/Image0001.djvu

			i POGODA 


..Kto 
i o rzeczac'l wielhich. traci z o- 
czu ludzi" 


r--\ !XJ@
DtffJfb 

Bur8nce 5.8. 


.. 


/Q:,::l
:: --",'rlI/ItI.,' ((ę
.'.?nów W bY_'o\tfskitnogo,lnlakU..*' 


(Karel tapek) 


Imieniny: 
dziś: Danuty, Jana, Janislawa 
Jutro: Łucji, Wilhelma. Albrechta 
Wschód slońca: Slupsk - 4,01. 
Koszalin - 4,09 
Zachód: Slupsk - 21,36, 
Koszalin - 21,37 
Na dzisiaj synoptycy przewidują pogorsze- 
nie pogody. Możliwe będą przelotne opady de- 
szczu. Początkowo nastąśpi spadek, a po- 
tem wzrost ciśnienia. Wiatr slaby i umiarko- 
wany. 


....
.. 
11 .- 
J\ i ' 


.:=:E
"
- 


SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 


Nie Widać koń
a kryzys.u 
, Aęnkjh.g, "tkół::'*, 


.;... 


'* 


=ł 
}:: 


Jesteśmy nowoczesną firmą ubezpieczeniową 
o uznanej renomie i zagranicznych 
zabezpi' JOl', . . kuracyjnych. 
" 
Z n \m.l tt\o prostu bez ieczniej! 
-;;F r... ...., 
Uka uje się o września 195 roku' .:.........:...::::::.. ..... ...........;.......:.: ::..;.;.: :.:-: ;..::::::: 
.......

.... ..... ...... .............
...........::::::::::.:..':..::::.:..:::..:::::::. 

): .:.::: . 
o' .......'........ ...... ......:-:-. 


: {:lllli
!Ekologiczn¥marił
Qłl * 


. . 
.. 
 
.. . 
. . .......: 
 . u.:.". :..... .__ 


Masło i śmietana 
za darmo 


Ju2 gramvl 


Dziś nasz redakcyjny dyżur 
Wszystko O VAT i akcyzie 
 
nowa zabawa-konkurs 

.
 
CZVtIJ "1IttI Panam" ,lIuchlJ 
.RldI.IlszlIIn" IIIdzwOIt u-M-3I 


Nowe regulacje podatkowe budzą spore zainteresowanie przedsiębiorc6w. 
Nasz dyżur redakcyjny, dotyczący podatku od towar6w i usług oraz akcyzy 
wyznaczyliśmy na czwartek, ale Czytelnicy telefonowali do nas w tej sprawie 
już od kilku dni. Informujemy więc. że telefoniczny dytur podatkowy, w cza- 
sie którego będzie motna pytać o wszystkłe szczegóły zwlązaQ...e z V AT 
I akcyzą, odbędzie się dzisiaj, 24 bm., w godz. od 8 do 11. 
Przy telefonie nr 42-50-05 w redakcji "Glosu Pomorza" w Koszalinie na 
pytania Czytelnik6w odpowiadać będą: Marian Blnaś- zastępca dyrektora 
Izby Skarbowej w Koszalinie I Tadeusz Standela - kierownik oddzlalu 
podatku obrotowego Izby Skarbowej. W tym samym w czasie, przy telefonie 
nr 42-27-33 w koszalińskiej Izbie Skarbowej. dyżurować będą pracownicy 
oddziału podatku obrotowego.(jas) 


W Slupsklem od polowy maja pro- 
wadzona jest akcja rozdawania za da- 
rmo biednym rodzinom - masla, mle- 
ka, ser6w i śmietany. Co tydzień pod Za- 
kład Mleczarski "Mlekpol" w Dobieszewie 
podjeżdża samoch6d z Urzędu Gminy 
w Dębnicy Kaszubskiej, zaladowuje 
produkty za siedem milionów zlotych 
I rozwozi błednym. 
Rozdziałem dar6w zajmuje się specja- 
lnie powołana fundacja. Po darmowe pro- 
dukty przyjeżdżają też samochody pla- 
c6wek opiekuńczych m. in. w MachowI- 
nie, Machowinku, Przytocku, Czarnem, 
Slupsku I Lęborku. Dotychczas "Mle- 
kpoi" wydal jut prodykty - jak Infor- 
muje dyrektor Edward Kubik - war- 
tości okolo 100 młn zlotych. 
Taką formę "spłaty" odsetek od zacią- 
gniętego kredytu ustaliła Wsp61na Komi- 
sja Amerykańsko - Polska do Spraw 
Pomocy Humanitarnej. "Mlekpol" ponad 
rok temu zaciągnął u niej 600 mln złotych 
kredytu. Sam kredyt spłacać ma gminie, 
odsetki i 1 O proc. od sumy kredytu. prze- 
znaczyć na pomoc humanitarną. 
Według obliczeń dyrektora E. Kubika, 
akcja potrwa jeszcze przez ok. 3-4 mie- 
siące. Może się przedłużyć, jeżeli gmina 
,zrezygnuje z pieniędzy. "Mlekpol" bowiem 
got6w jest dalej przekazywać swoje pro- 
dukty na pomoc humanitarną. 
W gminie Dębnica Kaszubska z pomo- 
cy tej korzysta ponad 100 rodzin. (z) 


Klo pierwszy. łen lepszv 
Codziennie od 1 czerwca 
do wvgranla 
500 tyslęcV złotych 
I 500 tys. zł wygrała wczoraj pani Re- 
Koniec nauki - P ocz ą tek kło p otów nata Rusin ze Sławna. Gratulujemy! 
(ces) 
Podręczniki za połowę zasiłku 


nowości, sporo opracowań metodycz- 
nych, więle ćwiczeń pomocniczych. kt6- 
rych doboru dokonuje sam nauczyciel da- 
nego przedmiotu. Podawaliśmy szczeg6- 
łowe wykazy uczniom. a także ich rodzi- 
com na spotkaniach z wychowawcami. 
Zgodnie z zarządzeniem kuratora, spisy 
obowiązujących podręcznik6w dla wszy- 
stkich klas są ponadto wywieszone na 
szkolnych tablicach informacyjnych. 
Przy zakupie podręcznik6w proble- 
mem jest jednak nie tylko kwestia ich wła- 
ściwego wyboru, ale także ceny. Jak po- 
informowała Irena Dziesińska z księgar- 
ni techniczno-naukowej w Koszalinie, 
książki ostatnio znacznie podrożały. 
(dokończenie na 51r.2) 


W tym tygodniu kończy si, rok szkolny. Tut pRed rozpoczęciem wakacji widoczny Jest 
wzmolony ruch na rynku ksląlkl. Brwalcaml kSI,gam są Jednak nlelJlko PRedstawlclele 
komltet6w rodzicielskich, kt6rzy wYbierają nagrody dla najlepszYCh ucznl6w, ale takle 
młodzlel I rodzice zamieRający kuPIC nowe podroczniki. OkazuJe si, Jednak, le nie Jest 
latwo nabyC potrzebną kSląlk,. Ksl,gamle nie mają Jeszcze wielu poszukiwanych tytu- 
16w, a ponadle proponuJą zr61nlcowaną olerto wYdawniczą. PrawidłowY wYb6r tytułu wY- 
maga wl,c dobrego rozeznania nie tylko w programach nauczania, ale r6wnlel w gustach 
pOlzczeg61nych nauczycieli. Na zakupy ksląlek trzeba si, ponadto _at z pełnym po- 
rtfelem. 


I"
'u:;,); · :;1.1" 
: ....
 

::

;1T!-}. l":"' .' 


:_
"'" " 
. I- !I 
'.
 ' I '\ 

'-
.. J
..,. 
. 
. \, \i .. '- 
.... "'X
"""
'''"*-:" 
 ". 

. ": .. - '.
. 


Tatar 
"faszerowany" 
Po zjedzeniu na kolację (20.6) 
befsztyku tatarskiego, wczaso- 
wicze w ośrodku "Bałtyk" w 
Dfwirzynie czuli się dobrze. Na- 
zajutrz silne objawy zatrucia wy- 
stąpiły u pięciu osób. Już po go- 
dzinie przyjechała komisja T ere- 
nowej Stacji Sanitarno-Epide- 
miologicznej w Kołobrzegu. W 
chwili ich przyjazdu, na biegun- 
kę, silne bóle głowy i temperatu- 
rę skarżyło się już 17 osób. Cho- 
rym udzielił pomocy lekarz Ze- 
non Podstaw ski. Zatruci powoli 
wracaią do zdrowia. 
Dział żywienia zamknięto do 
chwili zakończenia dochodzenia 
epidemiologicznego." Podejrze- 
wa się, że przyczyną zatrucia by- 
ły jajka użyte do przygotowania 
tatara. Póki co wczasowicze 
"Bałtyku" stołują się w sąsied- 
nim ośrodku "Stomilu" Byd- 
goszcz. (AG) 


.i:
':"-"
 
::....:. ":_:" ..... ........ ",".__ . 


.. :: 


. :':.';,:". 


." ...."'05
. . 


::»" 
":....:
. ;.:>....:.::;. ...."fx-.. :/ 
..;:..::....:-:::::..,..... 
'"r
'
l
\
;
=
2,.% .>; t 
'.".. 


..:".::.. ... ..... 
.." ;'.='
::
":" ... 
........ ::::.:.::;.:: ,. .: .. 
.,.- ..,
t ,;.
 "',:.':'7 "'("'. 
'\.h, 
 


I 


rv' 


Koniec z krojeniem brzuchów 
. Pacjenci pod laparoskopem 
Od piątku 25 bm. większość ope- 
racji na oddziale chirurgii ogólnej w 
słupskim szpitalu przeprowadza- 
nych będzie "bezkrwawo". Tego 
dnia w sali operacyjnej zainstalowa- 
ny zostanie laparoskop zakupiony 
od niemieckiej firmy "Storo", która 
wygrała konkurs ofert. Urządzenie 
kosztuje około 700 mln zł i najczęś- 
ciej wykorzystuje się je do usuwa- 
nia pęcherzyków żółciowych. Ko- 
niec z krojeniem brzuchów, wystar- 
 . 


,,
 «..", . 


.::;:
:
 


:t' 


czą trzy małe dziurki - na zainsta- 
lowanie w jamie brzusznej kamery i 
narzędzi chirurgicznych. 
Do końca czerwca szpital wzbo- 
gaci się o jeszcze jedno nowoczes- 
ne urządzenie. Dla oddziału laryn- 
gologicznego zakupiono mikroskop 
operacyjny do mikrochirurgii krtani, 
również firmy "Storo". Dzięki niemu 
lekarze, przeprowadzający zabiegi, 
będą mogli działać z większą pre- 
cyzją. (mara) 


::
:.,. 
::.:
 


:.<; ":'. '  


I 
',
 t 


...1'. '" 


(..: 


'r-' 


",j 


... 


..f 
;
 
 t, 
';:::.' .£;.": 
,..
 


;;' 


,,)"" 
. 


.-:
 


, 
\ 


;. 


io\\...".. ..
. 
..... r 
 
::-:- 

":.
; >.: 
:
 


: ;,;:... .::. 
:..
 .
..:. 


. f. 


Komercyjne rozgłośnie 
nie chcą zamilknąć 
w ubiegłym tygodniu prezes Krajowej Rady RTV, Marek Markłewlcz 
poinformował, że od 1 lipca wchodzą w życie przepisy nowej ustawy o 
radlofonllllelewlzjl, na podslawie których postępowania karne przeciw- 
ko właścicielom rozgłośni I stacji telewizyjnych, nadających bez ze- 
zwolenia, wszczynane będą "z urzędu" przez właściwe prokuralury . 
Jak w lej sytuacji zachowają się właściciele działających na terenie 
Pomorza Środkowego rozgłośni komercyjnych? Czy z dniem 1 lipca 
zamilknie słupskie Radio" Vigor" i koszalińskie - "Północ"? 
Piotr Gackowskl, wspólwlaśclclel inne zrzeszone w stowarzyszeniu rozglo- 
"VIgoru" uzależnia swoją decyzję od u- śnie. choć, oczywiście, ostateczna decy- 
staleń zrzeszającego około 30 spośr6d zja należy do nas - wyjawił Piotr Gac- 
137 istniejących rozgłośni, Stowarzysze- kowski. - Po naszych interwencjach w 
nia Prywatnej Polskiej Radiofonii, kt6re- rządzie i w Belwederze jest duża szan- 
mu przewodniczy Wojciech Reszczyński sa. że sprawę uda się załatwić polubow- 
ze stołecznego Radia "Wa-wa" nie i nie będziemy musieli wyłączyć roz- 
- Przez wzgląd na solidarność I wsp6- głośni. 
Inotę interes6w, postąpimy tak samo, jak 


.:........:. :.;
..' 
:
.. . 1 ..,... 


,..
., i".",'''''' "'.'..;;:"W ""'-'" _":f' j
t,  ...... 


". ':w, ,.,t 


;("';-::{:: 


, ,BIIIIl'. 


,-", 


,'.t. ... "....... 


Jest szkola, będzie cerkiew 


AKCJA PROMOCYJNA 
T U "TUK" SA 
Czytaj 
na stronie 2 


(jala 93 
(strona 2) 


r 
\ 


W pobliżu budynku podstawowej i gredniej szkoły ukraińskiej w Białym Borze rozpo- 
częto budowę cerkwi grekokatolickiej. Dotychczas społeczność ukraińska. licząca około 
250 rodzin. przez 35 lat uczęs7£zała na nabożeństwa do kaplicy cmentarnej. 
Świątynia powstaje wyłącznie ze składek wiernych. Prace budowlane wykonuje finna 
"Fabud" z Człuchowa, a w rozładunkach materiałów pomagają wierni. Dotychczas wyla- 
no ławy fundamentowe. Do Wf7£śnia ma być wykonany stan surowy. 18 kwietnia odbę- 
dzie się uroczystość wmurowania kamieni, które już zostały poświęcone przez biskupa 
Jana Martyniaka. Tego dnia odbędzie się pierwsze nabożeństwo w nowej kaplicy pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Na zdjęciu - paygotowywanie szalunku pod fundamenty cerkwi. (kor) 
Fot. Jan Maziejuk 


u 


Zdrapka 
prosto 
z Paryża 
Gra jakiej nie było- 
po raz pierwszy 
na Pomorzu! 
Codziennie 
superwygrane 


G-2563/2-0 


. .. . 
.. . . ... , . .. .. . . .. ... . . . ... ... .. ..... 
.......:... ........, ........ ,.:.....:-:......... .:.. ..,.:.. .......:....... ::. :.:.:.:.::.. 
. ....:. ... .'... .... ....................,.,. ....:...'....... .'.,.,.....:......... 
. ... ...... '. ....... 
":':'lłeRlama{w:B.adłtt 
)\
, \!:t
i:
_,

0ii:A'-A 


NIE NARAŻAJ 
SWOJEJ FIRMY 
NA FAŁSZYWE 
BANKNOTY 
TEST ERY, 
UL TRAFIOLETOWE 


Hurtownia 
MATPOL 
Kołobrzeg 
ul. Wolności 8 
tel. 277-39 
oferui-e 
artykuły 
spożywcze 
w szerokim 
asortymencie 
oraz 
napoje - 1,51 
Zapewlliamy rowllieź 
transport G-2204-0 ,. ' I ';:. .. 45 . 2 ""'. 8 ".,: 
 ::J'::: ::::' 
fL
._
 ... . . . . .Ł
-
' ./ 


([j) 


(dokończenie na 51r.2) 


,.,,*- 
:.',
 


W słupskiej "Solidarności" 


Kupon 25 czerwca 1993 r. 
W Gońcu Pomorskim. 
K-1154-0 


'H 

t

 t
f-{t?f( 


: I la arzą I U 
Wczoraj obradował Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku, 
klóry - na mocy majowej uchwały Komisji Krajowej - wciąż jeszcze 
działa jako regionalny Komitet Strajkowy. Podjęto decyzję o zwołaniu Re- 
gionalnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego pod koniec lipca. Jak 
poinformowała Barbara Suchojad, sekretarz ZR, uchwała przyjęta zosta- 
ła jednogłośnie na wniosek Prezydium Zarządu Regionu. 
W zjeździe weźmie udział około 200 o przegłosowanie wotum nieufności wo- 
delegat6w. Ocenią oni działalność zwią- bec przewodniczącego ZR. Edwarda 
zku w regionie i - być może - zaopi- MOliera. Ponieważ jednak przewodniczą- 
niują solidarnościowych kandydat6w do cy nie był obecny (przebywa na urlopie). 
parlamentu. Do kompetencji zjazdu bę- stosunkiem głos6w 8:4. przy 4 wstrzy- 
dzie należała także ewentualna zmiana mujących się, wniosku nie rozpatrywano 
władz związko wy ch w wO J ' ew6dztwie słu- i ten punkt obrad przełożono na następ- 
ne posiedzenie ZA. (mb) 
pskim, ale - jak twierdzi Barbara Su- 
chojad - przedstawiciele komisji zakła- r - - - - - - - - - II 
dowych, kt6rzy pojawiają się w siedzibie I 
ZR, dotychczas nie przejawiali zamiaru I 
dokonania takiej zmiany. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
podczas obrad zgłoszono także wniosek 


. 
. 


- stacjonarne i przenośne 
- świetl6wki do tester6w 
Hurtownia w Kobylnicy 
k/Słupska 
ul. Młyńska 3 tel. Słupsk, 291-09 
PRZY ZAKUPIE 
HURTOWYM 
ZNACZNE UPUSTY 
G-3014 


Czy juź wielz ? 
Nowo, otwarty w Słupsku 
salon gier 
Czynny w godz. t2.00-24.00 
Za
rasza c:odzilnnie 
Słu.sk, Piu D,.rlw.kilgo 6 (.Klrin.IJ  
"', 


f 


.?' 


h 
,.I 


j 


.'" 


. .... 
" 
. \ 
J'5f ., 
, {f,,,,,;oi' 


,. , 
! f>". 
.
' 
-. n 
.: "';'JI' ,'if'"' 


;
\ '\ \\.\'\ '\\ ,\\ \ .., \ \.\\ \.\\.\,\\\. '\, \\, \. \. \ \ \......;:::
 . -:::.. .:::.: :'. 

' DYWANÓW PO OBNIŻONYCH' '.:5 
.
) CENACH 


..N_';!,: 

' .ł 7.f1
 


BANK GDAŃSKI S. 
In Oddział w Koszalinie 
przy ul. l-go Maja 36 
uprzejmie info-m;uje P.T. Klientów, że uruchomiona została dodatkowa 


'Rosyjski I 
"napad stulecia" I 
I I 
I Wczorajsza "Gazeta Wyborcza" I 
poinformowała na czołowym (i słu- 
I sznie!) miejscu o niezwykłym zda- I 
I rzeniu w Rosji. Ot6ż w ub. poniedzia- I 
łek na dworzec Leningradzki w Mo- 
I skwie zajechał, zwykle przepełni 0- I 
ny, pociąg z Sankt Petersburga. z 
I kt6rego nie wysiadł nikt. Ani pasa- I 
żerowie ani konduktorzy. Okazało 
I się, że wszyscy zostali podczas jaz- I 
dy głęboko uśpieni. a następnie do- I 
I kładnie obrabowani. Wydarzenie to 
I nazwano "rosyjskim napadem stu- I 
lecia". (zm) .. 
..--------- 


centrala telefoniczna 
Rozmowy te efoniczne łączone będą przez numer 


SZCZĘŚLIWE LICZBY 


42-46-58 
Dotychczasowe numery te e on. bezpo r. I nich pozostają bez zmian. 
O dalszych zmianach będziemy systematycznie 
informowali Szanownych Klientów. 
Zapraszamy do korzystania 
z naszych usług. G 3013 


"':)'
' 
HAlA GRYFlA . "'
: 

0 
KOKOS '"' ul. Szczecińska 99 ". 
:: 
" SŁUPSK '..:.()
 
'. . .::.:......:::.:>..
apr

Z
rnX.
odZienni
 W godz. 1 O.gQ;l1ęJJP.' ::
 

.."'ITm:.:"\ \\\\\ \\ \ \ \ \\ \ \ \\\ \ \ \\\\ \ \ \ \ \\\ \ \ \\.\ ,;'. . 


Wczoraj w naszej grze "Szczę- 
śliwe Liczby" 4 miliony złotych 
wygrała Mieczysława Rugala z 
Koszalina. 
Gratulujemy i zapraszamy po 
odbiór nagrody do naszej red ak - 
cji. w godzinach od 9 do 14. (LL)
		

/Image0002.djvu

			SIr. 2 


ł 
....  


GŁOS POMORZA 


Czwartek, 24 czerwca 1993 r. 


c .... 
.. n. . 
t"_, ".. 


