęcza 9 12 24-21 
4. Orkan 9 11 20-16 
5. Błękitni 9 10 29-23 
6. Piast 9 9 20-19 
7. Rowokół 9 B 19-1B 
B. Szansa 9 6 17-24 
9. Sokół 9 6 13-37 
10. Kroku
y 9 1 14-41 
Grupa "Srodek": Bytovia II Bytów - 
Burza Poborowo 3:0 (3:0), Zawisza Borzy- 
tuchom - Wrzos Wrześnica 0:1 (1:3), Błę- 
kitni Motarzyno - Orkan Gostkowo 1:4 
(0:4), Gryf Pomorski Wrząca - Echo Bie- 
sowice ł:3 (9:3), Prefabet Studzienice - 
GKS Kołczygłowy 1:1 (5:0). 
Tabela 
1. Kordylewski B 14 30-10 
2. Orkan 9 12 30-11 
3. Zawisza B 10 11-9 
4. Wrzos B 10 1B-14 
5. Kołczygłowy B 9 16-11 
6. Błękitni B B 16-15 
7. Prefabet B B 11-16 
B. Bytovia Ił B 7 15-14 
9. Echo B 7 13-\9 
10. GryfW. 9 3 11-29 
11. Burza B 2 B-31 
Grupa "Południe": MKS Debrzno - 
Drzewiarz R7.eczenica 9:0 (8: I), Czarni Cza- 
rne - Błękitni Słupia 5:0 (4:1), Diament 
Trzebielino - Myśliwiec Tuchomie 3:2 
( l : 3), Granit Koczała - Spółdzielca N adzie- 
jewo 2:0 (2:0), Sokół Wyczechy - Unia Ka- 
mnica 3:0 (4:1), zaległe z 8. kolejki: Drze- 
wiarz - Czarni Cz. 0:6 (3:6), Unia - Gra- 
nit l: l (nie dotarł jeszcze komunikat junio- 
rów st.) 


Tabela 
9 16 
9 15 
9 14 
9 14 
9 9 
9 7 
9 6 
9 4 
9 4 
9 1 


1. Czarni 
2. Diament 
3. MKS Debrzno 
4. Sokół 
5. Granit 
6. Unia 
7. Myśliwiec 
B. Błękitni 
9. Drzewiarz 
10. Spółdzielca 


39-9 
32-14 
44-12 
24-16 
16-16 
15-30 
15-19 
12-32 
15-42 
B-30 
(fen) 


Liga w piątek, 
puchar w niedzielę 


. 
Z> 


Jak nas poinfonnował Wydział Gier i Dyscypliny Koszalińskiego OZPN mecze os- 
tatniej kolejki ligowej w klasie okręgowej zostaną rozegrane w najbliższy piątek (II 
bm.) i sobotę (12 bm.), a nie jak wcześniej planowano w niedzielę. W niedzielę (13 
bm.) zostanie natomiast rozegrana 118 finału wojewódzkiej edycji Pucharu Polski. Przy- 
pominamy zestaw par: Jantar Siemyśl- Gwardia - Saturn Mielno, Głaz Tychowo - 
Olimp Złocieniec, Wicher Mierzym - Gryf Polanów, Darlovia Darlowo - Kotwica 
Kołobrzeg. Początek wszystkich spotkań o godz. 13. (suw) 


VAILLANT 
PIECE GAZOWE 
DWU FUNKCYJNE c.o. 
Vaillanl Najwyższa sprawność i niezawodność 
Rabaty dla instalatorów i odbiorców grupowych -o,;" ft < 
#" -0-_-_. fi 
Koszalin, ul. Morska 33, tel. 431-042 Pełn y L:f-:- -f(/" A<: (J;I{YYi::
: a 
Słupsk, ul. Towarowa 9A, tel. 439-492 . '
fl
;
I*t:]4i 
Kołobrzeg, ul. Bałtycka 5, tel. 236-11 serwIs =O....._
$_ N
-.,.-.O< 
,,_-o,