KRONIKA DNIA 


, J 


OD WCZORAJ do końca września 
obowiązuje zarządzenie rządu, które 
ma zapobiec nieuzasadnionemu 
wzrostowi cen niektórych towarów I 
uslug w czasie wdratanla podatku 
. VAT. 
Minister finansów J. Osiatyński po- 
wledzlal, ie celem decyzji jest ochro- 
na konsumenta przed spekulacyjnym 
wzrostem zysków przez handlowcÓw. 
(wam) 
PRZEDSTAWICIELE koalicji rządo- 
by podjąć decyzję o utworzeniu ewentu- 
alnych sojuszów wyborczych. Premier H. 
Suchocka popiera ideę powołania bloku 
wyborczego Unii Demokratycznej, Kon- 
gresu Liberałów i Partii Konserwatywnej 
A. Halla. Z ugrupowań koalicyjnych jedy- 
nie ZChN zawiązało sojusz wyborczy z 
Porozumieniem Ludowym. Wyborczą 
koalicję pod nazwą "Zjednoczenie Pol- 
skie" powołały partie centroprawicy z PC 
i Ruchem dla RP. (wam) 
KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE sta- 
ną się pewnego rodzaju "papierami 
wartościowymi". Stanie się tak dzięki 
rozporządzeniu Rady Ministrów w spra- 
wie premii gwarancyjnych od wkładów 
mieszkaniowych. Prawo do premii mają 
wszyscy posiadacze wkładów mieszka- 
niowych oszczędzający co najmniej pięć 
lat, którzy przeznaczą swoje oszczędno- 
ści na mieszkanie. Decyzja ta nie doty- 
czy jednak książeczek już zlikwidowa- 
nych. Pierwszych wypłat należy się spo- 
dziewać dopiero na przełomie III i IV 
kwartału. Premie będzie mogło otrzymać 
około miliona osób, które w latach 80- 
ych nie przystąpiły do tzw. nowych za- 
sad oszczędzania zaproponowanych 
wówczas przez PKO. (wam) 
KOSZTEM pól biliona zlotych bud- 
żet państwa wykupi od banku PKO od- 
setki, w wyniku których wzrosły ceny bli- 
sko 12,5 tysiąca nowo wybudowanych, 
nie zasiedlonych mieszkań spółdziel- 
czych. Lokator wprowadzając się do mie- 
szkania objętego oddłużeniem będzie 
musiał zapłacić 20 procent jego wartości 
po zredukowaniu narosłych odsetek, a 
następnie spłacać kredyt spółdzielczy. 
Może także zapłacić jednorazowo gotó- 
wką lub zaciągnąć na ten cel. kredy t hi- 
poteczny. (wam) 
W WARSZAWIE rozpoczęła dzlalal- 
ność Polska Liga Europejskiej Współ- 
pracy Gospodarczej. Minister spraw za- 
granicznych, K. Skubiszewski powie- 
dział, że tworzenie silnych związków z 
EWG jest polską racją stanu. Zdaniem 
ministra brak systemu bankowego i uje- 
mne saldo wymiany handlowej utrudnia 
Polsce integrację ze Wspólnotami, choć 
jej nie przekreśla. 
Przewodniczącym Polskiej Ligi zare- 
jestrowanej w listopadzie ub. r. został A. 
Olechowski. (wam) 
. MINISTER przemysiu ł handlu; W. 
Niewiarowski zwiedził specjalistyczne ta- 
rgi "Stacja Paliw'93" zorganizowane 
przez P.olską Stację Paliw Płynnych. 40 
wystawców z kraju i z zagranicy pokazy- 
wało i sprzedawało nowoczesne i ener- 
goekologiczne wyposażenie stacji ben- 
zynowych. (wam) 
KOMISJA Krajowa "Solidarności" 
spotkała się wczoraj w Gdańsku z przed- 
stawicielami "Sieci", która znajduje się w 
strukturze reprezentowanej przez prezy- 
denta. Dzisiaj przewodniczący"Solidar- 
ności" M. Krzaklewski spotka się z L. Wa- 
łęsą. (wam) 
PODCZAS trwającej w Genewie ko- 
nferencji pokojowej na temat konfllk- 


Totek 


DL: 19,27,29,31,36,49. 
Express: 4, 13, 18, 19, 29. 
W zakładach DL z 19 czerwca trzy o- 
soby z Warszawy, Katowic i Nysy wy- 
grały po 1 752 857 900 zł. (zm) 


AGENCJA 
REKLAMOWA 
PÓŁNOC 


I 

 J' tel. 410-443 


Koszalin, 
ul. Z . stwa 137 


c 
 
 
:*: 1 C
!-9
""I
ł 
OIJJAD Z C
tOD
IĄ 
u. ;L. I '. ,;
 
 J I I i I. \ 
 ., 
...r;1'''':'' 1'r&i,'f9
ilRł1,'}"'jft.ł."..L* ,f ":...w I ....':(:4-....".. ....: . 


,. "alel.łgfopoł.lcl. 
z pulpetami 
- podgrzać z nlewlelkq 
Ilołclq wody I aellkatnle 
mleszaJqc doprowadzić 
do zagotowania 
. podać z pieczywem 


J. Dla dzJer;l. plMI8I. mi,..". 
, kełpllłfq twk.__., 
- pJ.rogł ugotować wg przepllU 
na opakowaniu 
- kapUtt, bNkHlk, ugotować 
w OIolon_J wodZI. I po 
odIqCł.nlu podać razem 
z plerotitaml. WU)'ltko 
polać roztopionym mOlI.m. 
 
Ul 
N 
Żguym.y smDU1U80 CI 


tu jugoslowlańsklego współprzewodni- 
czący obrad O. Owen i T. Stoltenberg, 
opowiedzieli się za utrzymaniem jedno- 
ści terytorialnej Bośni i Hercegowiny. Mo- 
żliwość utworzenia konfederacji trzech 
państw etnicznych na tym terenie jest je- 
dnak również brana pod uwagę. R. Ka- 
radżić, lider bośniackich Serbów, potwie- 
rdził gotowość wyrażenia zgody na takie 
rozwiązanie. Prezydent Bośni A. Izetbe- 
gović nie akceptuje takiego rozwiązania, 
czemu dał wyraz nie uczestnicząc w ko- 
nferencji. Władze bośniackie reprezen- 
tuje 7-osobowa delegacja.(ces) 
W SUCHUMI trwają walki między se- 
paratystami abchaskimi a oddziałami 
gruzińskimi. W walkach zginęło 6 osób a 
kilkanaście zostało rannych.(ces) 
NA KONFERENCJI PRAW CZŁO- 
WIEKA, która odbywa się w Wiedniu, pa- 
ństwa muzułmańskie wystąpiły z propo- 
zycją zniesienia embarga na dostawy 
broni dla bośniackich muzułmanów. Je- 
żeli członkowie konferencji nie wywrą od- 
powiedniego nacisku na Radę Bezpie- 
czeństwa ONZ, aby zniosła embargo, to 
państwa muzulmańskie nie podpiszą ko- 
ńcowego dokumentu w sprawie praw 
człowieka - zapowiedzieli reprezentan- 
ci tych państw. (ces) 
PROCES 40-LETNIEGO POLAKA 
JANUSZA WALUSIA, który zamordował 
przywódcę komunistów południowoafry- 
kański Ch. Haniego został odroczony do 
4 paidziernika. Na ławie oskarżonych 
zasiadają poza Januszem Walusiem 
(mieszkającym od 12 w RPA) lider Partii 
Konserwatywnej C. Oerby-Lewis wraz z 
żoną.(ces) 
NIGERYJSKI reżim wojskowy anulo- 
wał wyniki wyborów prezydenckich, któ- 
re odbyły się 12 maja. Podlegająca wojs- 
ku komisja wyborcza nie ogłosiła w ter- 
minie wyników wyborów i odmówiła po- 
twierdzenia wygrania w 19 stanach kan- 
dydata partii socjaldemokratycznej.(ces) 
NA TERENIE byłego rosyjskiego lot- 
niska wojskowego na Litwie wykryto pro- 
mieniowanie radioaktywne o natężeniu 
1600 mikrorentgenów na godzinę. Pro- 
mieniowanie to przewyższa 40-krotnie 
dopuszczalne dla ludzi normy.(ces) 
POLICJA WŁOSKA przeprowadziła 
akcję przeciwko mafii kalabryjskiej. Are- 
sztowano podczas niej 173 osoby. 40 o- 
sobom udało się ujść obławie policyjnej. 
Policja informuje, że akcja pozwoliła zlik- 
widować trzy rodziny mafijne. (ces) 
ONZ wyznaczyła nagrodę za złapanie 
M. Aidida, którego oskarża się o spowo- 
dowanie śmierci 23 Paki stańczyków z ko- 
ntyngentu ONZ. (ces) 
BROŃ NUKLEARNA w Rosji może 
przestać być demontowana. Pracownicy 
czterech ośrodków, w których przepro- 
wadzano demontaż zagrozili przerwa- 
niem tego procesu. Jest to protest 
przeciwko złym warunkom prący i płacy 
- powiedział rzecznik Ministerstwa do 
Spraw Energii Atomowej. (ces) 


KUPON PREMIOWY 

 
T .U. "TUK" SA 
-
 


Imię I nazwisko 


o 
:.u'j:aAEMiAWAKACYJNĄ:u" 
 
dO 15 % óbiJTtka skł.d
1 
 
M'fi6
lijy) 
 


Ci 


Jubileusz Radia Koszalin 
Gala '93 


Radio Koszalin przy współudziale "Głosu Pomorza" przygotowalo z 0- 
kazjl40 lat dzlalalnoścl koszalińskiej rozgłośni niepowtarzalne koncerty. 
Tym razem nie na antenie, lecz na iywo, będzie moina posluchać zna- 
nych I lubianych artystów. 
26 czerwca w Kołobrzegu I 27 czerwca w Szczecinku oraz 4 lipca w 
Koszalinie zapraszamy na GALĘ '93. Szczegóły w jutrzejszym wydaniu 
"Głosu Pomorza" 


Po pierwszych targach 


Sukces zwiększa apebl 


- Zaczynaliśmy bez zlotówkl. Nie byliśmy pewni, czy uda się zachęcić do 
udzlalu odpowiednią liczbę firm. Tymczasem wszystkłe stoiska były zajęte. At 
80 proc. wystawców reprezentowalo nasz region - powledzłai Eugeniusz 
Krawsz, dyrektor I Regionalnych Targów Budownictwa, Handlu I Wytwórczoś- 
ci odbywających się w Koszalinie na początku czerwca. 


Cztery i pół tysiąca osób wykupiło bile- 
ty wstępu na tę imprezę. Łącznie z ucznia- 
mi koszalińskich szkół, którzy ekspozyc- 
ję oglądali za darmo, zWiedza l 'ących było 
prawie sześć tysięcy. Niewie ki koszt u- 
działu w targach spowodował, że tuż 
przed rozpoczęciem imprezy nie było już 
wolnych miejsc na ekspozycje. 
Impreza przyniosła zysk. Jak wysoki- 
jej organizatorzy nie chcą zdradzić. Wia- 
domo jednak, że pieniądze zostaną prze- 
znaczone na zakup koksu dla "Bałtyku" i 
organizację obozu szkoleniowego dla te- 
go klubu 
Sukces targów zwiększył apetyty ich o- 
rganizatorów- działaczy- Klubu Spor- 
towego Bałtyk, Koszalińskiej Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej i Urzędu Miejskiego. 
Być może w przyszłym roku w Kosza- 
linie zostaną zorganizowane aż cztery 
ekspozycje. Ich kalendarz w trakcie spo- 
tkania z dziennikarzami przedstawił Eu- 
geniusz Krawsz. 
Pod koniec lutego, po-zakończeniu fe- 
rii zimowych, miałyby odbywać się targi 
turystyczne. Do przedstawienia swej ofe- 
rty organizatorzy chcieliby zachęcić śro- 
dkowopomorskie gminy i ośrodki wczaso- 
we. W trakcie "Dni Koszalina" - między 
23 maja a 1 czerwca - odbywałyby się 


Targi Współpracy, okazja do przedsta- 
wienia oferty zaprzyjaźnionych z Koszali- 
nem zagranicznych miast - m.in. Lidy, 
NeubrandenburQa, Neuminster i firm 
działających na Ich terenie. Na trzy pier- 
wsze dni lipca zaplanowano typowo kon- 
sumpcyjne targi regionalne. Tu 
pokazałyby swe wyroby takie firmy jak 
BROK czy Oega. Pod koniec październi- 
ka w Koszalinie planuje się zorganizowa- 
nie II edycji targów regionalnych - tym 
razem przybliżających ofertę wyłącznie 
firm budowlanych. 
W dyskusji wymieniano mankamenty 
odbytej imprezy. Targom - twier- 
dzono- zabrakło odpowiedniego nagło- 
śnienia w środkach masowego przekazu. 
Mało też było imprez towarzyszących. 
Hala "Gwardii" okazała słę ciasna i dusz- 
na. Być może tych błędów uda się unik- 
nąć w przyszłym roku. Nie jest wykluczo- 
ne, że dla organizacji następnych ekspo- 
zycji zostanie powołana specjalna spółka. 


Spotkanie miało też swoją 
niespodziankę. E.Krawsz poinformował 
bowiem, że w najbliższych wyborach pra- 
gnie wystartować jako niezależny kandy- 
dat na senatora. W tym celu zarejestro- 
wał już komitet wyborczy.(jas) 


SłUP$
:, 
ęrwana$esja. 


Po raz drugi na sesji Rady Miejskiej w Słupsku stanąć 
miał projekt uchwa
 o podwytce wynagrodzenia dla pani 
prezydent. I tym razem jednak kilku radnych przekonalo 
cale gremium, tet:rl punkt ten usunąć z programu obrad. 
Radny Janusz Gdański stwierdz
, te przewodniczący Ra. 
dy, ktÓ{y wniósł prpjeJ	
			

/Image0003.djvu

			Czwartek, 24 czerwca 1993 r. 


GŁOS POMORZA 


Str. 3 


,-'?-'» 
. 


.:-
 


PO DWUDZIESTU LATACH 


ZnóW" W" bytoW"skilTI 
" 
"OGOL NI AK U" 


Czarno-białe zdjęcia z początku lat sie- 
demdziesiątych. Szkolna zabawa, jakaś 
akademia, obóz wędrowny, studniówka, 
ostatni dzwonek. I tableau, a na nim pra- 
wie setka młodych twarzy, absolwentów 
bytowskiego "ogólniaka" z roku 1973, 
zwanego Rokiem Kopernikowskim. Mó- 
wiono o nas, że to niezły , zdolny rocznik. 
Jest czerwiec roku 1993. Jakie będzie to 
spotkanie po dwudziestu latach? 
Z nieco ściśniętym sercem podchodzę 
do szkolnej bramy. Jest już parę osób. Z 
taksówki wysiada drobna dziewczyna w 
dżinsowej kurteczce - Grażyna. "Tylko 
nie becz, stara". 
Naraz robi się tłum, są i wychowawcy. 
Witamy się, jeszcze trochę spięci. 
Nad jeziorem już czeka ognisko'; a przy 
nim sławna trójka hultajska: Jurek w szor- 
tach i muszce, TadekzJankiem-brzu- 
chy urosły, czupryny zmarniały, ale w gło- 
wach niezmiennie zielono. 
Pięćdziesiąt osób robi sporo hałasu. 
Tyle mamy sobie do powiedzenia, tyle 
piosenek do wyśpiewania! Rej wodzą 
wciąż ci sami. Słychać Alę, Tadka, Ru- 
dego, pod tym względem czas stanął w 


miejscu. Już ciemno, dobrze nam tak ga- 
dać bez końca. Gdzie jeszcze ludzie tak 
różnią się bez zawiści i kłócą bez gnie- 
wu? Godziny mijają niepostrzeżenie, od 
dawna jest nowy dzień. 
Oficjalne spotkanie w szkole, kwiaty, 
Dyrektor przemawia, krążą malutkie fo- 
tografie z tamtych lat. Dzisiaj też zrobi- 
my zdjęcia, duże i kolorowe, ale miejsce 
to samo, na schodach, jak wtedy, tuż 
przed maturą. 
Rozchodzimy się do klas, profesoro- 
wie z dziennikami, siadamy na swoich 
dawnych miejscach, po kolei opowiada- 
my o sobie. Może pan być dumny z 
czwartej b, panie profesorze, stawili się 
prawie wszyscy. Inżynierowie, nauczy- 
cielki, lekarz, większość skończyła stu- 
dia, pracujemy, mamy sporą gromadkę 
dzieci. I dziękujemy panu za pamięć, do- 
bre rady, przekazaną wiedzę. 
Wieczorem bal w "Kaszubiance", dłu- 
gi stół, świece, szampan, pełna gala. Na 
parkiecie koledzy dwoją się i troją, bo sta- 
tystyka jest nieubłagana - dwie i pół 
dziewczyny na jednego chłopaka. Pano- 
wie podrzucają w górę Jurka, głównego 
organizatora imprezy, panie ustawiają się 


w kolejce do całowania. "Sto lat" i two- 
rzymy wielkie koło. Orkiestra gra walczy- 
ka, a Jurek wiruje z każdą 
b kolei, choć 
po kilka taktów. 
Przychodzi mi na myśl, że jesteśmy 
bardzo ładni. Piękne kobiety, przystojni 
mężczyźni, rzeczywiście udany rocznik. 
"Tu jest moje miejsce" - piosenka dla 
kolegów, którzy. mieszkają za granicą. 
Przyjechali na te dwa dni z Berlina, Ham- 
burga, Braunschweigu. Pierwsi odpowie- 
dzieli na zaproszenie. Widać, ważne dla 
nich jest to właśnie miejsce. 
Co nam zostanie w pamięci? Muzyka, 
światła, nastrój, radość? Taki bal zdarza 
się raz na dwadzieścia lat... 
Już koniec, orkiestra składa instrume- 
nty, wychodzimy na senne ulice Bytowa. 
Ósma -rano, zimno, deszcz zgasił og- 
nisko. Siedzimy pod wiatą, na grillu 
skwierczą kiełbaski. 
Jakoś trudno się rozstać. 
LUCYNA KREFT 
Na zdjęciu: grupka absolwentów 
sprzed dwudziestu lat. 


III 
".'" . 
,', .. - 
.....\1/, 

:..,; 
\.BONtN 


gronotowania 
I
\ 
F

"'ł-:D' """'NO 


r 


, 


Specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego wStrzellnle przygotowali listę 
z następującymł minimalnymi I maksymalnymi cenami na wybrane produkty 
rolne I środki produkcji w województwie słupskim. 


MLEKO: przy 3,5 proc. tłuszczu w I 
klasie za 1 litr - dla udzialowców od 2135 
zł w Miastku do 2900 zł w Mlekpolu 00- 
bieszewo, dla pozostałych dostawców od 
1785 zł w Miastku do 2120 zł w Sławnie. 
ŻYWIEC (w tys. zł za 1 kg): wieprzo- 
wy kI. lod 13,0 w GS Czarne i Bytowie 
(p. skupu Z.M. Kościerzyna) do 14,0 w 
Miastku (p. Wilkowski), Bytowie (IN- 
MARK), Rokitkach (Bojanowski); młode 
bydło opasowe kI. A - od 12,0 w GS 
Człuchów i ZM Słupsk do 14,0 w Słups- 
ku (Perensztajn) i Ruszczach (Wcześ- 
niak). 
PASZE (w tys. zł za 100 kg): Mieszan- 
ka l od 345,0 w Jamnie (Piankowski) 


do 450,0 w GS Kołczygłowy; mieszanka 
PW od 350,0 w Kębłowie (mieszalnia 
pasz) do 470,0 w GS Ustka; mieszanka 
OK od 380,0 w Jamnie (Piankowski) do 
528,0 w GS Kępice; mieszanka T-2 od 
310,0 w Kębłowie (mieszalnia pasz) do 
420,0 w GS Ustka; provit lP od 490,0 w 
Jamnie do 650,0 w GS Sławno; polfami- 
xy (w tys. zł za 1 kg): P od 30,0 w SPZR 
Parchowo do 45,0 w GS Sławno; Z od 
22,0 w SPZR Parchowo do 26,8 w Czar- 
nej Dąbrówce (Agro-Serwis): otręby 
pszenne (w tys. zł za 100 kg): od 236,0 
w Unirolu Bytów do 260,0 w GS Damni- 
ca. Ponadto POlKOOP lębork oferuje 
woża paszowe - (cena w tys. zł za 100 


kg): jęczmień - 235,0; żyto - 220,0; 
pszenica - 285,0. 
NAWOZY (w tys. zl za 100 kg): salet- 
ra amonowa - od 185,0 w Przechlewie 
\' 


SZCZECINECKI 
RYNEK RTV 


Nie widać końca kryzysu 


Liczni przedstawiciele rządu głoszą, że nastąpił już początek końca kryzysu gospodar- 
czego, koniunktura się poprawia, bezrobocie spada. Zapytaliśmy czworo koszalińskich 
biznesmenów, czy obserwują to samo co rządowi politycy. 


JERZY NEUBERG - współwłaści- 
ciel "Sigmy": 
- Nie wiem do jakiego źródła infor- 
macji dociera rząd, bo według tego co 
ja widzę wokół siebie, to cały czas pa- 
nuje stagnacja i marazm. Co więcej nic 
nie wskazuje, by miało być lepiej. Wła- 
dze nie podjęly żadnej decyzji politycz- 
nej lub gospodarczej, która dawałaby 
nadzieję, że recesja szybko się skoń- 
czy. 
Środowisko ludzi prowadzących swo- 
je firmy liczy, że wreszcie zostaną wpro- 
wadzone ulgi podatkowe, przynajmniej 
dla ludzi inwestujących w regionach 
wielkiego bezrobocia. Byłby to motor 
przy rozkręcaniu nowych przedsięwzięć 
gospodarczych. Obawiam się jednak, 
że rządowe zapowiedzi ulg inwestycyj- 
nych są, jak zwykle, manewrem propa- 
gandowym, tym razem związanym z 
wyborami. Obawiam się, że gdy przyj- 
dzie do wydawania konkretnych decy- 
zji, zostanie to zminimalizowane i nie 
będzie wystarczającą zachętą, by ścią- 
gnąć inwestorów z innych regionów kra- 
ju, a i miejscowych biznesmenów skło- 
nić do inwestowania w rozwój swoich 
firm. 


BARBARA KORDAS - właściciel- 
ka "Selfy": 
- Rzeczywiście oficjalne statystyki 
mówią o zahamowaniu recesji, nato- 
miast my tu, w Koszalinie, tego nie ob- 
serwujemy. Bezrobocie jest nadal og- 
romne i skutki recesyjne, szczególnie 
w handlu są nadal widoczne. Teraz, 
przed wyborami znów wielu polityków 
próbuje flirtować z biznesem. Przed po- 
przednimi było identycznie i nic dobre- 
go dla nas z tego nie wynikło. Polityka 
władz nie promuje przedsiębiorczości i 
nie zachęca do inwestowania. 
LESZEK DOllŃSKI - "Dolmart": 
- Moi poprzednicy mają rację, ale 
być może dlatego. że Koszalińskie jest 
specyficznym regionem. Było tu kilka 
większych zakładów przemysłowych, z 
których tysiące ludzi musiało odejść. Je- 
żeli więc nawet kilkadziesiąt nowych 
prywatnych firm zatrudni po kilka, lub 
kilkanaście osób, to na pewno się nie 
wyrówna tamtych zwolnień. Mam kole- 
gów, którzy prowadzą firmy handlowe 
w innych miastach i tam rzeczywiście 
zaczyna się coś niecoś ruszać. W Ko- 
szalinie nadal trwa zastój. Widać to cho- 
ćby po ilości firm, które znikają z rynku. 
Plajtują, bo ludzie nie mają pieniędzy, 


by u nich kupować, a nie mają pienię- 
dzy, bo nie ma pracy. 
PAWEŁ FLENS - dyrektor "Tep- 
ro": 


- Moim zdaniem nie tylko nie zaczę- 
liśmy wychodzić z kryzysu, ale jeszcze 
nie osiągnęliśmy dołka. W gospodarce 
polskiej coś rzeczywiście się ri:lsza. Głó- 
wnie jednak w miejsce upadłych dużych 
zakładów powstaje sporo małych firm. 
Dysponują one niewielkimi pieniędzmi, 
więc kupują małe i proste urządzenia. 
Dla tych więc, którzy - jak my - pro- 
dukują złożone i nowoczesne urządze- 
nia, na krajowym rynku nie ma jeszcze 
za wiele miejsca. Pozostaje zagranica, 
ale tam chcieliby kupować za darmo. 
Nasi rozmówcy reprezentują zarów- 
no sektor prywatny jak i państwowy. 
Zajmują się: handlem, produkcją i bu- 
downictwem. Sprzedają telewizory, ale 
też artykuły spożywcze, produkują sko- 
mplikowane urządzenia próżniowe, szy- 
ją koszule, pieką bułki, budują do- 
my...lch opinie oddają więc stan więk- 
szości koszalińskiej gospodarki. 
Rozmawialiśmy przed tygodniem, w 
przerwie walnego zgromadzenia Ko- 
szalińskiej Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej. (tor) 


,'-;;'\ 


& 


,
 


<
 '- 


" . 


JERZY NEUBERG 


.i;
;

 . 


::-.0('>...- 
."'f.> 
.:"t 


(
 .=> 


l
 - 
i 


. ."
.' -...... 
';-¥ 
'1

'\ /" 

- 


¥ 


'<,
  


<".. «

:$ 


BARBARA KORDAS 


LESZEK DOL/ŃSKI 


PA WEt FLENS 


sów odnieśli uczniowie z koszalińskiego, 
kołobrzeskiego i szczecineckiego regio- 
nu. 
Ukształtował się swoisty ranking 
szkół podstawowych w województwie 
koszalińskim. Oto pierwsza dziesiąt- 
ka szkół podstawowych według licz- 
by laureatów: 


1.Szkola Podstawowa nr 4 
w Kołobrzegu - 10 
2.Szkoła Podstawowa nr 16 
w Koszalinie - g 
3.Szkoła Podstawowa nr 1 
w Złocleńcu --8 
4.Szkoła Podstawowa nr 1 
w Szczecinku - 7 
5. Szkoła Podstawowan nr 17 
w Koszalinie - 7 
6.Szkoła Podstawowa nr 18 
w Koszalinie - 6 
7.Szkoła Podstawowa nr 5 
w Koszalinie - 5 
8.Szkoła Podstawowa nr 11 
w Koszalinie - 5 


Z "JUAN" 


ANDRZEJ JUNIEWICZ, były szczecinecki lekkoatleta, przed laty 
doskonały sprinter i finalista mistrzostw Polski w biegach przez pło- 
tki, który swojemu miastu przyniósł sportową chwałę, póżniej tre- 
ner krajowej kadry lZS i szkółki lekkoatletycznej, jest dzisiaj zna- 
nym handlowcem w Szczecinku. 


Do nowego zawodu trafił prosto z 
bieżni, wciągajac do niego także swo- 
ją żonę Dorotę, również doskonałą bie- 
gaczkę, wicemistrzynię Polski i krajo- 
wą rekordzistkę w sprintach. 
Andrzej Juniewicz, podobnie jak wie- 
lu młodych Polaków, wyjechał pod ko- 
I --ł .. _. ''ł'" 
MI! ,Jj 'Ot. 


Najlepsze szkoły, najlepsi uczniowie 


Wraz z końcem roku szkolnego do 
szkół wkracza statystyka. Dokonuje 
się ocen, podlicza wyniki nauczania I 
obecności uczniów. Wiadomo równie! 
Jak szkoła wypadła na tle Innych w rót- 
nego rodzaju konkursach, eliminac- 
Jach, czy turniejach. Nie od dziś wia- 
domo, te opinię o poziomie szkoły 
kształtuje coroczna liczba olimpijczy- 
ków. 
Koszaliński kurator Stanislaw Polań- 
czyk nie zawiesił konkursów przedmio- 
towych z dziesięciu przedmiotów w szko- 
łach podstawowych. Ich organizację za- 
wdzięczamy szkołom i kuratorium. W tym 
roku szkolnym w województwie koszaliń- 
skim wzięło w nich udział 7140 uczniów. 
Do eliminacji rejonowych doszlo 378 u- 
czniów. Największym powodzeniem cie- 
szyły się konkursy z matematyki, języka 
polskiego, biologii i historii. W eliminac- 
jach 'rejonowych przeciętnie każdą szko- 
łę podstawową reprezentowały dwie, trzy 
osoby, Spośród 378 uczestników wyło- 
niono 137 laureatów. Najwięcej sukce- 


niec lat osiemdziesiątych na Zachód, po 
przygodę i konkretne pieniądze. ,Z gotó- 
wką w kieszeni wrócił w 1990 roku do 
domu. Zgodnie z modnym wówczas ha- 
słem, wziął sprawy w swoje ręce i wygrał 
przetarg na sklep w centrum Szczecinka. 
Zaczął handlować w nim wszystkim, co 


t '#/,<'-1 
;..
. 


'I 


r i"ł) 
?;::-:;::::::

;-'"';" ... 


, -- 


9.Szkoła Podstawowa nr 4 
w Świdwlnie - 5 
10.Szkoła Podstawowa nr 7 
w Kołobrzegu - 4 


PS. Pisząc o olimpijczykach w majo- 
wym magazynie sobotnio-niedzielnym, 
przytoczyłam dane ubiegłoroczn""'a pod- 
stawie informatora z kuratorium. Wkradł 
się tam błąd, który obecnie prostuję. 
Wśród najlepszych szkół w województ- 
wie koszalińskim, biorąc za kryterium li- 
czbę laureatów konkursów przedmioto- 
wych z ubiegłego roku, znalazła się Szko- 
ła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu, a nie 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu. 
Spowodowało to liczne reakcje rodziców 
mających dzieci w "czwórce". Wniosek 
jest jednoznaczny. Rodzicom bardzo za- 
leży na dobrych szkołach oraz na opinii 
szkoły, do której uczęszcza dziecko. O- 
bowiązuje maksyma: Bądźmy najlepsi i 
nie ukrywajamy tego, że jesteśmy najle- 
psi! 


EWA SONG 


. , , 
BLłZEJ SW I ATA 


można było wtedy bez problemów sprze- 
dać: od kosmetyków i odzieży, do nowo- 
czesnych telewizorów. 
Rok póżniej, w pomieszczeniach po a- 
ptece, przeprowadził remont i otworzył 
wraz z żoną bar-bistro, o wyjaśniającej 
wszystko nazwie "Do rana", w którym 
można zjeść także doskonałe potrawy. 
Andrzej Juniewicz, któremu hart i od- 
porność, nabyte w sportowej walce, po- 
magają w codziennej pracy, radzi sobie 
bez większych przeszkód z handlowym 
rynkiem, pełnym niespodzianek i ryzyko- 


",",-, f 


.
 
'.
 


... 
'''i 


wnych posunięć. Wyżywa się teraz w 
swoim najnowszym sklepie ,,Juan", któ- 
ry mieści się w Szczecinku, przy ulicy 
Wyszyńskiego 34 ( na piętrze), gdzie 
obok komputerów najnowszej genera- 
cji oraz sprzętu elektrycznego AGO, 
prowadzi sprzedaż doskonałych tele- 
wizorów, najlepszch światowych firm. 
Zapewnia przy tym szybki i niezawod- 
ny serwis gwarancyjny i pogwarancyj- 
ny. 
Jest wyłącznym dystrybutorem ja- 
pońskiej firm "Orion". Prawdziwą re- 
welacją okazały się sprzedawane w 
,,Juan" anteny satelitarne, które cieszą 
się teraz, kiedy nadawany jest polski 
program sal, wielkim powodzeniem. 
Sklep dysponuje także obrotnicami z 
pozycjonerem, które umożliwiają od- 
biór wszystkich programów telewizji 
satelitarnej. Można tam także zakupić 
magnetowidy, kamery wideo, radia i 
inr,y sprzęt audiowizualny. 
Wszystko w cenach konkurencyj- 
nych. 
Zakupiony sprzęt sklep dostarcza 
kupującemu własnym środkiem trans- 
portu. Przy zakupie większej ilości to- 
waru istnieje także możliwość negoc- 
jacji cenowej, co jest często wykorzy- 
stywane przez stałych klientów. 
Sklep ,,Juan" jest więc gwarancją do- 
brego zakupu. (pat) 
Na zdJęciu: Andrzej Juniewicz w 
swoim sklepie. 
Zdjęcia: Jerzy Patan 
G-3017
		

/Image0004.djvu

			Str. 4 


GLOS POMORZA 


Czwartek, 24 czerwca 1993 r. 


, 
OD 1 CZERWCA 
Emeryt może 
dorobić więcej 


Jak nas poinformowała p. Alicja 
Kończyk, zastępca dyrektora słup- 
skiego oddziału ZUS, od 1 czerwca 
tego roku emeryci i renciści mogą 
dorobić więcej, bez konsekwencji 
zmniejszenia lub utraty świadczenia. 
Zwiększone limity wynikają ze wzro- 
stu przeciętnego wynagrodzenia. 
Obecnie emeryt I rencista mo- 
że - zachowując całe świadcze- 
nie - dorobić 60 proc. przecięt- 
nego wynagrodzenia, czyli 2.192 
tys. zl (brutto). Gdy ktoś zarobi 
ponad 2.192 tys. zl, ale nie prze- 
kroczy kwoty 4.384 tys. zł, jego świa- 
dczenie zostanie zmniejszone: dla 
emeryta I rencisty 1111 grupy 0768 
tys. 336 zł, rencisty III grupy - o 
576 tys. 252 zł, osoby otrzymują- 
cej rentę rodzinną - o 653 tys. 
\... 


86 zł. Kwoty pomniejszające są ta- 
kie same dla wszystkich, bez wzglę- 
du na wysokość otrzymywanego 
świadczenia. 
Jeśli zaś emeryt zarobi powyżej 
120 proc. przeciętnego wynagro- 
dzenia, to jest 4 mln 384 tys. zł, e- 
merytura lub renta będzie zawieszo- 
na. Emeryci (renciści) dorabiający, 
powinni złożyć do właściwego od- 
działu ZUS oświadczenie, czy prze- 
widują dodatkowe dochody, które 
spowodują zmniejszenie lub zawie- 
szenie świadczenia. Gdy okaże się, 
iż emeryt (rencista) nie uzyskał 
przewidywanych wcześniej dodat- 
kowych dochodów, to ZUS wypłaci 
mu kwotę, o którą zmniejszone zo- 
stało (zawieszone) świadczenie za 
trzy miesiące. (stemi) 


Oboje z mężem mamy po 60 lat. 
Jesteśmy starzy i schorowani. Wycho- 
waliśmy córkę na zdrową i pracowitą 
kobietę. Teraz zamiast cieszyć się wnu- 
czką i szczęściem córki, bardzo cierpi- 
my. Tak fle w życiu wybrała i teraz nie 
może się od tego uwolnić. Wy.szła za 
mąż za mężczyznę, który okazał się a- 
wanturnikiem i pijakiem. Jej życie to cią- 
gły strach i niepokój nie tylko o siebie, 
ale też o swoją ośmioletnią córeczkę. 
W tym domu nie słychać dobrego .sło- 
wa, ciągle tylko wyzwiska i przekleńst- 
wa. Ile razy c6rka przyjedzie do nas, 
zawsze jest pobita. Bite też jest dziec- 
ko chodzące do szkoły. Dziwię się, że 
nauczyciele w szkole nigdy nie za
nte- 
resowali się, dlaczego to dziecko jest 
posiniaczone i zastraszone. 
p,o kilku pobiciach córka robiła .otr ' 
dukcję ale nigdy nie zrobiła z tego uży- 
tku, bo ma dobre serce i wybaczała. 
Chociaż ta rodzina nie mieszka na pu- 
stkowiu, lecz w bloku, są sąsiedzi, któ- 
rzy słyszą straszne awantury ale nigdy 
nie interweniują. Jak mi powiedziała je- 
dna sąsiadka, oni boją się tego waria- 
ta. 
18 czerwca bieżącego roku doszło 
do tragedii. Zięć rano wrócił pijany do 
domu. Jak zwykle w takiej sytuacji 
wszczął awanturę. Bezlitośnie bił swo- 
ją żonę. Chociaż głośno wołała o po- 
moc, nikt tego nie usłyszał. Udało się 
jej z dzieckiem wydostać na ulicę. Je- 
den z przechodniów zatelefonował po 
pogotowie. Zabrano ją do szpitala przy 
ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku. le- 


On nie ma 
prawa bić 


ży pod kroplówką, ma pękniętą nerkę, 
jest posiniaczona. Jej mąż nie wie, 
gdzie ona jest, nie wie, że ja zabrałam 
dziecko - jego to nie interesuje. 
Chyba jest jakaś ochrona nad rodzi- 
ną, jest prawo, które powinno ścigać i 
karać przestępców. Nie wiem, co mam 
zrobić, by ulżyć życiu własnej córki. Co 
mam zrobić, by moja wnuczka mogła 
się spokojnie uczyć i prawidłowo roz- 
wijać? Jak dotychczas tym awanturni- 
kiem nikt się nie interesował. Nawet 
policja nie interweniowała. Myślę, że te- 
raz szpital powinien przesłać swoją dia- 
gnozę do prokuratora. Czas najwyższy 
ukarać takiego łotra za znęcanie się nad 
najbliższą rodziną. Mam nadzieję, że 
teraz ktoś nam pomoże. 
Zatroskana matka 
Od redakcji: Co jakiś czas otrzymu- 
jemy listy, sygnalizujące tragedie ro- 
dzinne, spowodowane nadużywaniem 
alkoholu. Najczęsciej w takiej 
ytuacji 
cierpi dziecko, bo matka nie może go 
ochronić. Kobieta maltretowana jest tak 
zastraszona, że boi się podjąć jakieko- 
lwiek kroki, by ukrócić bezmyślne dzia- 
łania pijaka awanturnika. Sąsiedzi mó- 
wią, to nie nasza sprawa. I tak koszmar 
rodzinny trwa, aż dojdzie do tragedii. 
Wtedy wszyscy współczują, wtedy zna- 
jdzie się dzielnicowy policjant, który 
wcześniej powinien znać taką rodzinę i 
otoczyć ją nadzorem, lub sprawę skie- 
rować do prokuratora. 
My ze swej strony nazwisko i adres 
maltretowanej kobiety prześlemy do 
Prokuratury Rejonowej w Słupsku. (tg) 


I LISTY. LISTY I 


W terminie od 25 maja do 8 czerwca 
grupa dzieci szczególnej troski ze Sko- 
czowa, woj, bielskie, przebywała na ko- 
lonii rehabilitacyjnej w Dźwirzynie. 
W imieniu swoim i naszych podopie- 
cznych pragniemy serdecznie podzięko- 
wać panu Jarosławowi Buraczkowi - dy- 
rektorowi firmy "JAR-POL" w Kołobrze- 
gu - za przekazanie nam trzech milio- 
nów złotych z okazji Dnia Dziecka. Kwo- 
ta ta, pozwoliła nam kupić słodycze i 
sprawić wiele innych przyjemności na- 
szym dzieciom. Ponadto firma wynajęła 
nam autokar, który przewiózł dziecI do 
Kołobrzegu. Tam nasi podopieczni zwie- 
dzili miejsca uświęcone krwią żołnierzy 


"JAR-POL" 
pomógł dzieciom 


polskich w walkach o zdobycie Kołobrze- 
gu, a także podziwiali zabytki miasta. 
Tak humanitarna postawa dyrekcji fir- 
mu "JAR-POL" pozwala nam ufać, że mi- 
mo powszechnej znieczulicy istniejąjed- 
nak ludzie, którym los dziecI niepełnosp- 
rawnych nie jest obcy. 
Wszystkim życzliwym, a szczególnie 
sponsorującej nas firmie, za pośrednict- 
wem "Głosu Pomorza" pragniemy serde- 
cznie podziękować po staropolsku ,,8óg 
zapłać" . 
Dvrekc / a Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzlec NIepełnosprawnych w Sko- 
czowle oraz Zgromadzenie Sióstr Słu- 
iebnlczek Dębnlckłch 


"" 


ŚLADEM PUBLIKACJI  


W "Głosie Pomorza", z 8 czerwca, pan 
Marcin 8arnowski przedstawił Czytelni- 
kom sposób zaopatrywania się chorych 
w leki cytostatyczne w Słupsku i związa- 
ne z tym problemy finansowe. Nie przed- 
stawiono jednak całej prawdy i z tego po- 
wodu treść artykułu może być źle odeb- 
rana przez społeczeństwo. 
Okręgowa Izba Aptekarska woje- 
wództw koszalińskiego i słupskiego, ko- 
rzystając z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 19 
kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich 
(Dz. U. nr 41 , poz. 179), pragnie zabrać 
głos w niektórych poruszonych spra- 
wach. 
Już na samym wstępie Czytelnik zos- 
taje wprowadzony w błąd i ustawiony ne- 
gatywnie do aptek prywatnych. Z treści 
artykułu wynika, że prywatni właściciele 
aptek pozbawieni są podstawowych za- 
sad etycznych. Napisano: nJedno opa- 
kowanie cytostatyków, leków antyrako- 
wych, kosztuje przeciętnie około dwóch 
- trzech milionów zlotych. Gdy są sprze- 
dawane w aptekach prywatnych, sprze- 
dający dolicza sobe marżę w wysoko
ci 
20 procent ceny leku. Łatwo obiiczyć, iż 
najednym opakowaniu można zarobić kil- 
kaset tysięcy zlotych
 Dla jasności spra- 
wy podajemy, że leki onkologiczne cho- 
ry otrzymuje z apteki bezpłatnie. 


CZYTELN I KOW , 
K09ZALI N 250-05 224-85' .fi' \1Ii. 
sa:. U PS K 224-58 238-12 /.. ( ,,'..... -..: . 
.. 

7). 


LISTY-OPINIE-PORADY 


Ministerstwo "nie zezwala" 
I ności 


na OSZC 


Inspektor do spraw nadzoru farmaceu- 
tycznego w Słupsku, pismem z 13 maja 
1992 roku, powiadomiła apteki, że leki 
przeciwnowotworowe w województwie 
słupskim będą mogły prowadzić jedynie 
dwie apteki: Apteka nr 77001 przy ul. No- 
wobramskiej, której właścicielem jest Ce- 
farm Oddział w Gdańsku oraz apteka pry- 
watna "Nad Słupią", przy ul. Kilińskiego. 
Obie apteki znajdują się w Słupsku. leki 
przeciwnowotworowe wydaje się więc w 
jednej aptece państwowej i jednej pry- 
watnej, a nie jedynie w wielu aptekach 
prywatnych - jak sugeruje artykuł. Z te- 
go wynika, że pieniądze nie tylko "nie mu- 
szą trafiać" ale i nie trafiają wyłącznie do 
właściciela prywatnej apteki. 
Ministerstwo Finansów decyzją nr GN- 
Z-12/91 ustaliło urzędowe marże hand- 
lowe w obrocie importowanymi lekami go- 
towymi, surowicami i szczepionkami ob- 
jętymi wykazami Ministerstwa Zdrowia I 
Opieki Społecznej w następujących wy- 
sokościach: marża detaliczna 20 procent 
ceny detalicznej oraz marża hurtowa 10 
procent ceny detalicznej. Wymienione 


. 


marże przysługują nie tylko jednostkom 
prywatnym, lecz również jednostkom pa- 
ństwowym, 20 procent marży wcale nie 
oznacza tyleż samo zysku. Mieszczą się 
w tym wszelkie koszty uboczne związa- 
ne z zakupem, a także część kwoty zwią- 
zanajest z opłatą dzierżawy lokalu, ene- 
rgią, ogrzewaniem pomieszczeń aptecz- 
nych, płace praCQwników i inne. 
Apteka szpitalna nie pobiera marży, 
gdyż jest apteką zamkniętą, przeznaczo- 
ną do obsługi chorych hospitalizowanych 
i jej działalność sponsorowana jest w ca- 
łości przez budżet służby zdrowia. Zaró- 
wno płace, jak i wszelkie opłaty za lokal, 
a także zakup leków apteka ma jak gdy- 
by "za darmo". Z tego powodu łatwo jest 
zrezygnować z marży, która się nie na- 
leży. 
Jeżeli wpływy ze sprzedaży cytostaty- 
ków wynoszą 60 milionów złotych, to śre- 
dnio do jednej apteki, wybranej przez Wo- 
jew6dzki Wydział Zdrowia, wpływa 30 mi- 
lionów złotych, z czego owe 20 procent 
marży stanowi około 6 milionów złotych 
miesięcznie. Właściciel apteki - zarów- 


no prywatnej jak i państwowej - musiał 
najpierw wydać 24 miliony złotych na za- 
kup leków, następnie odczekać parę ty- 
godni na zrefundowanie należności. 
W końcowej części artykułu autor wy- 
raził opinię słupskich lekarzy: "Handel le- 
kami dla chorych na raka budzi w środo- 
wisku slupskich lekarzy w/ele kontrower- 
sji. Niektórzy mówią, że to skandal, iż pry- 
watni aptekarze i hurtownicy zarabiają na 
chorych na raka i "drenują" i tak bardzo 
skąpy budżet służby zdrowia, a szpital- 
na apteka nie ma możliwości, by wyda- 
wać te leki po obniżonych kosztach". 
Autor artykułu zapomniał jeszcze do- 
pisać, ilu lekarzy ,oddziałów leczących 
chorych na raka zrezygnowało z tego po- 
wodu ze swoich poborów i ilu onkologów 
przyjmuje pacjentów w prywatnych gabi- 
netach bezpłatnie. 
mgr MIECZYSŁAW MARZEC 
wiceprezes Okręgowej Izby 
Aptekarskiej 
woj. koszalińskiego I słupskiego 
w Koszalinie 


miast ogólna liczba bezrobotnych z tym 
wykształceniem wynosi 2041 osób. Z ty- 
tułu odmowy przyjęcia przez bezrobot- 
nego propozycji przyuczenia do zawodu 
lub przekwalifikowania pozbawiono pra- 
wa do zasiłku 3 osoby. W wyniku złożo- 
nych odwołań od powyższych decyzji, po 
ponownym przeanalizowaniu przyczyn, 
przywrócono wszystkim prawo do zasił- 
ku. 
Obowiązujące przepisy ustawy o za- 
trudnieniu i bezrobociu jednoznacznie o- 
kreślają, że: "bezrobotnym jest osoba 
zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia 
w ramach stosunku pracy". Natomiast od- 
mowa bezrobotnego bez uzasadnionej 
przyczyny propozycji odpowiedniej pra- 
cy bądi przyuczenia do zawodu jest o- 
kolicznością pozbawiającą prawa do za- 
silk,u (art. 22 ustawy z 16.10.1991 r.). 
Organizowane przez nas Urząd kursy 
odbywały się w różnych godzinach pra- 
cy, tak przedpołudniowych jak i popołud- 
niowych, w zależności od możliwości lo- 
kalowych i dydaktycznych firm szkolą- 
cych. Osoba skierowana na kurs decy- 


:;;:= 

t. .:....
 
-.
;.:.. ".":=:-: 
-.:: 

';""ł:: 


."r".. 
 ,, 
 
..,:

 
 w, :';::'
*::::::::' -.;.: 

: 


Dzieci 
przeszkodą 


Na początku roku Biuro Pracy w lę- 
borku zaproponowało mi udział w kursie, 
w celu przekwalifikowania. Zapytałam w 
jakich godzinach będzie szkolenie, bo 
mam troje dzieci. Wtedy okazało się, że 
nie nadaję się do szkolenia i wręczono 
mi decyzję o utracie zasiłku dla bezrobo- 
tnych - skarżyła się Czytelniczka z lę- 
borka. Pisaliśmy o tym 2 czerwca bieżą- 
cego roku. 
Rejonowy Urząd Pracy w lęborku wy- 
jaśnia: 
"Wobec trudnej sytuacji na lęborskim 
rynku pracy, w tym również wśród osób 
posiadających średnie wykształcenie, tu- 
tejszy Urząd organizował szereg kursów 
w celu przekwalifikowania, bądź przyu- 
czenia do zawodu. 
W minionym półroczu na 19 kursach 
dla bezrobotnych ze średnim wykształ- 
ceniem uczestniczyło 466 osób, nato- 


dowała dowolnie o godzinach szkolenia 
jej odpowiadających. 
Prosimy aby bezrobotna Czytelniczka 
z lęborka była uprzejma zgłosić się do 


naszego Urzędu celem szczegółowego 
wyjaśnienia sprawy". 
mgr Krystyna Mazur 
kłerownlk Rejonowego Urzędu Pracy 


Cierpliwość się skończyła 


16 czerwca, w rubryce "Słucham, tu 
redakcja" wydrukowaliśmy krytyczną o- 
pinię Czytelnika z Koszalina na temat 
działania telefonów. Czytelnik skarżył się 
na trudności połączenia z wybranym 
przez niego abonentem tak w mieście, 
jak i za granicą. 
Telekomunikacja Polska SA Rejon 
Telekomunikacji w Koszalinie wyjaś- 
nia: . . 
"Wszystkie iiieprawidłowo
ci związa- 
ne z dzialal'Jiem stacji telefonicznych pro- 
simy zglaszaćiJó terenowo wla
Ciwegó 
biura napraw. Telefon jest urządzeniem, 
które niestety tak jak i inne urządzenia 
bywa zawodne, często nie z naszej wi- 


ny. Dlatego w celu szybkiego wyelimino- 
wania występujących nieprawidlowo
ci, 
wszystkich abonentów prosimy o bezpo- 

redni kontakt z biurem napraw, które 
czynne jest calą do
 we wszystkie dni 
tygodnia, a także 
więta i dni wolne od 
pracy. 
Kierowanie zgloszeń do wla
ciwych 
służb technicznych w znacznym stopniu 
przyspieszy wyeliminowanie występują- 
cych niedociągnięć na czym nam bardzq 
, zależy
 . I 
Dziękujemy za wyjaśnienie, chociaż 
nie jesteśmy przekonani czy zadowoli o- 
no naszego Czytelnika. (tg) 


\ 


'J ; . ' . 
 , ' 
dt Y 1."" :
. 
o 


..:..i
f 
...."»-?;..


:.... 
. "')'i;<,:
:,

..>,
,
,",:,,;<; .. A. ' ... 
::;:,'-"Jf" ........ '-:.. -.;.«.:'tł...... 
 
 '
''''";1;:
:..
 


 
- 

 
 fu 

i.
 <_,

_,.,
..ć,J 


sargasy? Odpowiedź: sargas to algi i bru- 
natnice, typowe dla mórz tropikalnych i 
umiarkowanych. 2. Przez którego z wie- 
lkich kompozytorów niemieckich XIX wie- 
ku został wprowadzony lejtmotiw, czyli 
motyw przewodni, który symbolizuje ideę 
lub osobę? Odpowiedź: Przez Ryszarda 
Wagnera. 3. W którym roku Holender L. 
Ham dokonał odkrycia plemników? Od- 
powiedź: w 1677 r. 4. Co oznacza termin 
"wiatr słoneczny"? Odpowiedi: jest to 
strumień naładowanych cząstek (proto- 
nów i elektronów) odrywających się od 
korony słonecznej. 5. Jak brzmi nazwa 
waluty obowiązującej w Mongolii? Odpo- 
wiedi: tugrik. 
Zestaw 24 (29-30 maja): 1. Który z 
czołoWYGh przedstawicieli Młodej Polski 
nosił pseudonim "Miriam"? Odpowiedź: 
Zenon Przesmycki. 2. Kto jest autorem 
obrazu pt. "Portret Anny de Cleves" i w 
jakim muzeum znajduje się obecnie? Od- 
powiedź: H. Holbein (młodszy); obraz 
znajduje się w paryskim luwrze. 3. Jakie 
najwyższe temperatury wody występują 


Efektowne salto 


W czasie niedawnego turnieju miast Czluchów - Chojnice, chojniczan/e dali po- 
kaz jazdy na nartach wodnych. Gwoidziem programu było salto w tył, z motorówki 
pędzącej z prędko
cią siedemdziesięciu kilometrów na godzinę. Moment ten zostal 
uwieczniony przez naszego fotoreportera. Salto bylo udane, za co nagrodzono sko- 
czka gromkimI brawami. (kor) 


Fot. Jan Maziejuk 


- "" "o," 


.' 
,,
.:..,.:;.. 

l1
! 


H1 


KONKURS . WIEM WSZYSTKO'" 
..' '. ...".. .... ., ..,. n. . 


Eliminacje póHinałowe Międzynarodo- 
wego Konkursu "Wiem wszystko" dobie- 
gły końca. Dzisiaj podajemy odpowiedzi 
na ostatnie pytania konkursowe, zamie- 
szczane w maju tego roku. 
Zestaw 21 (8-Q maja): 1. Jak brzmi 
panieńskie nazwisko żony prezydenta 
Stanów Zjednoczonych? Odpowiedź: Hil- 
lary Rodham. 2. Jaką nazwę nosi czyn- 
noŚĆ polegająca na łamaniu i zginaniu 
wysuszonej słomy lnianej lub konopnej 
w celu oddzieleniił włókien łykowatych od 
części zdrewniałych? Odpowiedi: międ- 
lenie. 3. Podaj nazwisko pioniera polskie
 
go filmu popularnonaukowego, autora fi- 
lmów: "Ptasia wyspa", "Flora Tatr"? Od-  \OWE OC 
k(l 
CC9 ):::> 


powiedź: Włodzimierz PuchaiskI. 4. Ile 
szczyt6w o wysokości powyżej 8000 me- 
trów nad poziomem morza znajduje się 
w Himalajach? Odpowiedź: 15 szczytów. 
5. Kto jest reżyserem jednego z najzna- 
komitszych westernów pl. "Dyliżans"? 
Odpowiedi: Amerykanin John Ford. 
Zestaw 22 (15-16 maja): 1. Jaką na- 
zwę noszą znaki służące do zapisu śpie- 
wów liturgicznych w cerkwi prawosław- 
nej? Odpowiedź: kriuki. 2. Które państwo 
jest największym światowym producen- 
tem kobaltu i zaspokaja prawie połowę 
światowego zapotrzebowania na ten su- 
rowiec? Odpowiedź: Zair. 3. Kto jest auto- 
rem książki, której polski tytuł brzmi "Dia- 
na: jej prawdziwa historia"? Odpowiedi: 
Andrew Morton. 4. Jaka ilość zawodni- 
ków każdej z dwu drużyn uczestniczy w 
grze zwanej waterpolo? Odpowiedź: Po 
siedmiu zawodników. 5. Jak brzmi na- 
zwisko pierwszej w polskiej marynarce 
kobiety - kapitana żeglugi wielkiej? Od- 
powiedź: Danuta Walas-Kobylińska. 
Zestaw 23 (22-23 maja): 1. Co to są 


. 
";"':-"; " 


:,
:
ł:
,,>'A:;:;i<
 .. 
" , '/' 


na powierzchni oceanu i gdzie? Odpo- 
wiedź: woda w Zatoce Perskiej osiąga 
temperaturę 36,5 stopni Celsjusza. 4. 
Która warstwa atmosfery ma największe 
znaczenie dla życia na ziemi? Odpo- 
wiedź: troposfera. 5. Na jakie 4 grupy 
dzielili się gladiatorzy w starożytnym Rzy- 
mie? Odpowiedi: traci (ich bronią był za- 
krzywiony sztylet i okrągła tarcza), retiarl 
(posiadali sieć i trójząb), secutora (wy- 
posażeni w wielką tarczę i miecz) oraz 
mirmillo (z małą tarczą, długim mieczem 
i ciężkim hełmem). 
Autorem pytań I odpowiedzi jest Re- 
dakcja A-Z NEWS. 
PS. W zestawie nr 16 z 3-4 kwietnia 
popełniłam błąd. Pytanie powinno 
brzmieć: ,,Jak nazywają się trzy minera- 
ły, które znaleziono na Księżycu, a które 
nie występują na Ziemi? W "moim" pyta- 
niu brakło "nie" i to zupełnie zmieniło je- 
go sens. Pragnę uspokoić wszystkich u- 
czestników zabawy: Redakcja A-Z NEWS 
uznaje odpowiedi na pytanie o zmienio- 
nej treści. Za pomyłkę przepraszam. 
Oola) 


M AAT sc 
PRODUCENT ŻALUZJI PIONOWYCH 
POSZUKUJE ODBIORCÓW 


.

 
.

: 


tI zajmujących się kompleksową aranżacją wnętrz, 
tI wykonujących usługi w zakresie montażu żaluzji, 
tI oraz Innych firm zajnteresowanych wzbogaceniem swojej oferty 
towarowej. ul. Rapackiego 3 
71-575 SzczeCin 
K-229/BO tel.lfax (091) 22-03-94  "ELMET" W Koszalinie 
.! (
 .ł. Sklep nr 3 przy ulicy Przemysłowej 6 

.. tel. 43-40-11 wewn. 92 
posiada w sprzedaży tkaninę 
podszewkową czarną 
w cenie' 17.000,- za metr bieżący 
oraz przewody aluminiowe: 
- YADYp 2x2,5 w cenie 150/1 mb 
- YADYp 3x2,5 w cenie 220/1 mb 
- YADY 3x2,5 w cenie 250/1 mb 
- YADY 4x2,5 w cenie 300/ l mb 
ZAPRASZAMYl 


G-2994-0 


SŁUPSK R U I · E L SŁUPSK 
SZYBKO. TANIO. SOLIDNIE 
. OGRODY 
. PLANTY 
. BOISKA 
. SKWERY 
PROJEKTOWANIE ZIELENI 
. PLACE 
. CHODNIKI 
. WJAZDY 
WYKONANIE. DOSTAWA MATERIAŁÓW 
RUTE[ Sp, Z 0,0. O/Słupsk ul. Pomorska 21 tel.lfax 27991 
poniedziałek - piątek 9.00-17.00 G-2896-0
		

/Image0005.djvu

			Czwartek, 24 czerwca 1993 r. 


GlOS POMORZA 


Str. 5 


"::-.:.:..:::g - 


Amator gra z zawodowcami... 
dziennittarstwa 
Drutyna piłkarska, która w tym sezonie ponownie wywalczyła mistrzostwo 
Pomorskiej LIgi Oldboyów, Amator KOłobrzeg nie zawiesiła jeszcze butów na 
kołkach. 
W najblltszą sobotę (26 bm.) kołobrzetanie rozegrają towarzyski mecz z re- 
prezentacją dziennikarzy gazet poznańskich, którzy przyjęli nazwę "Kaczka 
Dziennikarska". Początek tego Interesującego spotkania o godz. 14.30 na sta- 
dionie przy uJ. Śliwińskiego w Kołobrzegu. Organizatorzy zapraszają wszyst- 
kich kibiców piłkarskich I nie tylko, oraz zapowiadają wysoki poziom pojedyn- 
ku. (suw) 


III liga vvielkopolska 


Grają, 7> 
bo muszą 
 


W najbliższą niedzielę (27 bm.) zako- 
ńczą się piłkarskie boje w III lidze wielko- 
polskiej. Losy.awa
su, spadku oraz J?o
 
zostania w tej klasie rozgrywek, są JUz 
rozstrzygnięte. ale spotkania, chociaż o 
przysłowiową ..pietruszkę". muszą być 
rozegrane. Zawodnicy będą grać bez ża- 
dnych obciążeń. Należy więc sądzić, że 
mecze ..na luzie" mogą przynieść sporo 
bramek i - mimo wszystko - być bar- 
dziej widowiskowe. Jak będzie, zobaczy- 
my. 
Koszalińska Gwardia w pojedynku ..na 
szczycie" podejmie Kotwicę ERGE Kór- 
nik, ktora w przedostatniej kolejce zape- 
wniła sobie awans do II ligi. Koszalinia- 
nie będą więc mieli okazję do przeegza- 
minowaniadrugoligowców. Przypomina- 
my, że jesienią w Szczodrzykowie Kot- 
wica ERGE wygrała 3:1. Warto podkreś- 
lić. że była to jedyna porażka gVJardzis- 
tów w rundzie jesiennej. Wiosną było ich 
już znacznie więcej. Mecz odbędzie się 
27 bm. na stadionie przy ul. Fałata 34. 
początek o godz. 15. 
Darłovia zmierzy się tym razem w 
Trzciance z tamtejszym Lubuszaninem. 
Obie drużyny zagrają w przyszłym sezo- 


nie w klasie niższej makroregionałnej i w 
ostatnim trzecioligowym występie będą 
chciały prawdopodobnie zaprezentować 
się z Jak najlepszej strony. liczymy na 
zwycięstwo darłowIan. którzy jesienią u 
siebie pokonali Lubuszanina Trzcianka 
2:0. 
Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą 
w końcowej fazie rozgrywek piłkarze Tu- 
ra-Victorii Sianów. SZKoda, że forma sia- 
nowskich piłkarzy przyszła tak późno, bo- 
wiem już dużo wcześniej wiadomo było. 
ze opuszczą oni In ligę. Jednak gra Tu- 
ra-Victorii w ostatnich kilku pojedynkach 
prorokuje rychły powrót piłkarzy Z Siano- 
wa do grona trzecioligowców. Teraz jed- 
nak trzeba jeszcze rozegrać ostatnie 
spotkanie. Przeciwnikiem sianowian na 
stadionie MGOSi R przy ulicy Strzeleckiej 
11 w niedzielę o godz. 15 będzie Celulo- 
za Kostrzyn. Sianowscy piłkarze mają 
dużą szansę na wywalczenie kompletu 
punktów. 
Przypominamy, że oprócz wyżej wy- 
mienionych spadkowiczów w przyszłym 
sezonie w III lidze wielkopolskiej nie za- 
grają Hutnik Szczecin i Polonia Piła. 
Oto pozostałe pary ostatniej kolejki (w 
nawiasach rezultaty z jesieni): Blękltnl 
Stargard Szczeclńskl- Polonia Cha- 
clet (0:1), Dęb Dębno Lubuskle - Flo- 
ta 9włnouJścle (1 :1), Orzeł Biały Walcz 
- Pogoń BarIInek (0:2), Polonia Piła 
- Energetyk Gryfino (1 :1), Unia Swa- 
rzędz - Lubuszanln Drezdenko (0:2), 
Hutnłk Szczecin - Lech II Poznań 
(1 :4). (suw) 


Bilansujemy III ligę "Pomorze" 


Radość w Lęborku, 
frustracja w Ustce 


Kolejna edycja rozgrywek III ligi "Pomorze" 
została zakończona. 
Od początku ligowych bojów rywalizacja 
przebiegala pod dyktando Elany Toruń. Jej pie- 
rwsze miejsce nie podlegalo dyskusji. Torunia- 
nie prezentowali najrówniejszą formę, zarów
o 
jesienią (24 pkt), jak i wiosną (23 pkt). Elana 
zaslużenie wywalczyla drugoligowy awans. 
Druga pozycja Goplanij Inowrocław nie jest dla 
nikogo zaskoczeniem. InowrocIawianie dyspo- 
nowali atakiem (67 zdobytych goli) i najlepszą 
obroną, gdyż stracili tylko 24 bramki. 
I Z roku na rok stale postępy czyni Wierzyca. 
Zespól ze Starogardu Gdańskiego bez trudno- 
ści uplasowal się na trzecim miejscu z dorob- 
kiem 37 pkt. Czwartą pozycję zachowala rów- 
na Polonia Gdańsk, która w najbliższym sezo- 
nie upatrywana jest w gronie faworytów do wa- 
lki o II ligę. 
Na znacznie wiecej liczono w Malborku. Po- 
mezania po rundzie jesiennej byla siódma i po 
okresie regresu zaczęła się piąć w górę, aby 
ostatecznie wylądować na piątym miejscu (33 
pkt,46-26). 
Do drużyn, które obniżyly loty zaliczyć nale- 
ży eksdrugoligowca - Polonię Elbląg (6 m.) i 
Wislę Tczew (8 m.) 
Siódma lokata jest wykladnikiem możliwoś- 
ci grudziądzkiego Stomilu. Zupelnie dobrze ra- 
dzil sobię Gryf Wejherowo. Jak przystalo na be- 
niaminka znakomicie dawał sobie radę na wła- 
snym boisku, ale o wiele gorzej szlo mu na wy- 
jazdach. 
Dużą czujnością wykazało się Rodlo, które 
po I rundzie bylo wysoko (6 m.), ale już na wios- 


r l CZWARTEK I 
o Telewizja 


PROGRAM 1 


6.00 "Białe tango" (5) - serial TP 
6,50 Klinika zdrowego człowieka 
7,15 "Klinika w Szwarcwaldzle"- 
serial prod. niem. 
8.00 To lubię: Krzysztof Kolberger 
9,00 Wiadomości 
9,10 Mama i ja 
9.25 Domowe przedszkole 
9,50 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 "Klub Paradise" (9) - serial 
krym. prod. USA 
11,00 Podróże na Kresy 
11.30 Azymut 
12.00 Wiadomości 
12.10 Program dnia 
TELEWIZJA EDUKACYJNA 
12,15 Magazyn Notowań; 12.50 
"Bobrze, czy na Wigrach jest dobrze?- 
film przy rod.; 13.40 Wokól medycyny 
Anty-inwazyjna operacja; 13.55 Miesz- 
kamy w Polsce; 14.15 Rzeźba Połski; 
14,35 "Małpy" (3): ..Małpy o ludzkich 
głowach" - serial dok. prod. austral.; 
15,00 Przez lądy I morza; 15.35 Jak być 
młodym, pięknym i... mieć udane wakacje 
16.00 Program dnia 
16.05 Dla mlodych widzów: Kwant 
oraz film z serii ,,3-2"1-kontakt" 
16.50 Muzyczna Jedynka 
17 .00 Teleexpress 
17.25 "Klinika w Szwarcwaldzłe" - 
serialobycz. prod. niemiec. 


nę kwidzyniano
 )NiodlQ _się 'atĘ\!nię.. R

o do- 
piero przyslowiowym rzutem na taśmę utato- 
walo trzecioligowy byt. 
Do "okręgówki" zostalo zdegradowanych 
pięć zespołów. Jest wśród nich Jantar. Ustec- 
ka drużyna należy do wielkich przegranych. Ja- 
ntar po jesieni zajmowal dziewiąte miejsce 
określane jako bezpieczny "środek" . To chyba 
uśpi lo czujność futbolistów. Szczególnie w re- 
wanżowych spotkaniach występy pOdopiecz- 
nych Edmunda Raniszewskiego przyprawialy 
miejscowych kibiców o palpitacje serca. Na nie- 
wiele zdały się wysilki nowego sponsora, który 
włożyl sporo ..gotówki" a mimo to nie doczekal 
się oczekiwanych efektów. Na fatalny finisz Ja- 
ntara miały zapewne wpływ afery w szeregach 
ustczan. Przypomnijmy tylko o buncie przed 
startem podstawowych graczy, a w końcówce 
zrodził się konflikt na linii trener - dzialacze. 
Pozostali spadkowicze to: Pomorzanin Toruń, 
rezerwy drugoligowego Baltyku, Brdy Byd- 
goszcz i Chojniczanki Chojnice. 
Na zakończenie pozostawilem lęborską Po- 
goń. Po fatalnej jesieni i odejściu trenera Zbig- 
niewa Zaborowskiego, nastąpila pełna mobili- 
zacja. Pogoń pod wodzą Andrzeja Brendlera 
zdolała się pozbierać. Mieli oni bardzo udaną 
wiosnę (20 pkt) i zaledwie siedem utraconych 
bramek (najmniej z całej ,,16"). Dużo dobrego 
do gry wniosły nowe nabytki: Mariusz Radoń i 
Jarosław Antoszk6w (z Gedanii Gdańsk) oraz 
Siergiej Miastnikow z bylego ZSRR, który spe- 
Inial rolę prawdziwego reżysera gry. Radość ki- 
biców w Lęborku z dziewiątej lokaty jest w pel- 
ni uzasadniona. Teraz drużyny są na urlopie. 
(fen) 


18.10 Magazyn Katolicki 
18.30 Ściśle jawne 
18.45 ..Zulu Gula" 
19.00 Tęczowy Mini-Sox 
19.10 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 
20,15 "Klub Paradise" (9) - serial 
krym. prod. USA 
21.15 XXX Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 93 - koncert jubileuszowy 
22.45 Wiadomości gospodarcze 
23.00 XXX Krajowy Festiwal Polskiej 
Piosenki Opole 93: Rock w Opolu 
2.00 Sarwy miłości: "Roman I Magda" 
- film fab. prod. polskiej z 1978 roku; reż. 
Sylwester Chęciński 
3.25 ..Emigrant" - film dok. 
3,50 Zakończenie programu 


PROGRAM 2 


8.00 Panorama 
8.05 Program lokalny 
8.35 "Zycie w ZOO" - serial 
przyrodniczy prod. USA 
9.00 Studio Dwójki 
9.10 !lPokolenla" - serial prod. USA 
9.35 swiat kobiet: magazyn dla pań 
10.05 Słowa i twarze: Marek Nowa- 
kowski - próba stworzenia portretu zna- 
nego pisarza 
11,00 Panorama 
11.05 Studio Dwójki 
11,15 "Baryłeczka" - dramat prod. 
franc. z 1945 roku; reż. Christian Jacque 
13.00 Panorama 
13.05 Seans filmowy 
13.35 Studio sport 
15.20 Cannes '93 
15.55 Program dnia 
16.00 Wielka piłka 
16,30 Panorama 


pOo;o si ai
ieiios
 I owa z Józefem Janielem - trenerem 

arzy seniorów i juniorów AZS K oszalin 
- Zakończyły się rozgrywki mis- 
trzowskie w kQs'zykówce tak wśród 
seniorów jak I Juniorów. Oba pierw- 
sze zespoły koszalińskiego AZS 
występowały pod wodzą trenera Jó- 
zefa Janiela. Czy czwarte miejsce w II 
lidze seniorów I takle samo w mist- 
rzostwach Polski Juniorów mogą za- 
dowalać? 
- Myślę, ze niejedna drużyna w Pol- 
sce chciałaby być na takich miejscach 
wśród juniorów i seniorów, ale nie ukry- 
wam, że pozostał nam pewien niedosyt. 
W rozgrywkach seniorów chcieliśmy a- 
wansować do ekstraklasy, a juniorzy ba- 
rdzo chcieli obronić tytuł wywalczony w 
ubiegłym roku. Przykro to powiedzieć. a- 
le się nie udało. 
- Co zadecydowało, te dobrze - 
moim zdaniem - r rzygotowan y ze" 
spół Juniorów zaJą - mote śmiesz" 
nie to zabrzmi - tylko czwarte miejs- 
ce w Polsce? Wszyscy sympatycy tej 
drutyny liczyli przynajmniej na miej- 
sce na podium. 
- My liczyliśmy przede wszystkim na 
medal złoty. Taki był cel mój i drużyny. 
Błędy popełnione w ostatnich 40 sekun- 
dach meczu półfinałowego ze Stalą Bo- 
brek Bytom zadecydowały o naszej po- 
rażce. Chłopcy załamali się i nie podjęli 
już walki w pojedynku o trzecie miejsce. 
Nie była to jednak jedyna przyczyna. Na 
turniej finałowy do Zielonej Góry z pierw- 
szej siódemki zawodników, którzy decy- 
dują o grze, pojechało tylko trzech ko- 
szykarzy bez kontuzji. Pozostala czwór- , 
ka nie była w pełni sil. Arek Makowski po 
zgrupowaniu kadry narodowej juniorów,> 
miał przeciążony kręgosłup. Tomek Ci- t 
chocki (kapitan zespołu - dop. Z.S.) - 
 
kontuzję łękotki, Paweł Koczan - kon- 
tuzję stawu skokowego. a w czasie me- 
czu z Zastalem kontuzji doznał Wojtek 
Niechajczyk, który był w bardzo dobrej ",""WAA"'V'
 
formie. Kontuzja uniemożliwiła mu grę 
już do końca turnieju. 
- Jakle są teraz plany? 
- Na razie zawodnicy odpoczywają, 
a część z nich leczy kontuzje. Kilku z nich 


',' ,; ..,.,.., v""" 
;.:
' c'. ,..'..x'Y'A'".".... .. -

. 

. 
:I'"'
':. ",' -':;. .......... 
* 
'i£ł1 
, 
 / . .. ., . . :
:'d
:.... . .. . .. , :, . .: >.fOr. 
f" . .... WĄ'" 
.(
;.> fP,.."'

<
4


;:

I.ł.:s

. ;; ,_
..ł 
.
..::
4'f:,:/n:f '<3.7:\" ;L7. '<'<'<, . 
 . . . : . . : . . ,.,....':);
.'f; .".,,'.' .
 

:
-;
;.,:-: 
'. '
" <." ., 

 - 
 
"'t l:; , ",dt

 
. :;:;i<łL,;	
			

/Image0006.djvu

			Str. 6 


GŁOS POMORZA 


Czwartek, 24 czerwca 1993 r. 


Z raptularza wójta gminy Ustka 
Zdążyć przed najazdem letników 


Pierwsi tegoroczni letnicy, wnoszący 
bagaże do ośrodków wypoczynko- 
wych w nadmorskiej gminie Ustka, zas- 
tawali często porządkowo-remontowy 
rozgardiasz. Gospodarze gminy po- 
naglają wkonawców różnych prac, or- 
ganizatorów uslug, rozrywki i rekreacji. 
Trwa jakby wyścig przed lipcowo- 
sierpniową nawałnicą letników. I nie 
inaczej to wygląda w raptularzu wójta 
gminy Ustka, Tomasza Wszółkows- 
kiego, gdzie termin goni termin. Z róż- 
nych zapisków i wypowiedzi wójta uło- 
żyliśmy taki oto alfabetyczny spis tego, 
co się dzieje w gminie na progu tego- 
rocznego sezonu letniego, co robi 
gminna władza, czego mogą się spo- 
dziewać sezonowi goście. 
A - atrakcje dla letników: W Rowach 
dwa wesołe miasteczka z Czech oraz 
loty balonem. W gminie - loty samo- 
lotowe wzorem lat ubiegłych, ale jesz- 
cze nie zgłoszone. Stadnina koni w 
Orzechowie: wycieczki nadmorskimi 
duktami leśnymi oraz nauka jazdy kon- 
nej. Przydałoby się więcej podobnych 
ofert. 
e - bezpieczeństwo wczasowiczów: 
obsada sezonowego Komisariatu Po- 
licji w Rowach będzie zwiększona do 
14 funkcjonariuszy plus komendant. 
Dawniej bywało po pięciu poliQantów. 
Zarząd Gminy wyposaża policjantów 
w samochód oraz przekazuje 30 mln 
zł na paliwo. 
Poddębie: Załatwić chociaż na so- 
boty i niedziele drużyny ze Szkoły Po- 
licji w Słupsku w zamian za ufundo- 
wanie szkole telewizora lub magne- 
towidu. 
Plaie strze:l:one: 400-metrowy odci- 
nek w Rowach i 150 metrów w Pod- 
dębiu. Ponadto wyegzekwować od 
wszystkich kierownik6w ośrodków o- 
raz organizatorów zbiorowego wypo- 
czynku obowiązek żatrudniania rato- 
wników wodnych. 
C - czystość i ład: Zrezygnować z 
drogich usług RPGKiM. Zakupić w Ko- 
mninie pojemniki na śmieci, porozsta- 
wiać je po wsiach letniskowych - dla 
wszystkich. Przeznaczyć 140 mln zł na 
usuwanie nieczystości stałych. Wy- 
konawcę usług wylonić na przetargu. 
W ramach prac interwencyjnych zatru- 
dnić do utrzymania czystości w Pod- 
dębiu 3-5 bezrobotnych, w Rowach - 
10 osób. Załatwione. 


r":W>
£ ';'\'?
\
5
 
 :':' 
 .- 
. . " ., f --. ,.. 
<:-.;. :...::..... :-".:.. ....v.:;:y. 
'\ . j ':< 


." - WIrd'" .
. . .,.Ja". ... , ...._.
 
,i"" ..
>i
l,..
it. 1'"' p.

:> ''''v 
w.: ., !;',;f;;

L  

tj: . 
,;:-..,"",!: 

".:c: 
 


ł!:' 


:
... '.::-- « 


::':.
;:::. .:.:....:-
....  .
. 


ł 


.

.. 
 
,\\ 


..._.
.
.;.: ::;::::. 
, -::%r:
:


 


.z...";;"":' 


... 


":IOIóf." . 


.."{i' 


,

':,c< .. t..., :.:.: ,.,.:. 
, ". :;:'. ':.. 
. . -::-=::
x:--'it.-. ,. ::
::::-:
:;::: 


II 


.
 


Zamiast suchych dołów zbudować w 
Rowach i Poddębiu trzy porządne sza- 
lety. Dwa są w budowie, jeden gotowy. 
D - drogi, parkingi, place i ciągi spa- 
cerowe: W Rowach wjazd do wsi oraz 
zatoka autobusowa przebudowane, 
ciąg spacerowy ulicą Plażową - go- 
towy. Plac targowy z dachem - w bu- 
dowie. Dywanik asfaltowy na ul. Wcza- 
sowej - wyłożyć do końca. 
Poddębie: Urządzić plac targowy i 
duży parking; utwardzenie terenu - na 
przyszłoroczny sezon. Do 30 czerwca 
br. zbudować drogę betonową przez 
wieś wraz z oświetleniem. Wyrównać 
4-kilometrową drogę dojazdową od 
szosy w Machowinku. Od 15 czerwca 
rusza na próbę komunikacja PKS do 
Poddębia. Na lato uruchomić placów- 
kę pocztową. Pogonić gospodarzy oś- 
rodka wypoczynkowego z Mogilna, by 
zagospodarował wreszcie przydrożną, 
zagnojaną oborę. Fetor na całą wieś. 
E - ekologia: Pierwszy etap budowy 
wysypiska nieczystości stałych koło 
Objazdy na ukończeniu. Od 5 czerwca 
br. nowa oczyszczalnia ścieków w Ro- 
wach pracuje na "pół gwizdka". Do 
wykorzystania jeszcze 50 proc. zdol- 
ności.redukcji znieczyszczeń. Rozwią- 
zać problem trucia plaży w Orze- 
chowie. 


Na "dziko", ale ludzi żal. 


W czwartek, 17 bm., do redakcji przyszło trzech byłych pracowników "Famarolu", 
mieszkańców hotelu robotniczego. Przedstawili pismo do prokuratury ze skargą na 
kierownika hotelu, który pięciu rodzinom wyłączył prąd. Powiedzieli, że sq oburzeni 
jego postrpowanie
n, g
yż regłfla
n!e r
iszczają ra
hunki z
 en
rgię elektrycz'łą ; czyn:z. 
Przyżnall tylko, ze me poaprsalr I we respektują obowlązuJ.ących od 1 maja umow, 
według których mieszkańców hotelu nie będących pracowmkami zakładu obowiązuje 
czynsz w wysokości 200 procent kwoty uiszczanej przez osoby nadal zatrudniane. "Nie 
stać nas na to" - stwierdzili dodając, że kierowniK straszył ich już wyłączaniem prądu 
i wody wcześniej. 
- Proszę pani, to są "dzicy" lokatorzy, nie płacą rachunków od'dawna - powiedział 
kierownik hotelu Jan Więcław. - Są zadłużeni na wielomilionowe kwoty. Mam w hotelu 
40 rodzin i tylko tych 5 nie płaci. Poinformowałem dłużników pisemnie, dwa tygodnie 
temu, że jeśTi nie uregulują należności, wyłączę prąd i wodę. Dwa razy ostrzegawczo 
na 3 godziny wyłączyłem prąd, ale nie opamiętalI się. Musiałem więc podjąć radyknlne 
kroki. Do sqdu kieruJę sprawy o eksmisje. 
W sobotę 19 bm. zbuntowani mIeszkańcy hotelu poprosili o pomoc policję. 
Funkcjonariusze usilowali, bezskutecznie, namówić pracownika do włączenia prądu, 
do czasu wyjaśnienia sprawy przez sąd. Usłyszeli, że w przypadku osób zalegających z 
kwotą 26 mln zł zwlekanie Jest niemożliwe. 
Prawo stoi za kierownikiem hotelu, który w trosce o własny interes, jako dzierżawca, 
musiał zareagować tak radykalnie. Może jednak, z ludzkich względów, mógłby podłączyć 
prąd pod pewnymi warunknmi - jeśli mIeszkańcy zadeklarują np. ratalną spłatę długu.. 
(mara) 


t. , . '-y."Ą! 
.. '!f


/M:,*".
e

, łf<:<;
 
,et -,C#, '. '
i;:
Jf
1' "1:i
 \#i!' --C
 ' :
 < ' 


 ", ' ) "

 ,ł,,<
 '4:ł;" 
, -,;.; .
,; 
;
: "" 
;;'t)J?';i:
"
ft;
!r
j:łJJ
 

.
 . 

$y.,,
':,
;


t . 
: . 

 . 
 . 
 . ' . 


 
:_: 
"-- 
 

: 
.. .,
 

 

 


Łeba. Jak jest, widać na zdjęciu. Nieutwardzona, piaszczysta nawierzchnia. Wyjątek stanowi 
niewielki chodnik położony przez właściciela "minidelikatesów". Brzydkie drewniane budy. 
Brak oświetlenia. Ogólny bezład. Poza tym miejsce wieczonrych spotkań miłośników taniego 
wina. 
Jak mogłobv być? Murowana, z ładną architekturą knwiarenkn, cukienria czy smażalnia, 
ewentuafnie kilka takich punktów sprzedaży (z toaletą). Stoliki na posadzce z polbrukowej 
kostki, kolorowe lampiony i czysta woda w kanale obok. 
Czy rzeczywiście nie można ucywilizować tego miejsca położonego w środku miasta, z 
widokiem na port? (wb) 
Fot. Jan Maziejuk 


Specjalne 
seanse 


Słupsk. Z okazji zakończenia 
roku szkolnego, kierownictwo kina 
"Milenium" organizuje specjalne 
seanse dla dzieci I młodzieży. 
W piqtek sobotę, nIedzielę o 
godzinie 15 wyświetlana będzie 
świetna komedia amerykańska 
pt. "Zakonnica w przebraniu", 
Bilety tylko po 15 tysięcy złotych. 
Projekcje odbywać się będą w 
sali "A". (a) 


RADIO VIGOR 


SerwIsy Informacyjne: kwadrans po 
kaid el godzinie; serwisy skrócone: kwa- 
drans przed kaidą godzIną; RadIo kie- 
rowcÓW: 5.30, 8.30, 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 
Ogloszenla drobne: 9.50,12.50,16.50 
Programy sponsorowane: 11.00-11.30, 
13.00-13.30 
24.00-6.00 - Blok muz. SIawka Bartu- 
cha; 6.00-12.00 - Blok muz,Arka Mięczew- 
skiego; 7.00 - Powtórka na luzie; 7.30 - 
Gielda pracy; 8.00 - Przeg. prasy region.; 
10.30 - Kronika wypadkÓw; 12.00-18.00- 
Blok muz. Roberta Wysockiego: 15.30 - 
Publicystyka i muzyka; 16.30 - Konkurs z 
Vigorem; 17.30 - Kronika wypadków; 
18.00-24.00 - Blok muz. Marka Rogali; 
18.00 - Lista polskich przebojów TOP; 
21.00 - ..Labirynt" - Konkurs z Vigorem; 
23,00 - Muzyka dla zakochanych 


Strzelcy w gminie 
We Wrzącej odbyly się zorganizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kot>ylnicy oraz Zarząd 
Gminny tigt Obrony Kraju "mistfzostwa gminy w 
strzelectwie. Startowalo 29 zawodników. Najcelniej 
z pistoletu (dystaAS 25 m}-trafial Jan Kralski (Kwa- 
kowo) , natomiast z kbks (50 m) Ludwik Dudek 
(Wrząca). Drużynowo w strzelaniu z kbks zwycię- 
tyla Wrząca. (stemi) 


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Słupsku 
organizuje w czerwcu kolonie dla dzieci ze 
schorzeniami dróg oddechowych w lupkach 
koło Giżycka i z wadami postawy - w Bytowie. 


. . . 
. . .. . 
Czekają na 
kolonisłów 


Koszt turnusu wynosi około 3 mln zł, ale 
jest możliwość dofinasowania z TPD. Na 
przykład, jeśli dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 800 tys. zł, dotacja wyniesie 
735 tys. zł. Są jeszcze wolne miejsca na oba 
czerwcowe turnusy. Chętni mogą zgłaszać 
się w siedzibie TPD przy ul. Jaracza 18 a, 
pokój 9, tel. 274-40, do piątku 25 bm. w 
przypadku wyjazdu do lupek i do 
poniedziałku 28 bm. na kolonie do Bytowa. 
W lipcu TPD organizuje obozy dla 
młodzieży szkól średnich w Poddębiu (koszt 
turnusu 1 mln 600 tys.) i tanie kolonie w Ustce 
(koszt 1 mln 560 tys. zl). Dla rodzin uboższych 
- możliwość dofinansowania. (mara) 


Lębork satelitarny 


{ 
::l 
Ji, 


Już rok mija od czasu, kiedy w Lę- 
borku postanowiono zainstalować sieć 
kablowej telewizji satelitarnej, obej- 
m\;Jjące ł ' całe miasto. Wprawdzie od 
dwóch at znaczna część miasta dys- 
ponuje już telewizją kablową, ale tech- 
nicznie już przestarzała i praktycznie 
bez możliwości jej dostosowania do 
obecnych wymagań. Istnienie w części 
bloków spółdzielni mieszkaniowej sieci 
tv kablowej typu AZART było bodaj 
najistotniejszym powodem zerwania, 
trwających pół roku, rozmów pomię- 
dzy władzami miasta, spółdzielnią a 
Zakładem Profesjonalnych Technik 
Telewizji Kablowej spółka z 0.0. w 
Gdańsku. 
Dla gdańskiej firmy nieopłacalne by- 
ło instalowanie sieci w rozproszonych 
po całym mieście budynkach komu- 
nalnych i prywatnych z pominięciem 
bloków spółdzielczych, w zwartej za- 
budowie, z dużą liczbą mieszkań, 
gdzie koszty inwestycji byłyby o wiele 
niższe. Z pominięciem, ponieważ ża- 
den z odbiorców do czasu uregulowań 
prawnych, zakazujących stosowania 
Instalacji zbiorczych typu AZART - nie 
jest zbytnio zaintersowany nową in- 
stalacją, za którą ponownie będzie mu- 
siał zapłacić. 
To, czego nie podjęła się firma z 
Gdańska, zgodziła się wykonać T e- 
lewizja Kablowa "Vectra" ze Słupska, 


obiecująca podłączenie wszystkim za- 
interesowanym. We wszystkich bu- 
dynkach "Vectra" chce założyć nową 
sieć, zachowując obecnie istniejącą 
instalację do czasu zakończenia in- 
westycji. 
Komisja składająca się z radnych, 
członków Zarządu Miasta i spółdzielni 
po trzymiesięcznej procedurze prze- 
targowej zdecydowcUa się powierzyć 
"Vectrze" to zadanie. 
Umowę spisano 1 kwietnia br. Prace 
miały się rozpocząć w ciągu miesiąca. 
Nie rozpoczęły się. Zdaniem Arkadiu- 
sza Panasiuka, kierownika słupskiej 
"Vectry", przekroczenie terminu spo- 
wodowane było wydłużoną procedurą 
uzyskania zezwolenia telekomunika- 
cyjnego i zabiegami o pozyskanie od- 
powiedniego pomieszczenia na studio. 
W czerwcu firma otworzyła punkt kon- 
sultacyjny - filię zakładu "Vectra" w 
Lęborku. Abonentom oferuje odbiór 
nie mniej niż piętnastu programów sa- 
telitarnych, trzech programów polskich 
{I, II, TV Neptun{ oraz co najmniej 3 
kanały radia satelitarnego. Cena jed- 
nego przyłącza wynosić ma 1 mln 700 
tys. zł, przy czym kwotę rozłożyć bę- 
dzie można nawet na 12 rat. Opłatę 
ek
ploatacyjną skalkulowano na 50 
tys. zł miesięcznie. 
Pierwsze podłączenie zaplanowano 
na przełomie lipca - sierpnia br. (wb)  
.
:

t

:;;A"


 ;"""""" 
f'" 
, C'I'h.r ,;." jf-. ".,\, 
, 
ł\.:i 
f 
 '":1 
,' 
:'
; , : . 
: 
\ '. '4 ,


, . 'J
, 
;
J 
 
 ,
 :,<;
 
 I i . ,, 
 : . 

 . ' 
iłr:! , 
 
, 
: t l . 
 , 
'J-

' , '
 , : 
t 

,: 
. 
, , J f', ' , / ,r
 

f.'. 
h; I f ,
',
 1{
;
.t)1:1 :1
 ,;,I
ł l", 
.
.,
, .f<-ł..::',-tij' > t
! 
t;"'
 ''<-:' '
'L I; 
ifl'w >
 hf . 
,
 ł...
 E.*....-....I>. 4 )'
:k- 

, "'., 


 
. < ' . 'fi' >

' . . 
" .;..
" l.' 

 t

; 

' 
I
,;. \
.. 
 


Aeroklubu Słupskiego 
coraz niższy lot 


>;j 


, 
 
:!

 : 
, i',. 

':,i 
;'!J..
}' , '. 


..... ,
 , ).; 
, ".' .s
;..,f')
,.''t
'1f

. <"",f. 


.......- 
,; 

.)<:
 


. 
:
:; 


Takimi betonowymi płytami ogrodzono przed laty miejsce pracy więźniów 
w Słupsku, w rejonie ulic Kossaka i Narutowicza. Na części tego terytorium 
stoją dziś obiekty Szkoły Podstawowej nr 17. Niektóre płyty ogrodzenia, 
zwłaszcza wyższe, stanowią' zagrożenie dla przechodzących uczniów. 
Warto zastanowić się nad rozbiórką tego chybotliwego muru. (joj) 
. Foł. Jan Maziejuk 


nam dofinansowanie 10 mln zł, ale do 
dzisiaj jeszcze nie przelano nam tej 
sumy. Pozostałe gminy milczą. Także 
Urząd Wojewódzki, Kuratorium, wła- 
dze Słupska. Do wszystkich zwraca- 
liśmy się wielokrotnie z apelem o po- 
moc, ale bezowocnie. Kiedyś wspólnie 
z Kuratorium organizowaliśmy obozy 
dla młodzieży, adeptów szybownictwa 
i spadochroniarstwa. Jednak przed 
trzema laty Kuratorium się z tego wy- 
cofało. 
Aeroklub Słupski posiada trzy sa- 
moloty: sprawnego Gawrona i dwa nie- 
sprawne czeskie Zliny. Remont silnika 
Zlina kosztuje ponad 100 mln zł. Z 
kolei nowy samolot, np. Wilga, ponad 
1,2 mld zł. Jest 10 szybowców, od 
drewnianych do lamintowych. Także 
kilkanaście spadochronów. Jest dwu- 
dziestu pilotów samolotowych, dwu- 
dziestu szybowcowych, dwudziestu je- 
den spadochroniarzy, jedenastu mo- 
delarzy (seniorów) i dZiewięciu lotnia- 
rzy. Sekcja lotniarska jest jedna z lep- 
szych w Polsce. Wokół Aeroklubu krę- 
ci się sporo osób, które chciałyby sko- 
rzystać z jego atrakcyjnej oferty, ale 
nie stać ich ani na składki, ani na opła- 
ty, np. za skoki. Lotnictwo to kosz- 
towne hobby. 
Słupszcznie nie mają co liczyć na 
dotację z Aeroklubu Polskiego, który 
w br. otrzymał tylko 18 mld zł, a musi 
utrzymać m.in. cztery ośrodki szko- 
lenia centralnego. Działacze słupscy 
szukają pieniędzy, gdzie tylko się da. 
We własnym budynku przy ul. Kilińs- 


rzysta z ich usług 61 miejscowych ma- 
łolatów. Są to placówki typu wiejskiego 
- z jednym posiłkiem (2,5 tys. zł), czyn- 
ne w godz. 8-13 (w przypadku dzieci 
rodziców pracujących - do 15). Odpłat- 
ność sybmoliczna. Przedszkola prowa- 
dzą oddziały "zerowe". Gospodarze 
gminy finansują też "zerówki" (klasy dla 
sześciolatków) w Przewozie, Półcznie i 
Sominach. 


* * * 


Władze gminne wydały niedawno tzw. 
wskazania lokalizacyjne na rozlewnie 
gazu płynnego w Ugoszczy i Osławie. - 
Być może - mówi Edmund Brodziak, 
inspektor UG - zaowocują one już w 
bieżącym roku nowymi miejscami 
pracy. 
Wcześniej Osława i Skwieraw docze- 
kały się hydroforni z wodomierzami. 
Mieszkańcy Somin pożałowali 3-milio- 
nowej partycypacji w kosztach budowy 
wodociągu i, niestety, wypadli z tego- 
rocznych planów budowlanych RG... 
(jel)  . 'l:.
. ...'S' 


Ze Studzienic 
Wieści gminne 
Utrapieniem władz i mieszkańców jest 
bezrobocie. W rejestrach urzędu pracy 
figuruje już prawie 400 (30 proc.) stu- 
dzieniczan w tzw. wieku produkcyjnym, 
których jedyne źródło utrzymania sta- 
nowią kuroniówki bądź zapomogi z oś- 
rodka pomocy społecznej. Pracami inter- 
wencyjnymi i robotami publicznymi wójt 
Jerzy Szpakowski zdołał objąć 35-40 o- 
sób. Zajmowali się budową drogi 
osiedlowej i deptaku w Studzienicach o- 
raz chodników w Półcznie i Ugoszczy, 7 
przystanków PKS, zatok autobusowych 
I parkingów, wyrobem płytek i obrzeży 
chodnikowych, stojaków pod ławki, rur z 
żelbetonu, modernizacja 2 przedszkoli, 
wykończeniem i zagospodarowaniem 
drugiej szkoły gminnej, montażem kabla 
telefonicznego, melioracją łąk i pastwisk. 


* * * 


Po przejęciu na "garnuszek" ZG przed- 
szkoli w Studzienicach i Ugoszczy, ko- 


kiego zajmują tylko dwa pomieszcze- 
nia, resztę wynajmują firmom. Nie- 
dawno prezes AS, Mieczysław Lipski 
spotkał się z wojewodą Kazimierzem 
Kleiną, który obiecał pewne wsparcie 
finansowe. Na początku czerwca 
Aeroklub z własnej inicjatywy zorga- 
nizował w Krępie zawody modelarstwa 
lotniczego. Impreza kosztowała 5 mln 
zł. Wydaje się, że Kuratorium m09łoby 
takie przedsięwzięcie wesprzeć finan- 
sowo. Cieszą się one dużym powo- 
dzeniem, w Krępie startowało ponad 
100 dzieci do lat 16. W kraju nie wy- 
ksztalciła się jeszcze instytucja spon- 
sora, tak jak na zachodzie. Póki to nie 
nastąpi, Aeroklub nie może zostać po- 
zostawiony sam sobie. Dorobek Aero- 
klubu jest duży, szkoda by więc było 
roztrwonić go nagle. Tym bardziej, że 
jeszcze wielu mistrzów lotnictwa może 
on wykształcić. Wspomnieć wypada 
choćby p. Mieczysława T wardowskie- 
go, mistrza świata w modelarstwie kos- 
micznym. 
- Zjadamy sami siebie - mówi p. 
Kalniecki. - Dekapitalizacja majątku 
postępuje. Nie mamy pieniędzy na 
większe remonty, o zakupach nowego 
sprzętu nie myślimy w ogóle. Szczęś- 
liwie się zlożyło, że przed dwoma laty 
zgromadziliśmy zapasy paliwa, wtedy 
po niższej cenie. Dzisiaj litr paliwa ko- 
sztuje 10 tys. zł, a samolot w godzinę 
lotu spala 60 litrów. Mamy dobrą bazę 
techniczną i lotnisko w Krępie, nie mo- 
żna tego roztrwonić. Liczę, że władze 
wojewódzkie i instytucje potrafią wy- 
supłać trochę grosza na podtrzymanie 
Aeroklubu. Przecież jest on kuźnią 
kadr, także dla wojska. Ponadto daje 
młodym ludziom sposób na pożyte- 
czne spędzenie wolnego czasu. 
Stefan Miler 


u Dyiur reportęrów 
. . . 
Dzlsla),uw godz.'1Q-16 w słup.. 
skiej redakcjjl (aJ
. Sien
iewłcu. 
2Q, J płętro j pok. 112, Jel. 243..łJ1) 
sygnały I Jl1terwencJe 
elnik6w 
przyjmuje red. At\na Maręcka 
w MJastku(t.i1. Dwórcówa 29, II 
 
Gdzie 
Kiedy _ 
f!i! Telelony 


SŁUPSK. Pogotowia: 991 - Energetycz- 
ne; 992 - Gazownicze; 993 - Cieplownicze; 
994 - Wodnokanalizacyjne; 999 - Ratunkowe 
(podstacja przy ul. Banacha tel. 43-13-71); We- 
terynaryjne - 226-31; 997 - PolicJa; 998 - 
Strat Poiarna; 913 - Biuro Numerów; Infor- 
macja: 995 - Automatyczna Paszportowa; 
Automatyczna Kolejowa: Pocią
i przyjeżdża- 
jące do Slupska - 933, oraz pociągi odjeżdża- 
jące ze Slupska - 934; Komunikacja MZK w 
Slupsku - 24
; 

P
k
I
2
 
Alkoholowy telefon zaufania 242-78 
(czynny w gpdz. 16-20 - wtorki i czwartki); 
Telefon zaufania 280-35 (czynny w godz. 
15-20, w soboty 9-14, w niedziele 9-19) 


;r:Uslugi 


KOMPUTEROWY BANK INFORMACJI 
"ADA", calodobowy, informacje o firmach 
różnych branż z calef]o kraju, tel. 434-316. 
Wydruki adresowe firm. Wydajemy mie- 
sięczny katalog reklamowy. 
"INSAT" - montaż anten satelitarnych, 
pomiary, opracowania w zakresie ochrony 
środowiska (halas), Slupsk, tel. 434-895 
TElE-WIDEO-NAPRAWA "WIDEOSONIK", 
Slupsk, ul. Dmowskiego 10 (d. Pstrow- 
skiego), tel. 43-45-63 (9-17), SIupsk i woj. 
slupskie. 
NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH 
w domu klienta, Slupsk, tel. 44-22-46 
POGOTOWIE SZKLARSKIE (calodobo. 
we) Slupsk. ul. Mostnika 7, tel. 435-593 
INTROLIGATORSKO - POLIGRAFICZNE, 
szybko, tanio, Slupsk, ul. Koszalińska 2a, 
czynne 8-16, tel. 434-460 po 14. 
POMOC DROGOWA CAŁODOBOWA 
krajowa i zagraniczna, blacharstwo samo- 
chodowe, autonaprawy ekspresowe, 
Slupsk, ul. Baltycka 9, 
40-93 
NAPRAWA URZĄDZEN CHŁODNICZYCH, 
lodówek, zamrażarek, szaf, lad, witryn i 
komór chlodniczych w domu klienta. 
Slupsk, tel. 435-091 
ANTENY ZBIOROWE RTV+SAT, ins- 
talacje elektryczne, odgromowe, pomiary. 
Slupsk, tel. 437-342, 231-81 
POGOTOWIE WETERYNARV JNE, Słupsk, 
ul. Dunikowskiego 5, tel. 442-551,435- 
771,432-698 
USŁUGI POGRZEBOWE "KALLA", Słupsk, 
ul, Armij Krajowej 15, (d. Findera) tel. 281-96 
(godz, 8-17) i dyżur nocny 212-85 (godz. 17-8) 


i') arżurJ 


SŁUPSK: "Al FARM", ul. Norwida, tel. 
438-000 
LĘBORK: "BLUSZCZOWA", ul. Czol- 
gistów, tel. 621-705 
USTKA: "PANACEUM", ul. Kopernika 
18, tel. 144-367 
MIASTKO: "W PRZYCHODNI", ul. 
Wielkop'olska --' 
BYTOW: "Św. DUCHA", ul. Sikors- 
kiego tel. 26-77 
CZlUCHÓW: "ZAMKOWA", ul. Ży- 
mierskiego, tel. 256 
SŁAWNO: "ESKULAP", ul. Armii Kra- 
jowej 33B, tel. 33-61 


12 W,stawy 
SŁUPSK: MUZEUM POMORZA ŚRO- 
DKOWEGO, czynne 10-17: Zamek Kslą- 
tąt Pomorskich: ..Skarby Książąt Pomor- 
skich", ..Sztuka dawna Pomorza od XIV do 
XVIII wieku", "SI. I. Witkiewicz - firma por- 
tretowa", ..Obrazy marynistów szkól ob- 
cych od XVII do XIX w. ze zbiorów mu- 
zeów polskich"; Młyn Zamkpwy: ..Kultura 
i sztuka ludowa Pomorza Srodkowego", 
..Ceramika, rzeźby i hafty kaszubskie"; 
BW A-BASZT A CZAROWNIC: Brian 
Connolly - Instalacja; GALERIA KAME- 
RALNA: ul. Partyzantów 31a - Jan Ber- 
dyszak - rysunki, litografie; MCK: Barbara 
lis - szkice; KMPiK: Dorota Zielińska - 
pastele 
BYTÓW: MUZEUM ZACHODNIOKA- 
SZUBSKIE: czynne 10-16, ..Kultura ma- 
terialna Kaszubów bytowskich"; ..Technika 
w zabawkach" ze zbiorów Muz. Zabaw- 
karstwa i Muz. Narod. w Kielcach; Ma- 
larstwo, rysunek, grafika - Marzena Knit- 
ter, Krystyna Hrehorowicz i Waclaw Po- 
morski 
lĘBORK: MUZEUM, ul. Młynarska 14, 
czynne 10-17, Ogólnopolska wystawa pla- 
styczna - "Sztuka jest kodem, nie gwarf 
..lębork w zabytkach i dokumentach , 
"Pradzie , ' e Ziemi Slupskiej", Alfred lubocki 
- prace udowe 
KLUKI: SKANSEN czynny 9-18 ..Kul- 
tura i sztuka ludowa Slowińców" i "Morze 
w twórczości ludowej"; Jacek Jankowski 
- rzeźby i Henryk Jachimek - malarstwo 


r:=:J 


Kino 


:
 

 
$ 


Nad istniejącym od 1947 roku Aero- 
klubem Słupskim wisi groźba likwida- 
cji, a co najmniej zawieszenia dzia- 
łalności. 
Do roku 1990 Aeroklub w całości 
finansowany był z budżetu państwa. 
Kłopoty zaczęły się na przełomie lat 
1990/91, kiedy przyznano dotację - 
mocno okrojoną -- tylko na płace. Eta- 
ty zredukowano z 19 do 7. Pieniądze 
na pokrycie pozostałych kosztów, w 
tym m. in. paliwa, trzeba było zdoby- 
wać we własnym zakresie. 
Na płace starczyło do czerwca 1992 
roku. Ogólny koszt funkcjonowania A- 
eroklubu za ubiegły rok W r niósl 450 
mln zł, z czego 116 mln z sfinanso- 
wano z budżetu centralnego, 15 mln 
zł przyznał Urząd Wojewódzki na 
szkolenie szybowcowe młodzieży. Re- 
szta dochodów - to składki, pomoc 
gmin, czynsze, opłaty za szkolenia itp. 
W tym roku Aeroklub nie otrzymał z 
zewnątrz ani złotówki pomocy. Koszty 
eksploatacji w br. szacuje na poziomie 
450-500 mln zł. 
- Ci, którzy pracują w Aeroklubie, 
robią to praktycznie społecznie - mówi 
dyrektor AS Marek Kaleniecki. - Za 
to, co uzbieramy, opłacamy jedynie 
stróża - mechanika na lotnisku w Krę- 
pie. Pozostałe wpływy przeznaczone 
są na pokrycie kosztów bieżących. Pi- 
loci samolotów płacą za godzinę lotu 
360 tys. zł, natomiast szybowców - 50 
tys. zł za hol. Także za swoje skoki 
płacą spadochroniarze. W tym roku 
tylko gmina Potęgowo zadeklarowała 


SŁUPSK: MilENIUM (tel. 251'-91) - sa- 
la "A" ..The Bodyguard" (USA. I. 15), g. 
17.00 i 19.30; sala "B" .,Zakonnica w prze- 
braniu", (USA, I. 12), godz. 17.15 i 19.45 
SŁUPSK: MŁODZIEŻOWE CENTRUM 
KULTURY: DKF, godz. 18.00: "Orkiestra klubu 
samotnych serc", reż. Michael Schultz 


C. Widea 


SŁUPSK: "MAGIC", (WDK) ul. Armii Kra- 
jowej 3 (d. Findera), kasety wideo, audio, 
CD, itp., zaprasza codziennie 12-20, nie- 
dziela 16-20, tel, 235-38 
"PACO", tel. 442-277, ul. 3 Maja 22 
(MCK) czynne codziennie i w kaidą nie- 
dzielę 10-20 (FILIA KĘPICE - ul. Szkolna 
2, FILIA KORZYBIE - 133) 


o wszelkIch zmianach prosimy Infor- 
mowat telefonIcznIe: Słupsk, tel. 251- 
95 lub pod adresem oddzlalu redakcJI: 
al. SIenkiewicza 20, pak. 103. (teb)
		

/Image0007.djvu

			I 
 ....' 'I., 
...
', \f I 


Lata przemijają - okna pozostają!! 
- 
 UNlPLAST 75-816 KOSZALIN 
E w ft'f. O . ul. Połczyńska 54 
IJn 1 ./fax 42-40-72 
od 8 00 do 17 00 


ą 
Przedstawiciel UNITECH-IMPEX 
 
N 
NAJTANIEJ. BO BEZ POŚREDNIKÓW I dJ 


OKNA I DRZWI Z IREHRO] 
ALUMINIUM i PCV 


.. -:.= 


ZJNTEGROWANE 
POZYCJONERY 


* podczerwień 
- 2.050.000 zł 
* elektryczne 
- 1.550.000 zł 
* obrotowe zestawy 
TV SA T 8.950.000 zł 


Słupsk tel. 246-70 


K-1048-0 


\... 


Sp6łdzielnia 
Kółek Rolniczych 
w Śwłdwłnie 
w likwidacji 
ogłasza wypnedaż 
kaset wideo 
z licencją 
do wypożyczalni. 
Zainteresowanych prosimy o 
kontakt: Świdwin, ul. Katowicka 2, 
tel. 521-66. 


G-2993 


. . . .. . . ... 
 ... .. .. 
. .... . .... .. 
. . .. n. 
O
lOSZIiNIA 
DROBNE 


SPRZEDAŻ 


FIATA 126p (1984). Słupsk, tel. 
444-143. w godz. 17-20. W dniu ukaza- 
nia się ogłoszenia. 
FIATA 126p (1980). Słupsk, tel. 
43-97 -40. 
126p (1978) po blacharce. Słupsk, tel. 
251-73. 
POLONEZA (1992) gwarancja. garaż 
sprzedam 'ub wynajmę. Slupsk, tel. 
436-449, po szesnastej. 
DACIĘ (1983) i maszynę do lodów, pa- 
steryzator. Koszalin. tel. 45-09-05. 
SKODĘ 100S na części. Wiadomość 
Świdwin, tel. 538-29. 
ŁADA 1200S (1985) 20.000.000-, Ko- 
szalin, 413-742. 
OPEL kadett 1300 (1980) sprzedam 
cena 28 mln. Charzyno, ul. Szkolna 6. 
OPEL rekord (1979) poj. 1,9, 
25.000.000. pilnie. Koszalin, ul. Dokerów 
6N8. 
OPEL kadett 1200 combi. Koszalin, 
181-240. 
UNO (1984) poj. 1,1-48 mln. Słupsk, 
435-397. 
VOLKSWAGEN jełta (1985) 1300, 
benzyna - 83 mln. Kołobrzeg, 229-88 
lub 206-85. 
VOLKSWAGEN transporter (diesel 
1600) 1990 rok (155.000.000) Ustka, 
146-975. 
VOLKSWAGEN garbus, rok 1970. Ko- 
ntakt tel. 726 Człuchów, Artur Badacze- 
wski. 
FORD sierra combi 2300 dtesel 
(1985). Będzino 76 -162-219. 
SIERRA 1300 (1983) stan bardzo do- 
bry 65 mln. Koszalin, ul. Karłowicza 
46B/8, tel. 42-79-51, wewn. 68-12. 
MERCEDES 190d (1985). Koszalin, 
185-505 lub 185-503. 
MERCEDES 4070 (1980) - 75 mln. 
Kołobrzeg. 221-01. 
NAJTANIEJ auta na gaz FSO, polo- 
nez, żuk. Tel. 267-69. wewn. 239 Słupsk, 
Madalińskiego 1 (Stadion 650-lecia). 
AUTO-Handel-Banasik, komis-zamia- 
na, raty - PTS Invest Bank wszystkie 
opłaty na miejscu. Lombard samocho- 
dowy. Koszalin, Gnieinieńska 38, tel. 
42-24-64, czynny 7 dni. 
AUTOPOŚREDNICTWO. Lębork, 
612-846. 
AUTO-HANDEL-KOMIS s.c. Mokrze- 
cki, Etc zaprasza 10-18. Koszalin, Wła- 
dysława IV oraz Gnieinieńska (bar Stop). 
Bogata oferta. Wymiana, raty 12 lub 36, 
skup, tel. 43-47-93. 
AUTO-HANDEL Sługocki samochody 
osobowe, ciężarowe NOWE SUZUKI 132 
MLN - 36 RAT. Koszalin, Gnieźnieńs- 
ka 115, tel. 42-42-09. 
PW "BIGVAN" sprzeda motocykle 
MIŃSK-125, 6.500.000 oraz rowery imp. 
Ukraina - 1.500.000,- sprzedaż. Ko- 
łobrzeg, ul. Budowlana 28. tel. 259-50. 
AUTO ZŁOM skup sprzedaż Sarzyno 
34 k.Koszalina, tel. 161-280. 


Redaktor naczelny: 
WIESŁAW WiŚNIEWSKI 


nm ........ - 3 . 
....;c m ..
/,.. 
..,. I .. 
.... 
 
.nit 
 : 
1''' : I@Dl 


eDcn 
C\I
 
1t)C\I 
cno 
'It) 

M 
.....:3 
om 
Z.¥ 
wG) 


 
....... 
a.. Z 


Dyrektor wydawnictwa: 
ZDZISŁAW STADNIK 


Najtańsze W kraju 
Najnowsze wzory 
kostiumy 
kąpielowe 
kąpielówki 
Łódź (0-42) 45-05-13 
1- 


) 


Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego ZDZ 
w Lęborku 
ogłasza zapisy na kursy: 
- trzyletni kroju 
i szycia kI. I 
- ochrona mienia, 
komputerowe, bhp 
- inne wg. potrzeb 
Zgłoszenia: OKZ Lębork, 
ul. Skłodowskiej 3 
tel. 62-32-37, 


G-2288-0 


OPONY 


MICHELIN 
Dunlop, Pirelli 
Good - Year 


oraz produkcji krajowej 
Koszalin, tel. 42-27-84 
ul. Piłsudskiego 27 
8-18 
FACHOWA OBSŁUGA 


(, 117 o 


NYSA towos (1983) 12.000.000,- 
Słupsk, tel. 435-964. 
ŻUK skrzyniowiec. Miastko, Chlebowa 
19/2. 
JELCZ 317 z naczepą. Koszalin, 
43-64-29. 
CIĄGNIK C-1222 (1989). RSP Dębni- 
ca Kaszubska 268. .. 
DRUKI celne SAD - najtaniej. Kosza- 
lin, 42-61-77, wewn. 57. 
NOWE, tanie mieszkania w Kołobrze- 
gu. Ulgi podatkowe! Kołobrzeg, 222-22. 
MIESZKANIE 97 m. kw. nowe, sprze- 
dam, zamienię na mniejsze 3 pokoje no- 
we budownictwo. Słupsk, 260-80. 
WŁASNOŚCIOWE M-2, III piętro w 
Ustce, ul. Wczasowa 5/
 1 lub zamienię 
na większe na I piętro za dopłatą. Wia- 
domość jak wyżej lub m 42. 
CZTEROPOKOJOWE - 56 m. kw. 
nowe budownictwo, wykończone. "ME- 
RKURY" Słupsk, 434-606, od dwunas- 
tej. 
TRZYPOKOJOWE - 60,5 m. kw., 
telefon, najnowsze budownictwo, I pięt- 
ro. "MERKURY" Słupsk, 434-606, od 
dwunastej. 
SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 
c.o, telefon, garaż, ciepła woda, parter. 
Miastko, tel. 34-22. 
SPRZEDAM okazyjnie domek gospo- 
darczy wraz z ogrodem 15A oraz ma- 
szynę łucznik nową. Koszalin, Zdobyw- 
ców Walu Pomorskiego 38. 
PAWILON handlowy targowisko 
22 Lipca. Słupsk, 43-44-89. 
SPRZEDAM lub wydzierżawię sklep 
20 m Kołobrzeg-Podczele, działkę budo- 
wlaną w Grzybowie 1000 m, okna wy- 
stawowe aluminium 180x270. Kołobrzeg, 
ul. Gierczak 9/2. 
KIOSK drewniany 8 m. kw. Kołobrzeg. 
283-08. 
PILNIE działkę pełne uzbrojenie z pa- 
wilonem handlowo-gastronomicznym. 
Cena do uzgodnienia. Koszalin, tel. 
43-23-30. 
DZIAŁKĘ budowlaną o pow. 175 m. 
kw., uzbrojoną w centrum. Miastko, tel. 
36-93. 
TECHNICS naj niższe ceny, sprzedaż 
detaliczna, gwarancja. Słupsk, 44-21-53 
(8-16). 
WIEŻA diora, kolumny 70 - 
5.000.000,- Koszalin, 45-25-86. 
KSEROKOPIARKĘ, plazmę do cięcia. 
Koszalin, Zacisze 15. 
TANIO suknię ślubną 170/88/92. 
Słupsk, tel. 225-64. 
MASZYNĘ do prażenia kukurydzy. 
Słupsk. 444-691. 
U IMPORTERA w hurtowej sprzeda- 
ży! tenisówki z koralikami, półtrampki da- 
mskie trójkolorowe, trampki, eleganckie 
pepegi męskie wykończone skórką. Ko- 
szalin, 42-60-77. 


r"" 
METR (i) N 
'-/ 
POWOGU 1J-,! 


REMS 
06 
VEXVE 


GRUNDFOS 


r-- $ --
---K.pli
A:;-
ELMET-. 
W Koszalinie ul. Przemysłowa 6 
tel. 43-12-43 


oferuje do sprzedaży 
przęsła ogrodzeniowe ocynkowane 
ogniowo-nitowane o szerokości 
2,20 mb minimalna wysokość 1,27 mb, 
maksymalna wysokość 1,70 mb. 
Cena 1 szt. przęsła 2.600.000 zł 
ZAPRASZAMY 


G-2951-0 
._--------------------
 


r 


CHEMIA sa 
oferuje 
kwasy: solny, siarkowy 
azotowy, fosforowy, 
karbid, 
wymieniacze jonowe 
78-400 Szczecinek 
ul. Łukasiewicza 1, 
tel. 430-11 fax 42-960 
\.... G-2857-0 
 


HURTOWNIA: siatka ogrodzeniowa, 
żeberka, piece, styropian, cement, wap- 
no, papa. Słupsk, 43-25-89. 
CAŁOROCZNĄ smażalnię ryb typ 
Szczecinek 56 m. kw. Kołobrzeg, Aleja 
Nadmorska bar "Morskie Oko". 
OKNA drewniane. Słupsk, 21-355. 
PPUH "MIREX" Koszalin, ul. Morska 
19A, tel. 434-322 - produkuje rękaw i 
taśmę termokurczliwą sprzedaż reklamó- 
wek, worków na śmieci. Nadruk na folii. 
PIECE c.o. Słupsk, 43-25-89. 
PŁYTY drogowe z odzysku 70 szt. 
Słupsk, tel. 438-737, po szesnastej. 
ŁUBIANKI Bytów, tel. 20-74, wewn. 
227 w godz. 8-16, tel. 32-30, po 
godz. 18. 


KUPNO 


KUPIĘ golfa do remontu lub po wypa- 
dku rok produkcji 1981-82. Słupsk, tel. 
44-08-65. 
ŁADĘ lub bisa do czterech lat. Kosza- 
lin, 43-31-79. 
MALUCHA maximum dwuletni. Słupsk, 
430-533. 
PRZEDPŁATY kupujemy. Koszalin, 
453-560. 
POLONEZA, ładę, 125-6p - również 
po wypadku. Kołobrzeg, 276-17. 
SAMOCHODY po wypadku od 1980. 
Koszalin, 18-34-18, 42-56-30. 
KOPARKO-spycharkę Białoruś budo- 
wlaną. Połczyn-Zdrój 63-256. 
SPÓŁKĘ z 0.0 "nieczynną" kupię. 
Słupsk, tel. 256-01. 
KUPIĘ witrynę ehłodniczą, rożen. Ko- 
szalin, tel. 43-19-41. 
SZAFĘ chłodniczą pojedyńczą. Koło- 
brzeg, 283-08. 
ZAMRAŻARKĘ dużą kupię. Koszalin, 
181-204. 
KIJARKĘ. Słupsk, tel. 440-248. 


ZAMIANY 


GARAŻ z kanałem 7,5 x 4x4 śródmie- 
ście na mniejszy. Dzwonić Słupsk, 
249-30, po szesnastej. 


LOKALE 


NORD-NIERUCHOMOŚCI. Mieszka- 
nie dwupokojowe 46 m. kw., ul. Fałata, 
zamiana na dom do remontu. Koszalin, 
Zwycięstwa 137, tel. 425-039, 427-921, 
wewn. 176. 
SPRZEDAM dom z działką. Gwda Wie- 
lka, ul. Szczecińska 14. 
POSIADAM pomieszczenia produkcy- 
jne - warsztatowe czekam na propozy- 
cje. Slupsk, tel. 291-40, po szesnastej. 


"'" 


[!l
łM
 
.ASIRO 


GENERALNY 
PRZEDSTA WICIEL 
I IMPORTER 


KOSZALIN. 
...szclecl....ka 31 
tel. (094) 427243 
fu (014) 42.0488 


K-238/BO 
PROFESJONALNE URZĄDZENIA 
CHŁODNICZE 


SPÓŁDZIELNIA Mieszkaniowa "IM- 
PET" Ko'obrzeg, Mazowiecka 38, sprze- 
da za gotówkę lub kredyt hipoteczny mie- 
szkanie wlasnościowe M-3 o pow. 55 m. 
kw. Uwaga! Moż'iwa adaptacja na 'okal 
handlowy. Informacja - tel. 276-60 
(15-17). 
NIERUCHOMOŚCI "J i W" KOSZA- 
LIN ul. PIŁSUDSKIEGO 28 tel./fax 
426-448, 422-361, dom w stanie suro- 
wym zamkniętym, wolno stojący, pow. 
270 m. kw., działka 750 m. kw., woda, 
energia, siła, gaz, Rokosowo - 300 mln. 
KUPUJEMY MIESZKANIA W KOSZALI- 
NIE PŁACĄC NATYCHMIASTI 


USŁUGI 


SŁUPSK - LONDYN - SŁUPSK re- 
gularna linia autobusowa. Wyjazdy - so- 
bota. Przejazdy Słupsk - Warszawa ka- 
żdy piątek godz. 16 "ALWI-PIASECKI" 
TEL. 232-33, 43-40-81. 
WIDEOFILMOWANIE. Koszalin, 
42-40-15. 
WIDEOFllMOWANIE. Koszalin, 
43-26-92. 
TELENAPRAWY Kołobrzeg, 230-20. 
TELENAPRAWY domowe. Słupsk, 
241-97. 
TELENAPRAWA. Tanio solidnie. 
Słupsk, 430-264. 
ZAKŁAD Radiowotelewizyjny Kosza- 
lin. Władyslawa IV 23, 43-36-37. 
ŻALUZJE - verticale. Słupsk, 
44-39-02. 
ŻALUZJE tanio. Koszalin. 422-785. 
ŻALUZJE, rolety, verticale. Kołobrzeg, 
240-86. 
ŻALUZJE. Słupsk, 248-84, 
ŻALUZJE, verticale, tapicerka drzwi - 
najtaniej. Słupsk, 44-05-36. 
DEZYNSEKCJA (094) 45-40-57. 
DEZYNSEKCJA. Koszalin, 413-745. 
PRALKONAPRAWY domowe. Kosza- 
lin, 45-38-96. 
LODÓWKONAPRAWY. Koszalin, 
42-23-89. 
PRALKONAPRAWY. Słupsk, 
432-810. 
ZEPTER - prezentacja naczyń. Ko- 
szalin, tel. 45-10-63, po piętnastej. 
PROWADZENIE ksiąg podatkowych, 
handlowych, deklaracje podatkowe, VAT. 
Słupsk, tel. 441-842. 
BIURO poda tka owe - Słupsk, 
43-43-16. 
CYKLINOWANIE - układanie podłóg 
terrakoty, boazerii. Słupsk, 439-505. 


ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI: ul. Zwycięstwa 137-139, 75-604 
Koszalin, telex 0532275,telefax - 42-33-09, Centrala telefoniczna - 42-79-21 
(Iączy ze wszystkimi dziennikarzami zespołu); telefony bezpośrednie: sekretariat, 
redaktor naczelny - 42-26-93, zastępca redaktora naczelnego - 42-42-08, 
sekretarz redakcji - 42-51-01; dział depeszowo-zagraniczny - 42-44-75; dzial 
reporterski - 42-24-95; dział publicystyki spolecznei - 42-44-1 O: dział publicystyki 
gospodarczej - 42-43-53; redaktor sportowy - 42-51-14. 
DZIAŁ LISTÓW I INTERWENCJI przyjmuje interesantów (z obu województw) 
w godz. 9.30-16 w siedzibie redakcji (X piętro, pok. 1006), także telefonicznie pod 
numerem 42-50-05 (z wyjątkiem wolnych sobót). 
PRAWNIK udziela porad w poniedzialki i czwartki w godz. 13-15 w redakcji 
(pokój 003, piętro techniczne) - wyłącznie osobiście. W oddziale redakcji w 
Słupsku - w poniedzialki i czwartki, godz. 15-17 (p. 107, I piętro). Porady udzielane 
są bezpłatnie, 


ODDZIAŁ REDAKCJI W SŁUPSKU: ul. Sienkiewicza 20. 76-201 Słupsk, 
telefony: kierownik oddziału i sekretariat redakcji - 251-95. dziennikarze - 
224-56,251-95,243-81,275-91,239-12, telex - 582213, telefax 251-95. 
ODDZfAŁ REDAKCJI W KOŁOBRZEGU: ul. Ratuszowa 1, I p.. pok. 12, 
78-100 Kołobrzeg, cen1rala telefoniczna 240-21 w. 260 (w godz. 9-16). 
ODDZIAŁ REDAKCJI W MIASTKU: ul. Dworcowa 29, tel. 35-72. 
Rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również 
prawo skracania i redakcyjnego opracowywania tekstów nie zamówionych. 
ODDZIAŁ REDAKCJI W SZCZECINKU: ul. 28 Lutego nr.34 - tel. 42-333 
(centrala) 
WYDAWCA: Koncern Wydawniczy ..Forum" Spólka z 0.0., ul. Zwycięstwa 
137-139,75-604 Koszalin, centrala telefoniczna 42-79-21, telex 0532275, telefax 
42-33-09, Sekretariat, dyrektor wydawnictwa tel, 42-51-40. 
DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne, Spółka z 0.0. w Koszalinie, ul. A. 
Lampego 18/20, dyrektor Lech Borowski. 


)IArI1
lłIAI
Y IIIJI){)'nANI
 
cement,wapno,styropian,papy,lepik, 
cegły ,pustaki, zaprawy ,weln
 miner. 
i szklana,cegly i płytki klinkierowe 
Nil I)A(
IIY 1
IJ
"TACtJI
: 
-BLACHY TRAPEZOWE kolorowe 
· Płyt y bitumiczne ONDUUNE 
67 tys/m 


ą 
_ -A _ GO Słupsk. Szczecińska 113A 5Z! 
THJIN 2 koło CPN. 'el 433 152 
 


.Kl8
 


Koszalin. ul. Zwycięstwa 107 
.410-445 


MEBLE BIUROWE 
SKLEPOWE 
HOTELOWE 


WYKŁADZINY 
OŚWIETLENIE 


Polskie, Niemieckie, Włoskie, Holp.nderskie ... 


mamy to co najlepsze ... i 
... po umiarkowanej cenie c, 


r 


, 


I , I 


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Darłowie 


.. . -z. . z. 
1- , I ! 


. 


I 
. 
 f -f 


80-388 GDMSK-OUWA, UL. POLANKI 29 
ES. TEL. 521081. FAX 52 D939 /fIJlee4 : 
WODOMIERZE MIESZKANIOWE I DOMOWE 
WODOMIERZE I CIEPŁOMIERZE PRZEMYStOWE 
ZAWORY TBlMOSTA1YCZNE.IJTOMATYKA WĘZŁÓW ClEPtJYCH 
[ UUIS a n" J ULTRADŹWIĘKOWE CIEPŁOMIERZE "SONOOYR" 
PRORSJONAUłE ElEKIRONAR
DZIA DLA HYDRAUUKÓW 
ZAWORY TERMOSTATYCZNE 
ZAWORY KULOWE DO WSPAWANIA 
POMPY OBIEGOWE 
I-'

I ZAWORY KULOWE DO WODY I GAlU 


I ' 


na wyk

anłe' następujących prac: 
l. Zdjęcie górnego członu komina stalowego Kr-l w Darłowie, 
zamontowanie dyfuzora, przeniesienie pomostu, wykonanie 
instalacji o
wietleniowej i odgromowej na kominie. 
2. Bazaltowanie cyklonów oraz wykonanie izolacji cyklonów i 
czopucha. 
3. Usprawnienie instalacji odpylającej w kotłowni osiedlowej w 
Darłowie. 


Oferty prosimy składać w terminie do 10 lipca 1993 r. pod adresem 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
ul. M. C. Skłodowskiej 47A, 
76-150 Darłowo. 
Informacji udzielamy pod numerem tel. 67-42, 60-01 Darłowo. 


'- 


TAPETOWANIE malowanie szybko, 
solidnie. Słupsk, 432-739. 
MALOWANIE, tapetowanie. Niedrogo, 
solidnie. Słupsk, tel. 431-751. 
NAGROBKI Słupsk, 444-779. 
ALARMY Słupsk, 261-11. 
AUTOALARMY PIRANHA, blokady 
MUL T -LOCK Słupsk, 216-21. 
WYPOŻYCZALNIA samochodów. 
Ustka, 144-579. 
EURO-BUS. Przewozy osobowo-to- 
warowe. Wynajem Busów. Koszalin, 
424-027/029,422-940. 


MEDYCZNE 


APARATY ortodontyczne Słupsk, No- 
rwida 12 - wtorek, czwartek 17-18. 
BEZOPERACYJNE leczenie: kamicy 
nerkowej, żółciowej, prostaty. Rejestrac- 
ja Słupsk, 44-03-91 (8-16). 
ZABIEGI ginekologiczne w klinice w 
Kaliningradzie. Koszalin, 42-49-16, 
(13-16). 


NAUKA 


PRYWATNE Centrum Edukacyjne 
"CASUS" Koszalin, Piłsudskiego 28, 
42-48-20 organizuje kursy: komputero- 
wy, sekretarka, asystentka, języki obce 
(angielski, niemiecki), wychowawców ko:- 
lonii. obozów, obsługa firm prywatnych, 
rachunkowości, obsługa wózków widło- 
wych, budowlane, krawieckie, poligrafi- 
czne. 


PRACA 


MĘŻCZYZNĘ z samochodem i telefo- 
nem -do czyszczenia dywanów. Słupsk, 
444-042. 
AGENCJA Towarzyska zatrudni dzie- 
wczyny Kołobrzeg. 255-49. 
ZATRUDNIĘ blacharza samochodo- 
wego. Słupsk, tel. 432-831. 
FIRMA zatrudni pracownika z biegłą 
znajomością j. niemieckiego. Koszalin, 
tel. 42-62-50. 
POSZUKUJĘ chętnych zarobić cha- 
łupniczo 200.000 dziennie. Mrugaiska 
87-100 Toruń, box 81. 


RÓŻNE 


NAJWIĘKSZY wybór sprzętu wędka- 
rskiego: łódki, silniki, żywe przynęty, 
sprzęt turystyczny - "SPINNER" Kosza- 
lin, Władysława IV 113. 


G-2995 

 
DYSKOTEKOWY sprzęt, lasery - łe- 
asing, wypożyczanie na sezon letni. 
"GAMA-POL" Zielona Góra, tel. 720-08. 
K -236/B-0 
FOLIA "ST'RETCH" naczynia do lodóW 
i gastronomii, opakowania, papier, farby I 
folie pakowe, granulaty i barwniki do two- 
rzyw sztucznych. Plastic-Pol. Koszalin, 
Moniuszki 20 i Zwycięstwa 231, tel. 
45-13-03, 42-42-86. 
PRACY dla brygady budowlanej poszu- 
kuję. 78-211 Białogórzyno 10, gm. Biało- 
gard, Kocur. 
LOMBARD Koszalin, Leśna 35. 
WYTWÓRNIA supremy. Konikowo 61 
k.Koszalina. 
AGENCJA Towarzyska "NON-STOP" 
Słupsk, 222-13. 
IDA - panie do towarzystwa. Słupsk, 
22-453. 
CAŁODOBOWA Agencja AMAZONKA 
zaprasza. Zatrudnimy panie. Koszalin, tel. 
43-68-74. 
CAŁODOBOWA Agencja Towarzyska 
"MARINA" zaprasza. Zatrudni panie. Ko- 
łobrzeg, 219-22. 
CAŁODOBOWA Agencja Towarzyska 
poleca dziewczyny. Kołobrzeg, 255-49. 
AGENCJA Towarzyska "KAMELIA" 
zaprasza Kołobrzeg, 284-10. Zatrudni pa- 
nie. 
EMANUELLE. Koszalin, 43-16-67. 
AGENCJA Towarzyska "KASIEŃKA" 
Koszalin, tel. 42-41-40. 
UNIEWAŻNIAM pieczątkę o treści: Pa- 
miątki-Upominki. Elżbieta Brajter Chłopy 
14, id: 330237324. 
URZĄD Skarbowy w Słupsku zgłasza 
zgubienie legitymacji służbowej nr 33/92 
na nazwisko Gruba Dariusz. 


Serdeczne wyrazy 
współczucia 
Pani 


Annie 
Walentukiewicz 


z powodu śmierci Ojca 
składają 
Współpracownicy z Dyrekcją 
Szpitala Wojewódzkiego w 
budowle 
w Słupsku. 


I 


K-1140 


Przedwczesna śmierć sprawiła, 
że nie ma wśród nas 


Zofii Anny Maciejewskiej. 
Łączymy się w smutku z Rodziną 
Zarząd I Pracownicy Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej SA w Kołobrzegu. 


K 1141
		

/Image0008.djvu

			, 


ł /" 
 

. 


ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO 
inż. Stanisław lange 
75-202 KOSZALIN, ul. lubuszan 7tel. 42-20-27 do 29 fax 237-10 
poleca 
PEŁNY ASORTYMENT WĘDLIN 
I WYROBÓW WĘDLINIARSKICH 
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych, 
sklepy, ośr. wczasowe I zakłady pracy. G-2737-o 


..................................... 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ... 
. . . 
. . 
. . 
: CENY FABRYCZNE : 
· DLA SKLEPÓW DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY : 
. 
. 
: .NOBILUX BIAŁA - 54.700-59,200 
. . NOBILIT BIAŁA ZEWN. - 28.300-32.800 
: . NOBILIT BIAŁA WEW. -27.000-31.500 
. .NOBILIT PG BIAŁA - 37.000 
.-------------------- 
. FARBA FT. OGÓLN. STOS. BIAŁA - 44.900 
. LAKIER NOBICEL BEZB.-POŁYSK - 48.700 
. LAKIER NOBICEL BEZB.-MAT. - 47.200 

AKIE
NOBILAK
EZB 
----
 37.500 -. 
NOBILAZURY - KOLORY -80.300-97.400 
NOBIBEJCE -KOLORY -64.500-80.100 
NOBIMAL - KOLORY -86.600-91.100 
. SPRAY DO SAMOCHODÓW POLSKICH: 
FIAT 125, POLONEZ, FIAT 126p - 55.000 
ZAPRASZAMY SKLEPY DO WSPÓŁPRACY! 
. 


GMA 
. 


GMA 


T 


Hurtownia: KOSZALIN, ul. Niepodległości 72-74 
tel. 43-04-21, fax 45-41-49 G-2914-0 


................................... 


RTV * TV
SAT , Z:=łKĘ , 
AODIO * VIDEO · INA RA1Y · 
SERWIS - GWARANCJA -12 MIESIĘCY RAW..- 38 lUlI! 
Nie przegap Juaji - u nas Jrupisz rItIJ
11 

t-
 
 PHIJ EWA SADOWSKA 
: 
'ł-tJ 
 &.....11-. .L Spokojaal104 
1 

 (salon N....n, dojazd od ul. MorekleJ) 
;;;j!:.
. '.
;'. tel. 43-43-41 ,. G-2558- 0 


",., 


Imię... ......... .... .... ...... .... .... ....... 
Nazwisko..................... ..... ...... 
J Adres......... ..... .... .... ........ ...... ... 


.. .......... ........ .............. ...... 


NIE RYZYKUJESZ 
. 
MOZESZ 
TYLKO WYGRAĆ 

 ił 
, 
lITO MIAŁ DZIS SZCZĘSCIE
 
Przyśl
 do "Głosu .Pomorza" Snraw dź ł1n st 
 on ;o 2 
Koszaltn, ul. ZwycIęstwa 137 l' IW K. 


To jest miejsce na cały 
numer Twojego dowodu 


. "GŁOS POMORZA" 


BIURA OGŁOSZEŃ i REKLAMY 


Koszalin: ul. A. lampego 20, tel.bezpośredni 42-22-91 i 42-62-61 (centrala), 
tlx: 0532275, fax 42-22-91 w godz. 7-17 
Słupsk: ul. Sienkiewicza 20, tel. 266-08, tlx: 582213, 
fax: 251-95, godz. 9-16 
Kołobrzeg: ul. Ratuszowa 1,1 p., pok. 12, centr. tel. 240-21 w. 260 w godz. 9-16; 
rezed"e:::::: :;::-::: A W TERENIE: 
Białogard: Dom Kultury - ul. 1 Maja 15, te1.23-34 (do godz.15); 
BobolIce: Baza GS nr 1 ul. Pocztowa, tel. 495; 
Bytów: TUiR "Warta", ul. Kochanowskiego 3, te1.22-80, g.8-16; 
Człuchów: "Ruch" SA ul. Zamkowa 5, tel. 739, tlx: 0533163; 
Darłowo: PPZ "Awimex". Biuro Usług Turystycznyc
, ul. Hotelowa 8 
- os. Cztery Kąty, tel. 29-33, godz. 9-17, 
Drawsko Pomorskie: OKZ, ul. Sikorskiego 4, tel. 327-21; ul. Moniuszki 9/2, tel. 
fax 331-37 (calą dobę), ul. Pocztowa 1 (PZMot. 7-15); 
Kołobrzeg: "Khan", ul. Sienkiewicza 17, p.9; te1.248-13 w. 18, 
' Koszalin: "Corinfo" ul. Władysława IV 58132 tel./fax. 45-29-33, całodobowe B.O. 
na telefon i fax 45-29-33 -NOR-KAR" Koszalin, tel. 43-38-96, godz. 
8.00-10.00. "EKOLAM" J. Zieliński, Koszalin, tel. 42-28-03 do godz.9 
i po 18; - Agencja "BERNAT" Koszalin, tel. 45-75-37 do godz. 11. 
Lębork: "Ruch" SA pl. Spółdzielczy 14/16, tel. 621-719, telex: 534278 oraz 
. "MARS-POL", ul. I Armii WP 42, tel. 624-247; 
Malechowo: Kiosk "Ruch" nr 190 
Miastko: PHU "Unimarket", ul. Konstytucji 3 Maja 1, te1.27-92 (9-13). Biuro 
"Warty" ul. Grunwaldzka, tel. 20-81 wewn.202; 
Polanów: ul. Wolności 5 A 
połczyn-Zdrój: Zaklad Usługowo-Handlowy "Dukat", ul. 5 Grunwaldzka 4, tel. 63-409; 
Sławno: Ekspozytura OST "Gromada" ul. Rapackiego 2, tel. 70-12; 
Słupsk: Biuro Ogłoszeń i Promocji "Unipress", ul. Wojska Polskiego 29A (dawny 
I biuro
iec.PKP) tel/fax 2.89-54, tlx 582419, tel. 436-436 (całą dobę). Na 
, tereme miasta ogłoszenia na telefon. 
Stargard: Agencja Re
famow
 "Kwiatko
ski" ul. Chopina 21 tel/fax (O-92) 73-26-35; 
.szczeclnek: OH "Umwersal , ul. 9. Maja 30 .. sklep motoryzacyjny ul. kard. S. 
f Wyszyńskiego 76 (d.Zukowa) teI.440-61; 
Ustka: PHUPiT "Bałtyk", ul. Zeromskiego 9 (g. 8-16); 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. 


};{,
 _ II I 
V
ł .al an 


WIELK 


europ ej s 
Ogrzew 
r 


.rka 


ie ł woda 
ulacJ = 
kotł c. o , jedno i dwu un ,cyjne 
reaulatory, \"ry W mlenniki... 


l 


FIRMOWY SERVIS GWARANCYJNY 


Autoryzowany dystrybutor  


Koszalin, tel. 43-10-42 Morska 33 
Słupsk, tel. 43-94-92 Towarowa lOA 


G-2995-0 


C010n 
Import.Expor1 
HaMbufg-Warszawo RóżNE 
T-SHIRT va,.
 
PODKOSZULKI 
BAWEŁNIANE 
DYSTRYBUTOR uATANER" 
Słupsk. ul. Mickiewicza 14 
tel. 262-07 w. 10 
ZAPRASZAMY W GODZ, 8-16 
G-2650-0 


PRACA 
Straciłeś pracę? 
Gratulujemy Ci. 
Kanadyjska korporacja 
poszukuje 40 młodych, 
ambitnych łuizi. 
Posiadamy wolne p0zycje: 
manager 
asystent manager 
trener 
 
dystrybutor 
Straciłeś pracę - to super. 
Zadzwoń koniecznie. 
Wymagany samochód 
i średnie wyksztalcenie. 
Koszalin, 42-62-29. 
G-2987-o. 


- 


........ ...rłł rłłrłłrłłrłłrłłrłł""""" 


CHŁODNIA O ŁADOWNOŚCI 1000 ton ( w budowie) 
w Trzebieli.nie k. Miastka DO .SPRZEDANIA 


+X-+ 


 
N 
<2: 
O 


l, 


. 
; 


.
 


. 
 "';
.-.
"
."h
. _ . 

.......s.....:.... 
Jr
 . q" "
" t: ......."."..,...'.....".... 
"'i' '. ,Y .. .,. :':" 1 :'; 
'" I' ..,.;: . : 
, ,!;;" 


.* . 
 u 


« 
Z 
W 


II 


l. 


l 


.
.. , 

 -\ 

';,.,
 


:9!. 


'. łi;o '. . 
.., fł.J
:'.1Jł. ... 
{ 
.;" '., ".. t . 
ł. .. 


i : 


.
,. 
"H, 


.....:. o-o:; ..:::":::. .;.
::.: 


c::( 
Z 
>- 
N · 
c( Wyposażony budynek maszynowni z tunelem zamrażalniczym, dwie komory 
wentylacyjne, wykonan'e fundamenty oraz konstrukcja stalowa budynku chłodni, 
uzbrojony teren - działka 0,44 ha, stacja transformatorowa 1000 kW. 
Informacje: Słupsk --te/./fax (0-'59) 438-840, tlx 585027 
Oferty: 76-200 Słupsk ul. Grunvvaldzka 14 G-2990-0 


ZAKŁAD POLIGRAFICZNY 


"'rawipol 
',:
?

ł? 0.'0 $,łAtJ p,
.
::u:(;P.oź.'n'a:

'.

;. 4:Z:: :(
i!
'
fąx:;:
-2

'
 -:
 f 
Infonnuje Klientów o uruchomieniu nowego 
Punktu Poligraficznego przy al. Sienkiewicza 20 
(w budynku Redakcji Głosu Pomorza). 
Punkt śW'iadczy usługi: 
· xero, 
- skladu komputerowego, 
- wykonuje pieczątki polimerowe, 
- prowadzi sprzedaż druków 
powszechnego użytku w cenie 
producenta, 
- przyjmuje zlecenia na wykonanie 
folderów, reklamówek, kalendarzy, 
broszur itp. K-1114-0 


CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW 
"SŁOWIANKA" W SZCZECINKU 
UL. KOŚCIUSZKI 26 
tel. 411-20, fax 412-84 telex 0533309 

 
 tru d nł: J 
Specjalistę energetyka 
Wymagania kwalifikacyjne: 
wykształcenie wyższe + 3 lata pracy zawodowej 
oraz wymagane dodatkowe uprawnienia do pracy 
na stanowisku energetyka, 
I Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Oferty należy składać w ciągu 10 dni od daty 
I zamieszczenia ogłoszenia w sekretariacie Spółdzielni. 
.l K-1139-(} 
 


ZAKŁAD PRODUKCJI 
CUKIERNICZEJ 
Ustronie Morskie ul, Kolejowa 37 
tel. 15-116 


OFERUJE 
SWOJE WYROBY: 


- kamyczki 
- lizaki 
- cukier puder 
- herbata granulowana 
- wiórki kokosowe 
- orzeszki arachidowe solone 
- rodzynki 


CENY HURTOWE! 
ZAPRASZAMY! 


G-2955-0 


ł'ii1 r 

 X 6fii]ffi ir' 
' 
b
'- rednl tri1pq
r.:,:;-' 
Hurtwnia 
artykułów 
metalowych 


8 
O 
O 


8 
O 
O 


800 rodzajów 
Sruby 
maszynowe 
imbusowe 
Wkręty 
do metalu 
. do drewna 
blachow 


A 
O 
D 
Z 
A 
J 
6 
W 


R 
P 
D 
Z 
A 
J 
Ó 
W 


Hurtownia: 
Koszalin, Lechicka 70, tel. 42-23-87 
Sklep firmowy: 
Koszalin, Marii Ludwiki 9, 'tel. 42-58
59 
G-2649-0 


NAJTAŃSZE 


ORYGINALNE 
GUMY DO ŻUCIA 


'" Wrlgley's 
Orbit, Spearrnint, Doublemint, 
'" Hollywood 
5 smaków 


ORZECHY 
SOLONE 


Stała oferta dla hurtowni 


* 
(\j 
c, 


@ · Taan · 
Koszalin ul. lechicka 51 
tel 42-62.35 


UW AGAI 
Zakłady pracy, 
składy opałowe 
Węgiel: 
* kostka * orzech 
* groszek * miały 
KOKS 
Przystępne ceny, 
dogodne warunki płatności. 
Sprzedat hurtowa 
I detaliczna opału. 
W. Staszczyk ul. Człuchowska 11/1 
77-304 Rzeczenica, tel. 17-21 
G-2997-0 


ELEWACJA - REWELACJA 
Budmat 


* cegły klinkierowe w każdym 
kolorze i gatunku 
* cegły zwykłe 
* okładziny elewacyjne 
klinkierowe 
* parapety ceramiczne 
* gazobeton 16.800 zł/szt. 
* kostka brukowa 
* farba emulsyjna 8 tys.llitr 


Możliwość dostawy 
na teren budowy 
75-122 Koszalin, 
'ul. Szczecińska 57 
tel. 422-047 wew. 14 
K-1138-Q 


r---------------------
 


.................. 


: * * * TAPETY * * * 
: wszystkich producentów krajowych 
. oferuje r 
.
 
 U 
I hurtownia .. . . 
I 
I 
I 
I 


I 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
G-2992-0 I 


"" 


Koszalin, ul. K. Szymanowskiego 16 
tel. 45-47-0 1 


........ ............... 
 ---------------------
 


PHU "TAlMEx" 
76-200 Słupsk, Słowackiego 6 
tel./fax 23287 


-L- 


A 


KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE 
SKLEPÓW, BARÓW, RESTAURACJI 
Polecamy nowe dostawy! SZAFY CHŁODNICZE I MROŻĄCE 
190,385 i 800 litrów firmy HELKAMA. WITRYNY DO LODÓW 
włoskiej firmy FRAMEC. Zamrażarki niemieckie GRONLAND 
i duńskie GRAM. Lady chłodnicze włoskiego ARNEGA. 
Od wyboru do koloru! Servis na całym Pomorlu. 


K-1118-Q